Podsumowanie konferencji pt. „Innowacje w Rolniczym Handlu Detalicznym”

kwi 21, 2023 | Aktualności, Artykuły

W dniu 19 kwietnia 2023 r.  w Białymstoku odbyła się konferencja pt. „Innowacje w Rolniczym Handlu Detalicznym”.  Rolniczy Handel Detaliczny, w skrócie powszechnie zwany jako RHD, to bardzo popularna obecnie na podlaskiej wsi forma handlu detalicznego, w ramach której możliwe jest m.in. przetwórstwo i sprzedaż wytworzonej żywności konsumentom końcowym, a także na rzecz zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego. Uczestnikami konferencji byli przetwórcy, przedsiębiorcy, doradcy rolniczy oraz mieszkańcy obszarów wiejskich zainteresowani tą tematyką.

Wydarzenie szkoleniowe zostało zrealizowane przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie ze środków Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Koordynatorem konferencji ze strony PODR Szepietowo była Beata Puławska. Obecność znakomitych prelegentów, w tym przedstawicieli służb państwowych nadzorujących prowadzenie RHD, ubogaciła spotkanie i podniosła jego rangę w wymiarze merytorycznym.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Sylwia Sikorska – Zastępca Dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie ds. Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego. Dyrektor podkreśliła rolę PODR Szepietowo w rozpowszechnianiu wiedzy na temat korzyści płynących z działalności rolniczych na obszarach wiejskich.

Jako pierwszego uczestnicy mieli okazję wysłuchać referatu Wojciecha Barszcza z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku. Tematem wystąpienia był „Nadzór inspekcji weterynaryjnej nad podmiotami prowadzącymi rolniczy handel detaliczny produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności złożonej”. Wykładowca w sposób przystępny i zrozumiały przedstawił słuchaczom wymagania weterynaryjne w przedmiotowym zakresie. W dalszej kolejności ze swoją prelekcją pt. „Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad podmiotami prowadzącymi rolniczy handel detaliczny produktów pochodzenia roślinnego” wystąpiła Izabela Katarzyna Szamrej z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku. Wykładowczyni wyjaśniła stosowne przepisy prawne poprzez ukazanie istotnych różnic pomiędzy poszczególnymi formami działalności rolniczej, tzn. produkcją pierwotną, dostawami bezpośrednimi a RHD. „Wymagania w zakresie jakości handlowej żywności wprowadzanej do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego” to kolejny referat, który zaprezentowała Alina Witkowska z Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Białymstoku. Prelegentka przybliżyła zasady prawne obowiązujące przy znakowaniu żywności przeznaczonej do sprzedaży. Ostatni, choć nie mniej interesujący wykład, przedstawił Krzysztof Kamiński z Kancelarii Podatkowej w Siemiatyczach. Temat wystąpienia brzmiał „Zmiany podatkowe w rolniczym handlu detalicznym”. Ekspert podatkowy zapoznał uczestników z aspektami reformy podatkowej mającej zastosowanie w rolniczym handlu detalicznym. Ze strony organizatora głos zabrał Zbigniew Sokołowski – broker innowacji PODR Szepietowo. Omówił aktualną sytuację legislacyjną związaną z tworzeniem grup operacyjnych Europejskiego Partnerstwa na rzecz Innowacji (EPI).

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczestników, o czym świadczyły liczne pytania z sali. W programie konferencji zapewniono także indywidualne konsultacje dla zainteresowanych uczestników. Można było omówić swoje problemy branżowe z naszymi ekspertami.

Materiały konferencyjne w formie prezentacji multimedialnych będą dostępne poniżej oraz w zakładce Przedsiębiorczość, małe przetwórstwo.

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej

ZMIANY PODATKOWE W ROLNICZYM HANDLU DETALICZNYM

Rolniczy handel detaliczny Wymagania weterynaryjne

Wymagania w zakresie jakości handlowej żywności wprowadzanej do obrotu w ramach RHD

 

 

Beata Puławska, Tomasz Śnieciński

Odsłony : 481
Skip to content