Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

paź 6, 2015

Cele Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

I. Cel główny

 1. Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

II. Cele szczegółowe

 1. Ułatwianie tworzenia i funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
 2. Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
 3. Pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz pomoc w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji.
Zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich wraz z formami realizacji

Zadania i szczegółowy sposób realizacji
1. Identyfikowanie partnerów  do współpracy w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych:

 • opracowanie i uruchomienie, poprzez stronę internetową, systemu rejestracji potencjalnych partnerów SIR
 • wyszukiwanie instytucji, przedsiębiorców, grup producentów, klastrów, LGD, NGO itp. zajmujących się rolnictwem, leśnictwem, gospodarką żywnościową i rozwojem obszarów wiejskich (np. wśród partnerów KSOW oraz WODR), kontakty bezpośrednie, spotkania, szkolenia, konferencje itp.
 • nawiązywanie współpracy z uczelniami wyższymi oraz instytutami badawczymi zajmującymi się tematyką związaną z rolnictwem, leśnictwem, gospodarką żywnościową i rozwojem obszarów wiejskich (kontakty bezpośrednie, spotkania, szkolenia, konferencje itp.)
 • określenie stopnia zainteresowania współpracą w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych, podejmowanych działań w zakresie innowacji, obszaru zainteresowania współpracą we wdrażaniu innowacji, chęci/możliwości włączenia się w proces wdrażania innowacji wśród wyżej wymienionych podmiotów

2. Rozpowszechnianie informacji i wiedzy na temat sposobu współpracy w projektach naukowo-badawczych:

 • utworzenie oraz aktualizacja bazy danych zawierającej informację na temat prowadzonych, przez partnerów SIR, prac badawczych (cel i zakres badań/doświadczeń oraz ich rezultaty, a także dane kontaktowe do instytucji/zespołu prowadzącej badania oraz wskazanie możliwości i zasad współpracy w danym projekcie), baza dostępna poprzez stronę internetową SIR
 • utworzenie oraz aktualizacja bazy danych zawierającej informację na temat tzw. dobrych praktyk w zakresie innowacji, baza dostępna poprzez stronę internetową SIR
 • utworzenie na stronie internetowej SIR narzędzia ułatwiającego wyszukiwanie pomysłów/projektów dotyczących konkretnej dziedziny oraz łączenie potencjalnych partnerów
 • przekazywanie informacji na temat prowadzonych projektów naukowo-badawczych i możliwości współpracy na spotkaniach/konferencjach/ szkoleniach dotyczących wdrażania innowacji w rolnictwie, a także umieszczanie takich informacji w publikacjach, ulotkach, newsletterze (w przypadku utworzenia takiej opcji na stronie internetowej SIR)

3. Opracowanie metodyki tworzenia i identyfikowania projektów współpracy i prowadzenie bazy projektów:

 • opracowanie regulaminu tworzenia oraz pracy grup zadaniowych oraz grup operacyjnych
 • opracowanie poradnika metodycznego dla brokerów i doradców
 • szkolenia/warsztaty/spotkania dla brokerów i pracowników SIR
 • prowadzenie bazy danych i bazy projektów oraz utworzenie na stronie internetowej SIR zakładek poświęconych grupom zadaniowym i grupom operacyjnym

4. Współpraca z krajowymi jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz innowacji oraz Europejską Siecią na rzecz Innowacji:

 • po dokonaniu identyfikacji podmiotów działających na rzecz innowacji na poziomie międzynarodowym nawiązanie kontaktu z przedstawicielami tych instytucji oraz zawarcie stosownych porozumień o współpracy w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich
 • wzajemna wymiana informacji dotyczących projektów naukowo-badawczych oraz prac wdrożeniowych
 • umożliwianie nawiązywania kontaktów pomiędzy pracownikami naukowymi, a także pomiędzy naukowcami, a praktykami sektora rolno-spożywczego – między innymi poprzez: organizację szkoleń, warsztatów, spotkań, konferencji, wyjazdów studyjnych, targów, wystaw, stoisk promocyjnych oraz powołanie Grup Zadaniowych
 • udział przedstawicieli SIR w międzynarodowych spotkaniach dotyczących EIP-AGRI, wymiana wiedzy i doświadczeń z przedstawicielami innych krajów

5. Prowadzenie działań informacyjno-aktywizujących i inicjowanie współdziałania m.in. wśród rolników, przedsiębiorców, jednostek naukowo-badawczych i doradców:

 • organizacja spotkań, szkoleń, warsztatów, konferencji na szczeblu wojewódzkim i krajowym (również powiatowym w przypadku dużego zainteresowania współpracą) mających na celu przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej koncepcji funkcjonowania SIR oraz możliwości finansowania innowacyjnych rozwiązań, a także zachęcenie potencjalnych partnerów SIR do aktywnego uczestnictwa w jej pracach (przeprowadzenie części warsztatowej zawierającej zadania grupowe dodatkowo umożliwi przełamanie barier komunikacyjnych oraz pierwsze nawiązanie kontaktów pomiędzy przedstawicielami poszczególnych instytucji i środowisk)
 • utworzenie narzędzia ułatwiającego komunikację pomiędzy poszczególnymi partnerami Sieci (np. forum na stronie internetowej SIR)
 • utworzenie narzędzia na stronie internetowej SIR umożliwiającego aktywne poszukiwanie partnerów
 • udział przedstawiciela SIR w Grupie Tematycznej ds. Innowacji w Rolnictwie, przy Grupie Roboczej KSOW na poziomie krajowym, w tym: identyfikacja priorytetów i głównych obszarów działania SIR oraz zgłaszanie propozycji działań
 • powołanie Grup Zadaniowych oraz uczestnictwo w pracach grupy przedstawiciela SIR/CDR/WODR
 • utworzenie na stronie internetowej SIR zakładki zawierających informacje na temat Grupy Tematycznej oraz Grup Zadaniowych

6. Doradztwo i pomoc w tworzeniu i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji:

 • identyfikacja potencjalnych partnerów na obszarze działania brokera oraz nawiązanie z nimi kontaktów/współpracy prowadzenie działań aktywizujących
 • stałe monitorowanie baz danych zawierających m.in. dobre praktyki w zakresie innowacji w rolnictwie, projekty naukowo-badawcze, zgłoszenia osób poszukujących projektów (pomocy) oraz osób oferujących pomoc lub chcących podzielić się pomysłem
 • aktywne łączenie ze sobą partnerów z różnych środowisk (naukowców, doradców, rolników, biznesmenów)
 • pomoc w tworzeniu i organizacji grupy operacyjnej, zapewnienie dobrej komunikacji pomiędzy wszystkimi partnerami, pomoc w przygotowywaniu potrzebnych dokumentów formalnych

7. Doradztwo i pomoc w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji inicjowanie powstawania grup operacyjnych oraz pomoc pod względem formalno-prawnym w organizowaniu się grupy:

 • pomoc doradcza w przygotowaniu projektu planu operacyjnego dla grupy (we współpracy z członkami grupy)
 • pomoc w przygotowaniu planu biznesowego operacji oraz analizy wykonalności danego przedsięwzięcia
 • udzielenie pomocy w przygotowaniu wniosku o przyznanie funduszy na realizację projektu wdrożeniowego
 • stałe monitorowanie pracy grupy operacyjnej, przy której tworzeniu broker miał udział np. poprzez udział w spotkaniach grupy bądź poprzez wykorzystywanie teleinformatycznych narzędzi komunikacyjnych (m.in. forum)

8. Upowszechnianie wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich, dobrych praktyk w tym zakresie oraz efektów prac grup operacyjnych:

 • organizacja konferencji, spotkań, szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych, targów, wystaw, stoisk promocyjnych itp., a także przygotowanie i dystrybucja publikacji, ulotek, broszur informacyjnych mających na celu upowszechnienie wiedzy oraz informacji na temat innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, dobrych praktyk w tym zakresie oraz efektów prac grup operacyjnych (w tym utworzenie bazy danych zawierającej informacje o dobrze zrealizowanych projektach)
Priorytety SIR przy realizacji planów operacyjnych na lata 2016-2017
 • Działania informacyjno-aktywizujące dotyczące Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz związane możliwościami finansowania innowacyjnych rozwiązań w sektorach rolnym i spożywczym oraz na obszarach wiejskich.
 • Wspieranie współpracy międzynarodowej oraz międzysektorowej (w tym transferu wiedzy) w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
 • Identyfikacja obszarów problemowych wymagających innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
 • Identyfikacja oraz popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także dobrych praktyk w tym zakresie,
 • Działania informacyjne, szkoleniowe i aktywizujące dla potencjalnych członków grup operacyjnych,.
 • Działania informacyjno-szkoleniowe wspierające tworzenie oraz funkcjonowanie grup operacyjnych.
Propozycje priorytetów SIR na lata 2018-2019
 • Wspieranie współpracy międzynarodowej oraz międzysektorowej (w tym transferu wiedzy) w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
 • Identyfikacja oraz popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, z także dobrych praktyk w tym zakresie.
 • Działania informacyjno-szkoleniowe wspierające tworzenie oraz funkcjonowanie grup operacyjnych.
 • Upowszechnianie informacji dotyczących wyników prac grup operacyjnych oraz partnerstw na rzecz innowacji.
 • Ocena poziomu innowacyjności sektora rolnego i spożywczego (średniookresowa).

Propozycje priorytetów SIR na lata 2020-2021

 • Wspieranie współpracy międzynarodowej oraz międzysektorowej (w tym transferu wiedzy) w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
 • Identyfikacja oraz popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także dobrych praktyk w tym zakresie.
 • Upowszechnianie informacji dotyczących wyników prac grup operacyjnych oraz partnerstw na rzecz innowacji.

Propozycje priorytetów SIR na lata 2022-2023:

 • Wspieranie współpracy międzynarodowej oraz międzysektorowej (w tym transferu wiedzy) w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
 • Identyfikacja oraz popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także dobrych praktyk w tym zakresie.
 • Upowszechnianie informacji dotyczących wyników prac grup operacyjnych oraz partnerstw na rzecz innowacji;
 • Ocena poziomu innowacyjności sektora rolnego i spożywczego (po zakończeniu okresu programowania).

Zebrali:

Tomasz Śnieciński

Aneta Drobek

Skip to content