Zasady wzajemnej zgodności – cross compliance

lut 17, 2012 | Doradcze

Aktualna metodyka

 

Zasady wzajemnej zgodności – powiązanie płatności bezpośrednich ze spełnieniem określonych wymogów.

Od 1 stycznia 2009 r. weszły w życie minimalne wymogi wzajemnej zgodności (cross-compliance) i obowiązują rolników ubiegających się o:

 • płatności bezpośrednie do gruntów rolnych
 • płatności ONW
 • płatności z tytułu programów rolno środowiskowych
 • płatności z tytułu zalesiania gruntów

Wprowadzenie przez Unię Europejską wymagań w zakresie wzajemnej zgodności wynika z dążenia do zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz ma na celu ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego.

Za nieprzestrzeganie wymogów wzajemnej zgodności kwota przyznawanych płatności ulega zmniejszeniu:

od 1% do 100% w zależności od tego czy działanie było nieświadome czy celowe oraz od:

 • zasięgu (gospodarstwo, sąsiednie gospodarstw , szerzej)
 • dotkliwości (lekka, średnia, ciężka)
 • trwałości (krótka, długa, nieodwracalna)
 • oraz powtarzalności

Spełnienie wymagań Obszaru A w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku.

Spełnienie wymagań Obszaru B w zakresie zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, zgłaszania niektórych chorób oraz zdrowotności roślin obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku.

Spełnienie wymagań Obszaru C w zakresie dobrostanu zwierząt będzie obowiązkowe od 1 stycznia 2013 roku.

Rolnicy mogą składać do ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania: „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Głównym celem działania jest udzielenie rolnikom pomocy w dostosowaniu gospodarstw do spełnienia wymagań wzajemnej zgodności poprzez dofinansowanie kosztów usług doradczych z tego zakresu.

Usługi doradcze mogą być dofinansowane ze środków ARiMR, jeżeli świadczone są poprzez uprawnione podmioty doradcze.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie jako podmiot uprawniony udziela rolnikom pomocy w dostosowaniu gospodarstw do spełnienia zasad wzajemnej zgodności. Nasz Ośrodek dysponuje kadrą specjalistów posiadających odpowiednią wiedzę i uprawnienia.

Co należy zrobić żeby skorzystać z usługi

 1. Podpisać umowę z uprawnionym podmiotem doradczym o świadczenie:
  – usługi kompleksowej oceny gospodarstwa rolnego w zakresie spełnienia wymogów wzajemnej zgodności
  – usługi polegającej na kompleksowej ocenie gospodarstwa rolnego w zakresiespełnienia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
  – dodatkowe usługi z załącznika nr 3.
 2. Złożyć wniosek o przyznanie pomocy z tytułu korzystania z usług.
 3. Skorzystać z usług doradczych przed upływem 12 miesięcy od dnia w którym decyzja w sprawie przyznania pomocy stała się ostateczna.
 4. Złożyć wniosek o płatność.

Termin i miejsce składania wniosków

 1. Wnioski wraz z załącznikami składamy do Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.
 2. Wnioski składamy raz na dany rodzaj usługi i przyjmowane są do wyczerpania limitów środków.
 3. Wniosek o płatność składamy w terminie 12 miesięcy od dnia w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna. W przypadku gdy w ww. terminie beneficjent nie złoży wniosku o płatność, wówczas otrzymuje decyzje o odmowie przyznania płatności. Należy podkreślić, że okres realizacji pozostałej części usług doradczych, będących przedmiotem Decyzji o przyznaniu pomocy może zostać wydłużony o kolejne 12 miesięcy, jednak wyłącznie pod warunkiem, że w pierwszym wniosku o płatność beneficjent wypełni sekcję dotyczącą deklaracji kontynuowania korzystania z usług doradczych.

Wysokość pomocy

 1. Suma płatności w latach 2007-2013 nie może przekroczyć równowartości 1500 euro na jedno gospodarstwo.
 2. Beneficjent zobowiązany jest pokryć 20% kosztów kwalifikowalnych usług doradczych, na które ubiega się o pomoc oraz pozostałych kosztów tych usług niezaliczanych do kosztów kwalifikowalnych tj. podatek VAT (23%)
 3. Pomoc wynosi 80% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych netto na usługi doradcze zrealizowane po dniu, w którym decyzja w sprawie przyznania pomocy stała się ostateczna.

Pracownicy PODR:

 • sporządzają ocenę gospodarstwa rolnego w zakresie spełnienia wymogów wzajemnej zgodności
 • sporządzają ocenę gospodarstwa rolnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • opracowują plan dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów wzajemnej zgodności
 • opracowują usługi z załącznika nr 3
 • wypełniają wniosek o przyznanie pomocy i wniosek o płatność.

ZAPRASZAMY

Skip to content