Nowości biblioteki

sie 5, 2011

 
Wybrane zagadnienia uprawy roślin strączkowych, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa 2015
Kowalczyk-Juśko A. i in., Poferment nawozem dla rolnictwa, FAPA, Warszawa 2015
Lista Opisowa Odmian Roślin Rolniczych 2015, Zbożowe, COBORU, Słupia Wielka, 2015
Lista Opisowa Odmian Roślin Rolniczych 2015, Burak Ziemniak, Oleiste, Pastewne, COBORU, Słupia Wielka, 2015
Lista Opisowa Odmian Warzywnych 2015. Cebula. Por, COBORU, Słupia Wielka, 2015
Wykaz odmian chronionych w polsce krajowym wyłacznym prawem hodowcy 2015, COBORU, Słupia Wielka, 2015
Grudzień W., Vademecum chorób świń, Pro Agrocola Sp. z .o.o, Warszawa 2015
Kwaśna H., Mikrobilogia rolnicza, Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2014
Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, T.10, Z 1, Ciechanowiec 2014
Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, T.10, Z 2, Ciechanowiec 2014
Województwo podlaskie 2014. Podregiony, powiaty, gminy,US w Białymstoku, Białystok 2014
Rocznik Statystyczny 2014, US w Białymstoku, Białystok 2014
Rocznik Statystyczny RP 2014, GUS Warszawa, 2014
Metody retencjonowania wody na obszarach rolniczych i warunki ich stosowania, red. naukowa Z. Kowalewski, Wydaw. ITP, Falenty 2014
Encyklopedia pszczelarska, Państw. Wydaw. Rol. i leśne, 2008
Rasy bydła mięsnego, PZHiPBM, 2012
Hodowla pszczół, Państw. Wydaw. Rol. i leśne, 2008
Grimm H.M., Chemia w pożywieniu, Białystok 2014
Grzebisz W. i in., Nawożenie użytków zielonych, Wydaw. Rol. i Leśne, 2014
Bednarski M., Choroby bydła, APRA-WETPRESS, 2013
Żywienie zwierząt i paszoznawstwo T. 3. Paszoznawstwo,  pod red. D. Jamroz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013
Żywienie zwierząt i paszoznawstwo T. 2. Podstawy szczegółowego zywienia zwierząt, pod red. D. Jamroz, A. Potkańskiego, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2013
Pasze i dodatki paszowe, pod red. H. Jerocha, A. Lipca, Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2012
Nowicki M., Nadchodzi era Słońca, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa2012
Hodowla i użytkowanie drobiu, pod red. J. Jankowskiego, Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2012
Charon K. M., i in., Genetyka i genomika zwierząt, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2012
Genetyka populacji i metody hodowlane, Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2011
Chemia i biotechnologia w produkcji zwierzęcej, pod red. E.R. Greli, Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2011
Hillel D., Gleba w środowisku, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2012
Grandin T. i in., Zwierzęta czynią nas ludźmi, Media Rodzina, Poznań 2011
Klimiuk E. i in., Biopaliwa. Technologia dla zrównoważonego rozwoju, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2012
Tyburski J., i in., Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego, Wydaw. SGGW, Warszawa 2007
Kasprowicz-Potocka M. i in., Baza paszowa dla świń, Wielkopolskie Wydawnictwo Rolnicze, Poznań, 2013
Knecht D. Agroturystyka w agrobiznesie, Wydaw. C.H.Beck, Warszawa 2009
Turystyka i rekreacja na obszarach niezurbanizowanych. Wybrane zagadnienia, pod red. I. Ozimek, Wydaw. SGGW, Warszawa 2011
Uprawa ziół poradnik dla plantatorów, pod red. B. Kołodziej, PWRiL, Poznań 2010
Berbeć S. Dziedzic M., Uprawa żeń-szenia amerykańskiego, Wydaw. AR Lublin, Lublin 1996
Wieloletnie rośliny energetyczne, MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2012
Uprawa miskanta olbrzymiego. Energetyczne i pozaenergetyczne możliwości wykorzystania słomy, pod red. A. Koteckiego, Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2010
Kościelniak W., Dreczka M., Nowoczesna uprawa zbóż, Wydaw. APRA sp. z o.o., Myślęcinek 2009
Agrotechnika i jakość cech roślin uprawnych. Wybrane zagadnienia, pod red. B. Sawickiej, Wydaw. AR w Lublinie, Lublin 2000
Biogazowne rolnicze, MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010
Oszczak W., Kolektory słoneczne i fotoogniwa w Twoim domu, Wydaw. komunikacji i Łączności, Warszawa 2012
Produkcja i rynek ziemniaka, pod red. J. Chotkowskiego, Wydaw. „Wieś Jutra”, Warszawa 2012
Kowalska A., Jakość i konkurencyjność w rolnictwie ekologicznym, Difin, Warszawa 2010
Hodowla, chów i użytkowanie owiec, pod red. R. Niżnikowskiego, Wydaw. „Wieś Jutra”, Warszawa 2011
Boniecki A., Szymborski A., Postępowanie ze zwierzętami przed i w czasie uboju, Wydaw. „Wieś Jutra”, Warszawa 2012
Hodowla roślin z elementami genetyki i biotechnologii, pod red. B. Michalik, PWRiL, Poznań 2009
Rocznik Statystyczny 2012, US w Białymstoku, Białystok 2012
Województwo podlaskie 2012. Podregiony, powiaty, gminy, US w Białymstoku, Białystok 2012
Rocznik Statystyczny RP 2012, GUS,  Warszawa 2012
Mazanowski A., Hodowla i chów gęsi, APRA sp. z o.o., Myślęcinek 2012
Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i dziko żyjących, pod red. Z. Litwińczuka, PWRiL, Warszawa 2011
Pszenice – zwyczajna, orkisz, twarda. Uprawa i zastosowanie, pod red. W. Budzyńskiego, PWRiL, Poznań 2012
Wpływ uproszczeń w uprawie roli w wieloletniej monokulturze kukurydzy (Zea mays) na właściwości gleby oraz na przebieg wegetacji i plonowanie, Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2012
Grzebisz W., Nawożenie roślin uprawnych. Cz. 1. Podstawy nawożenia, PWRiL, Poznań 2008
Grzebisz W., Nawożenie rośln uprawnych. Cz. 2 Nawozy i systemy nawożenia, PWRiL, Poznań 2009
Grzebisz W., Technologie nawożenia roślin uprawnych – fizjologia plonowania. T. 2 Zboża i kukurydza, PWRiL, Poznań 2012
Grzebisz W. Technologie nawożenia roślin uprawnych – fizjologia plonowania. T. 1. Oleiste, okopowe i strączkowe, PWRiL, Poznań 2011
Jasiorowski H., Światowe systemy użytkowania bydła czyli za krowim ogonem po całym świecie, Wielkopolskie Wydawnictwo Rolnicze, Poznań 2011
Metody chowu i hodowli bydła, pod red. H. Grodzkiego, Wydaw. SGGW, Warszawa 2011
Szulc K., Buczyński J.T., Stare europejskie rasy świń, Wielkopolskie Wydawnictwo Rolnicze, Poznań 2012
Znaczenie służb doradczych w przemianach gospodarstw rolnych w województwie podlaskim, pod red. J. Kalinowskiego, Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2012
Strategia zrównowazonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, 2012
Sielska A., Decyzje producentów rolnych w ujęciu wielokryterialnym – zarys problemu, IERiGŻ-PIP, Warszawa 2012
Zbrodnie roślin, Wydaw. WAB, Warszawa 2011
Grusze, Hortpress, Warszawa 2010
Biogazownie rolnicze, MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010
Książka przedstawia informacje nt.: możliwości pozyskiwania enrgii w instalacja biogazowych, uwarunkowań formalno-prawnych w zakresie produkcji biogazu, metody oceny ekonomiczno-technicznej oraz projektowanych i budowanych instalacji.
ABC przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, FDPA, Warszawa 2011
Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski, pod red. A. Bołtromiuka i M. Kłodzińskiego, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2011
Książka stanowi omówienie szerokiego kontekstu kształtowania się i funkcjonowania sieci Natura 2000 w UE i w Polsce. Przedstawia teoretyczne i praktyczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi i obszarów wiejskich, genezę, zasady i zakres ram prawnych oraz skutków funkcjonowania obszarów Natura 2000, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Zielonych Płuc Polski.
Suszenie i przechowywanie rzepaku, PSPO, Warszawa 2011
Dobre praktyki stosowane w rolnictwie ekologicznym – podsumowanie konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2011 roku, Materiały szkoleniowe,  Augustów 2011
Skip to content