Konkurs nr 3/2019 dla partnerów KSOW

sty 4, 2019

Ogłoszenie o konkursie nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r.  w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019

Na podstawie:

 • 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627, z późn. zm.)

oraz

 • 18 ust. 1–3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 148)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – ogłasza konkurs nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019.

 1. Termin, miejsce, forma i sposób składania wniosków o wybór operacji.

1.1. Termin składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji należy składać w dniach od 4 do 18 lutego 2019 r.

1.2. Miejsce składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji należy składać do:

 • Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie oddział w Warszawie – w przypadku operacji realizowanych na poziomie krajowym w zakresie wszystkich działań wskazanych w pkt 2.2 ogłoszenia;
 • 16 urzędów marszałkowskich poszczególnych województw – w przypadku operacji realizowanych na poziomie województwa w zakresie działań 3, 4, 6 oraz 9–13 wskazanych w pkt 2.2 ogłoszenia;
 • 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego – w przypadku operacji realizowanych na poziomie województwa w zakresie działania 5 wskazanego w pkt 2.2 ogłoszenia.

Szczegółowe nazwy i adresy jednostek, do których należy składać wnioski o wybór operacji, oraz godziny, w których należy składać te wnioski w tych jednostkach, określa załącznik nr 1 do ogłoszenia.

1.3. Forma składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji należy składać wraz z załącznikami w formie pisemnej, tj. papierowej, z załączoną wersją elektroniczną wniosku i załączników wskazanych w tym wniosku i instrukcji jego wypełnienia, które złożono w wersji papierowej, zapisaną na informatycznym nośniku danych w formacie umożliwiającym edycję tekstu.

1.4. Sposób składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji należy składać osobiście albo za pomocą przesyłki rejestrowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188). Przesyłką rejestrowaną w rozumieniu tej ustawy jest przesyłka pocztowa przyjęta za pokwitowaniem przyjęcia i doręczana za pokwitowaniem odbioru, opatrzona oznaczeniem adresata i adresem. W przypadku złożenia wniosku o wybór operacji przesyłką rejestrowaną nadaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

 1. Obszar i zakres objęty konkursem.

2.1. Obszar objęty konkursem.

Konkurs jest przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do urzędów marszałkowskich i wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego składane są wnioski o wybór operacji obejmujących grupę docelową z obszaru jednego, dwóch lub trzech województw.

Do Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie oddział w Warszawie składane są wnioski o wybór operacji obejmujących grupę docelową z obszaru co najmniej czterech województw.

2.2. Zakres objęty konkursem.

Konkurs dotyczy operacji, których zakres tematyczny mieści się w zakresie jednego z następujących działań określonych w Planie działania KSOW na lata 2014–2020, stanowiącym załącznik nr 22 do ogłoszenia, w ramach których można składać wnioski o wybór operacji:

 1. a) działanie 3 „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu”;
 2. b) działanie 4 „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej”;
 3. c) działanie 5 „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014–2020 oraz ułatwianie tej współpracy”;
 4. d) działanie 6 „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”;
 5. e) działanie 9 „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji”;
 6. f) działanie 10 „Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą”;
 7. g) działanie 11 „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie”;
 8. h) działanie 12 „Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich”;
 9. i) działanie 13 „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”.
 10. Termin zakończenia realizacji operacji wybranych w ramach konkursu.

Realizacja operacji wybranych w ramach konkursu kończy się w dniu 31 października 2019 r.

 1. Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu.

Limit środków przewidzianych w ramach konkursu na realizację operacji w 2019 r. został podzielony pomiędzy jednostki, do których należy składać wnioski o wybór operacji, wskazane w pkt. 1.2, oraz na działania planu działania, w zakresie których należy składać te wnioski, wskazane w pkt. 2.2. Podział limitu określa załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie.

W przypadku gdy limit środków określony na działanie nie zostanie wykorzystany w całości, środki niewykorzystane mogą zostać przeznaczone na operacje zgłoszone w ramach innych działań, z tym że środki te nie mogą być przenoszone z działań 3–9 do działań 10–13 wskazanych w pkt. 2.2.

Załączniki.

 1. Nazwy i adresy jednostek, do których należy składać wnioski o wybór operacji w ramach konkursu nr 3 z 2019
 2. Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu nr 3 z 2019
 3. Wzór ankiety ewaluacyjnej dla uczestników szkoleń, seminariów i warsztatów
 4. Regulamin konkursu nr 3 z 2019
 5. Załącznik do Regulaminu konkursu „Przewodnik po ocenie wniosku”
 6. Formularz wniosku o wybór operacji
 7. Załącznik nr 1 do wniosku o wybór operacji „Zestawienie rzeczowo-finansowe”
 8. Załącznik nr 2 do wniosku o wybór operacji „Wkład własny”
 9. Załącznik nr 3 do wniosku o wybór operacji „Formy realizacji operacji”
 10. Załącznik nr 4 do wniosku o wybór operacji „Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT”
 11. Załącznik nr 5 do wniosku o wybór operacji „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”
 12. Instrukcja wypełnienia wniosku o wybór operacji
 13. Formularz umowy na realizację operacji
 14. Załącznik nr 1 do umowy na realizację operacji „Zestawienie rzeczowo-finansowe”
 15. Załącznik nr 2 do umowy na realizację operacji „Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT”
 16. Załącznik nr 3 do umowy na realizację operacji „Rodzaje niezgodności w odniesieniu do obowiązków, o których mowa w §11 umowy”
 17. Formularz wniosku o refundację poniesionych kosztów wraz z załącznikami nr 1-3
 18. Załącznik nr 4 do wniosku o refundację poniesionych kosztów „Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji”
 19. Załącznik nr 5 do wniosku o refundację poniesionych kosztów „Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT”
 20. Załącznik nr 6 do wniosku o refundację poniesionych kosztów „Formularz operacji realizującej priorytety PROW 2014–2020”
 21. Instrukcja wypełnienia wniosku o refundację poniesionych kosztów
 22. Plan działania KSOW na lata 2014-2020
 23. Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020
Skip to content