Oferta usług Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Doradztwo w zakresie

 • Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne
 • Działanie Rolnictwo ekologiczne
 • Zasady ochrony wód przez zanieczyszczeniem związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych, dyrektywa azotanowa i wodna
 • Dobre praktyki rolnicze dotyczące ograniczenia emisji amoniaku do powietrza
 • Energia odnawialna
 • Gospodarka wodno-ściekowa i postępowanie z odpadami
 • Ochrona bioróżnorodności, w tym NATURA 2000

Usługi odpłatne

 • Wypełnianie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich z deklaracją o płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne i ekologiczne
 • Sporządzanie planów działalności rolnośrodowiskowej i ekologicznej
 • Sporządzanie ekspertyz przyrodniczych
 • Sporządzanie planów nawozowych
 • Przygotowanie dokumentów do działania: Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych
 • Przygotowanie dokumentów do działania: Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000
Skip to content