Podlascy przetwórcy i przedsiębiorcy poznają najlepsze praktyki innowacyjne i podnoszą swoją wiedzę

paź 4, 2019

 

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie od lat pilotuje i wdraża do praktyki najnowsze trendy w rolnictwie i obszarach wiejskich. Realizując projekty w ramach Sieci Innowacji Rolniczych, stwarza interesariuszom regionu możliwość poznawania najlepszych wzorców innowacyjnych i kształcenia się od najlepszych ekspertów i praktyków w kraju, działających w sferze innowacyjności.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom szkoleniowym podlaskich przedsiębiorców i przetwórców PODR Szepietowo zrealizował operację pt. „Urynkowienie żywności tradycyjnej szansą na rozwój małych gospodarstw, na przykładzie woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego”. Operacja ta składała się z dwóch modułów. Jednym z nich był wyjazd studyjny do woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego, zrealizowany w dniach 25-26 września 2019 r., zaś drugi moduł polegał na organizacji konferencji w dniach 2-3 października 2019 r. dla zainteresowanych osób, również z sektora przetwórstwa i przedsiębiorczości w woj. podlaskim. Wzmocnieniem obu form szkoleniowych był udział doradców rolniczych, stale współpracujących z uczestnikami powyższych działań edukacyjnych.

Województwa podkarpackie i świętokrzyskie są liderami wdrażania innowacji rolniczych i okołorolniczych w kraju.  Wdrożono w nich innowacyjną metodę szlakowania, czyli tworzenia szlaków tematycznych skupiających wiodące przedsiębiorstwa rolnicze i okołorolnicze regionu. Szlakami tymi są Szlak Kulinarny Podkarpackie Smaki i Świętokrzyska Kuźnia Smaków.

Jednym z obiektów, w których poznaliśmy interesujące praktyki w zakresie innowacyjnego urynkawiania  produktów tradycyjnych jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Opatowie (woj. świętokrzyskie).  Wytwarza się tam słynną krówkę opatowską – produkt, który został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kategorii wyroby piekarnicze i cukiernicze. Krówkę opatowską produkuje się w OSM w Opatowie cały czas niezmienioną metodą, przy użyciu tych samych urządzeń. Inną cechą świadczącą o zachowaniu tradycji jest ręczne pakowanie krówki opatowskiej. Poznaliśmy tutaj unikatową technologię wytwarzania produktu i kwestie związane z jego marketingiem.

Kolejnym miejscem, które zwiedziliśmy był inkubator przetwórczy w Dwikozach. Jest to obiekt, w którym rolnik, prowadzący gospodarstwo agroturystyczne lub inny właściciel surowców roślinnych może rozpocząć ich przetwarzanie, korzystając z nowatorskiej infrastruktury inkubatora, maszyn i urządzeń oraz doradztwa oferowanego przez podmiot prowadzący inkubator.

Dla producenta żywności korzystanie z infrastruk­tury inkubatora może być pierwszym etapem na drodze do utworzenia własnego zakładu przetwórczego. Zamiast zaczynać od kosztownej inwestycji związanej z budową nowego zakładu, producent żywności nieprzetworzonej może sprawdzić swoje umiejętności przetwórcze oraz możliwości wprowadzenia na rynek (opakowanie, etykietowanie, dystry­bucja i sprzedaż) oryginalnego, własnego produktu w zgodzie z przepisami sanitarnymi.

W sklepiku produktu regionalnego „Spiżarnia sandomierska” poznaliśmy z kolei najważniejsze elementy funkcjonowania obiektu w zakresie urynkowienia żywności tradycyjnej i rolniczego handlu detalicznego.

Podczas wizyty w Dwikozach miał miejsce panel dyskusyjny z ekspertami zajmującymi się na co dzień problematyką produktu regionalnego, jego marketingiem i popularyzacją. Uczestnicy wyjazdu mogli zadawać pytania, wyjaśniać istotne kwestie, zawiązywać kontakty zawodowe.

Następnego dnia mieliśmy okazję uczestniczyć w wizycie w Zakładzie Mięsnym „Smak Górno” w miejscowości Górno. Ta masarnia jest liderem wojewódzkim w zakresie produkcji wyrobów mięsnych metodami tradycyjnymi. Zapoznaliśmy się z technologią wytwarzania i wprowadzania na rynek jakościowego asortymentu mięsnego, a także tworzenia sieci powiązań kontrahenckich, umożliwiających lepszą dystrybucję produktów. Tu także miał miejsce panel dyskusyjny, podczas którego delegacja mogła pozyskać wiele cennych wskazówek i informacji w zakresie budowania marki regionalnej, możliwości przeniesienia doświadczeń zewnętrznych na grunt własny i ich wdrożenia.

W „Karczmie u Garncarzy”, należącej do podkarpackiego szlaku, poszerzyliśmy naszą wiedzę w zakresie skracania łańcuchów dostaw żywności. Dzięki temu procesowi możliwe jest zapewnienie odbiorcy finalnemu  (klientowi restauracji) produktów żywnościowych najwyższej jakości po konkurencyjnych cenach.

Nie tylko wyjazd studyjny, ale również konferencja, ogniskująca się w zbliżonym do wyjazdu temacie, cieszyła się dużym zainteresowaniem podlaskich przetwórców, przedsiębiorców i rolników, zajmujących się innowacjami w dziedzinie produktu regionalnego.

Zaangażowanie w konferencję doświadczonych w zakresie produktu regionalnego i tradycyjnego prelegentów i praktyków, jak Hubert Gonera, Małgorzata Dąbrowska, Marcin Muszyc i Mariusz Cylwik była gwarantem pogłębienia przedmiotowej wiedzy wśród słuchaczy konferencji. Podczas tego wydarzenia edukacyjnego poruszono wiele istotnych tematów i zagadnień, takich jak:

– Znaczenie turystyki kulinarnej dla poszczególnych wytwórców i gospodarki lokalnej i regionalnej

– Szlak regionalny jako model biznesowy oparty na standardach jakości i metoda poprawy konkurencyjności podmiotów regionu

– Zwiększenie efektywności kanałów sprzedaży produktu regionalnego, podnoszenie wyników sprzedaży produktu regionalnego, techniki sprzedaży produktu regionalnego, sposoby dzielenia się       i ograniczania kosztów w strukturze szlaku, optymalizacja zysków

– Metody i narzędzia  marketingowe wykorzystywane przy promocji szlaku

– Efektywne formy sprzedaży produktów lokalnych/ tradycyjnych

– Metody wykorzystania lokalnego potencjału w urynkowieniu żywności tradycyjnej.

Każdy z podnoszonych aspektów wzbudzał dyskusje i wymianę poglądów, co pozwoliło szerzej spojrzeć na całokształt urynkawiania produktów tradycyjnych. Zawiązano kontakty zawodowe. Wartością dodaną konferencji było przedyskutowanie przez uczestników możliwości opracowania dla nich kolejnej formy edukacyjnej, skupiającej się w żywotnych kwestiach związanych z urynkawianiem produktów tradycyjnych i regionalnych. Okazuje się bowiem, że zainteresowanie tą tematyką przerosło nasze oczekiwania.

Tomasz Śnieciński

 

Skip to content