Relacja z II. posiedzenia grupy tematycznej ds. innowacji

wrz 9, 2016

W dn. 08.09.2016 r. w gmachu MRiRW odbyło się drugie posiedzenie grupy tematycznej na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Spotkanie otworzył p. Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu w MRiRW. W posiedzeniu uczestniczyli wybitni przedstawiciele rolnictwa, instytucji rolniczych i okołorolniczych, świata nauki, doradcy, w tym broker innowacji jako przedstawiciel PODR w Szepietowie.

Jednym z ważnych punktów porządku obrad było przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR dla działania 2. i działania 5., których operatorem jest podlaska SIR. Nastąpiło to po wcześniejszym zapoznaniu się członków grupy z prezentacją propozycji dodatkowych operacji oraz zmian.

Wysłuchano ponadto informacji nt. wyników konsultacji społecznych w zakresie projektu rozporządzenia do działania „Współpraca” PROW 2014-2020.

W czasie posiedzenia omówiono również istotę funkcjonowania w UE tzw. grup zadaniowych, które będą powoływane również w naszym kraju.

Tomasz Śnieciński

Skip to content