Zapraszamy do współpracy

paź 17, 2015

Szanowni Państwo!

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza do współpracy związanej z poszukiwaniem, opracowywaniem i wdrażaniem najlepszych rozwiązań dla rolnictwa i produkcji żywności.

W województwie podlaskim powstało biuro Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Działa ono przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Głównym celem jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cele szczegółowe SIR:
1. Ułatwianie tworzenia i funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
2. Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
3. Pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz pomoc w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z biurem SIR jako podmiot zaangażowany w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich oraz realizację i wymianę informacji o projektach innowacyjnych. Jako partnerzy SIR będziecie Państwo mogli włączać się do udziału w realizację innowacyjnych projektów. Będzie to doskonała okazja do urzeczywistnienia pomysłów i koncepcji w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie podlaskim.

Jedną z pierwszych form wzajemnej współpracy jest obecnie możliwość składania propozycji operacji do realizacji w planie operacyjnym KSOW na lata 2016-2017.
Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich jest operatorem Działania 2 i Działania 5 w ramach planu działania KSOW na lata 2014-2020, na który składają się dwuletnie plany operacyjne. Do planów operacyjnych będą zgłaszane konkretne projekty, w formie naborów zamkniętych.

Działanie 2, czyli inicjatywy na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich mogą być realizowane w szczególności poprzez: działania informacyjno-aktywizujące, konferencje, szkolenia, warsztaty, seminaria, spotkania, akcje promocyjne, targi, wystawy, stoiska promocyjne, wyjazdy szkoleniowe, publikacje oraz ulotki i broszury informacyjne itp. W działaniu tym możecie Państwo zgłosić się do PODR w Szepietowie jako nasz partner do opracowania wspólnego wniosku.

Działanie 5 będzie dotyczyło poszukiwania partnerów KSOW do współpracy w ramach działania: „Współpraca” PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwiania tej współpracy. Operacje mogą być realizowane poprzez, np.: szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje, spotkania informacyjno-aktywizujące, wyjazdy studyjne i szkoleniowe, stoiska promocyjne, wystawy, pokazy, targi, publikacje, broszury, ulotki, filmy mające na celu wsparcie w zakresie poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowywania i realizacji projektów współpracy na obszarach wiejskich oraz promocji i upowszechniania wyników realizacji tych projektów. W działaniu tym możecie Państwo składać swoje propozycje operacji, bądź też włączyć się do realizacji operacji jako partner PODR w Szepietowie.

Termin wypełniania wniosków do 30 października br., zaś w przeciągu 7 dni wniosek musi zostać dostarczony do siedziby PODR w Szepietowie, Sekretariat, pok. 14 lub nadany drogą pocztową, nie później niż 6 listopada br.

Zapraszamy do współpracy poprzez zarejestrowanie się w bazie partnerów SIR na stronie www.odr.pl, w zakładce pt. SIR. Tam również znajduje się dokumentacja konkursowa dot. ww. działań.

Osobami do kontaktu z naszej strony są:

Aneta Drobek tel. 86 275 89 28, email: adrobek@odr-szepietowo.pl
Tomasz Śnieciński tel. 86 275 89 28, email: tsniecinski@odr-szepietowo.pl

Skip to content