Regulamin Konkursu Agroliga 2016

mar 22, 2016 | Agroliga

1. Konkurs AgroLiga 2016 organizowany jest na szczeblu wojewódzkim przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, zaś na szczeblu krajowym – przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Tradycyjny patronat pełnią: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes ARiMR i Prezes ARR. Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów Krajowych AgroLigi 2016 w kategoriach: Rolnicy i Firmy.

2. Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. Do rywalizacji nie mogą przystąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich dotychczasowych edycji AgroLigi oraz Mistrzowie Wojewódzcy AgroLigi z lat 2011-2015.

3. Pierwszy etap rozpoczyna się w kwietniu 2016 r. poprzez wydrukowanie regulaminu w biuletynach informacyjnych wydawanych przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

4. Na podstawie regulaminu do Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego powinny wpływać zgłoszenia kandydatów w kategoriach Rolnicy i Firmy wyłącznie z terenu danego województwa.

5. Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego powinny powołać Komisje Konkursowe, które dokonają oceny zgłoszeń.

6. W czasie swoich prac Komisje Konkursowe powinny wziąć pod uwagę następujące elementy oceny:

  • do kategorii Rolnicy można zaliczyć osoby prowadzące samodzielnie lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne. Kandydaci powinni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej krajowej. W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych i innych, przetwórstwo, agroturystyka, itp.), z której uzyskiwane dochody nie przewyższają jednak dochodów z zasadniczej działalności rolniczej. W gronie laureatów nie mogą się znaleźć gospodarstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno zadłużone lub niestabilne ekonomicznie. W tej kategorii nie mogą być też uwzględniane osoby, które nie mają ziemi i zajmują się wyłącznie obrotem płodami rolnymi.
  • do kategorii Firmy można zaliczyć wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym (czyli na terenie danego województwa i ościennych) i zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środków produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp. Do kategorii Firmy zalicza się także wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.
  • przy wyborze Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego w obu kategoriach Komisje Konkursowe powinny też brać pod uwagę estetykę obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy.
  • Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego jako organizatorzy AgroLigi 2016 na szczeblu wojewódzkim są odpowiedzialne za weryfikację płynności finansowej uczestniczących w konkursie firm i gospodarstw rolnych.

7. Prezentacja kandydatów do tytułu Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego AgroLigi 2016 powinna się odbywać na łamach biuletynów wydawanych przez ODR-y. Wskazane jest, by Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego – w miarę możliwości – rozpropagowały konkurs oraz jego uczestników na szczeblu wojewódzkim w lokalnej prasie, radiu i telewizji.

8. Wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Wojewódzkich AgroLigi 2016 w kategorii Rolnicy i Firmy powinno się odbyć do 30 września 2016 r. w drodze głosowania czytelników biuletynów wydawanych przez ODR-y i ewentualnie prasy lokalnej (która wydrukuje kupony do głosowania), bądź w wyniku oceny Komisji Konkursowej powołanej na szczeblu wojewódzkim.

9. Organizatorzy konkursu na szczeblu krajowym zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń w wypadku:

  • stwierdzenia braku płynności finansowej zgłaszanych firm i rolników
  • wejścia w konflikt z prawem
  • wadliwego zakwalifikowania firmy lub rolnika do odpowiedniej kategorii

W takich sytuacjach Mistrz Wojewódzki może nie zostać dopuszczony do finału krajowego. Jego miejsce zajmie wówczas Wicemistrz Wojewódzki.

10. W drugim etapie konkursu do sekretariatu konkursu AgroLiga wpływają zgłoszenia Mistrzów Wojewódzkich AgroLigi 2016 w kategoriach Rolnicy i Firmy jako nominatów do tytułu Mistrza Krajowego AgroLigi 2016. Zgłoszenia powinny zawierać: protokół z rozstrzygnięcia konkursu AgroLiga 2016 na szczeblu wojewódzkim, dokładne dane teleadresowe (adres pocztowy, telefon, fax, e-mail, ew. strona www) oraz wizytówki gospodarcze poszczególnych Mistrzów Wojewódzkich o objętości do 1 strony formatu A4.

Zgłoszenia należy przesłać do 17 października 2016 r. pod adresem:

Stowarzyszenie AgroBiznesKlub
ul. Hoża 66/68
00-682 Warszawa

z dopiskiem
Sekretariat Konkursu
„AgroLiga 2016

11. Kapituła konkursu AgroLiga 2016, powołana przez organizatorów konkursu na szczeblu krajowym, wyłoni Mistrzów Krajowych, Wicemistrzów Krajowych oraz Laureatów Krajowych AgroLigi 2016 na podstawie nadesłanych zgłoszeń przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

12. Krajowy finał konkursu AgroLiga 2016 odbędzie się w I kwartale 2017 roku.

Skip to content