Deklaracja dostępności PODR Szepietowo

Strona internetowa Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie dostępnej pod adresem https://odr.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 25.05.2021 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09.07.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

 • przy plikach do pobrania brak informacji o formacie i rozmiarze pliku,
 • niektóre zdjęcia i grafiki w serwisie nie mają alternatywnych opisów,
 • brak dostępności dokumentów PDF,
 • linki otwierające nowe okna nie informują o tym fakcie użytkowników,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • brak dostępności języka migowego,
 • część plików nie jest dostępnych w wersji edytowalnej,
 • serwis zawiera pliki będące skanami dokumentów lub zapisane w różnych formatach, np. PDF, DOC, itp.,
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF, użytkownicy mogą rozpoznać przy pomocy narzędzi OCR.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,
 • nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i  porządkującej funkcji nagłówków,
 • kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących,
 • zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Strona jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • wersja kontrastowa,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • wyróżnienie odnośników,
 • możliwość korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej https://odr.pl/ prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Koordynator do spraw dostępności – Grzegorz Sylwestrzuk, e-mail: gsylwestrzuk@odr-szepietowo.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 86 275 89 46.

Wersje mobilne serwisu internetowego

Serwis internetowy można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie nie posiada aplikacji mobilnej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo

1. Budynek biurowy (parter, I piętro, poddasze)

 • Do budynku prowadzi wejście ze schodami, na schodach zainstalowane są poręcze,
 • Budynek nie posiada podjazdu dla osób na wózkach,
 • Przy wejściu nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • W budynku nie ma windy, istnieje możliwość zapewnienia dostępności dla osób na wózkach przy użyciu schodołazu,
 • Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych,
 • Korytarze i pomieszczenia są dostępne dla osób niepełnosprawnych,
 • Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 • Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • Zapewniona jest możliwość wejścia do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • Brak dedykowanych rozwiązań umożliwiających osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny, brak zapewnienia informacji w sposób dotykowy i głosowy,
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • Nie są zainstalowane urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, w tym pętle indukcyjne, systemy FM lub urządzenia oparte o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

2.Budynek Ośrodka Szkoleniowego PODR (parter, I piętro, II piętro), Dział Teleinformatyki, Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym, Biuro FADN, Biuro SIR, Dział Administracyjno-Gospodarczy, Dział Księgowości.

 • Do budynku Ośrodka Szkoleniowego, w którym znajduje się również Dział Teleinformatyki, Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym, Biuro FADN, Biuro SIR i Dział Administracyjno-Gospodarczy, prowadzi wejście bez schodów, z możliwością dostępu dla osób na wózkach inwalidzkich,
 • Przy wejściu nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami,
 • Dział Księgowości znajduje się na I piętrze budynku, wejście nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, możliwy jest dostęp do Działu Księgowości przez I piętro Ośrodka Szkoleniowego,
 • W budynku nie ma windy, istnieje możliwość zapewnienia komunikacji pionowej dla osób na wózkach przy użyciu schodołazu,
 • Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych,
 • Korytarze i pomieszczenia są dostępne dla osób niepełnosprawnych,
 • Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 • Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • Zapewniona jest możliwość wejścia do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • Brak dedykowanych rozwiązań umożliwiających osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny, brak zapewnienia informacji w sposób dotykowy i głosowy,
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • Nie są zainstalowane urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, w tym pętle indukcyjne, systemy FM lub urządzenia oparte o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Oświadczenie sporządzono dnia 12 maja 2022 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Opracował: Grzegorz Sylwestrzuk – Koordynator ds. Dostępności PODR Szepietowo

Skip to content