Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

p.o. Kierownika działu: Dorota Półtorak – tel. 86 275 89 24

Podlaskie Centrum Technologii Rolno  Spożywczych: tel. 86 275 89 28

Sekcja Przedsiębiorczości: tel. 86 275 89 24

Sekcja Programów i Projektów: tel. 86 275 89 27

Koordynator sekcji Jolanta Rząca

Sekcja Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki: tel. 86 275 89 38

Koordynator sekcji Joanna Czarkowska

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR): tel.  86 275 89 29

Kierownik biura Anna Kostro

Jeśli chcesz skontaktować się ze specjalistą – kliknij: tutaj

Zadania realizowane nieodpłatnie:

 • wspieranie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich poprzez inspirowanie mieszkańców do przedsiębiorczości, pomoc w jej podejmowaniu i rozwijaniu,
 • inspirowanie i pomoc rolnikom oraz ich domownikom w podejmowaniu przedsięwzięć dających dodatkowe źródło dochodu,
 • inspirowanie rolników do współdziałania oraz pomoc w organizowaniu się w organizacje gospodarcze i grupy producenckie,
 • budowa kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich poprzez wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych (NGOs),
 • współpraca z Lokalnymi Grupami Działania w zakresie trwałego rozwoju obszarów wiejskich,
 • upowszechnianie wiedzy o zasadach, sposobach pozyskiwania i zagospodarowywania funduszy kierowanych na rozwój obszarów wiejskich,
 • udzielanie pomocy instruktażowej mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych,
 • przygotowanie ofert na realizację projektów,
 • upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzenie promocji wsi, jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku,
 • podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego,
 • kreowanie i promocja produktów lokalnych i regionalnych oraz inicjowanie działań w zakresie ich ochrony,
 • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz poprawy estetyki i stanu sanitarno-higienicznego zagród wiejskich,
 • upowszechnianie racjonalnego i zdrowego stylu życia,
 • prowadzenie szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich w wyżej wymienionym zakresie
 • wsparcie merytoryczne w zakładaniu i prowadzeniu zagród edukacyjnych w ramach Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych

Zadania realizowane odpłatnie:

 • wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z UE lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych,
 • promocja działalności gospodarczej, agroturystycznej,
 • organizacja szkoleń, kursów i innych form kształcenia umożliwiających zdobywanie nowych umiejętności nie związanych z działalnością nieodpłatną.

Współpraca przy realizacji zadań z:

 • Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego,
 • samorządami powiatowymi i gminnymi,
 • Podlaską Izbą Rolniczą,
 • Podlaskim Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Wojewódzkim Urzędem Pracy,
 • Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA,
 • Federacją Turystyki “Gospodarstwa Gościnne”,
 • Lokalnymi Grupami Działania, fundacjami i stowarzyszeniami,
 • Centrum Doradztwa Rolniczego i jednostkami doradztwa rolniczego,
 • uczelniami wyższymi i szkołami,
 • placówkami oświatowymi, centrami kształcenia ustawicznego, centrami kształcenia praktycznego,
 • zagranicznymi instytucjami doradztwa rolniczego i instytucjami wspomagającymi rozwój obszarów wiejskich.
 • Koła Gospodyń Wiejskich  oraz Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego

 

Skip to content