Informacja o przetwarzaniu danych osobowych z zastosowaniem monitoringu wizyjnego w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo,
tel. 86 275 8910
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest za pomocą adresu e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl
3) monitoring wizyjny stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora danych
5) zapisy z monitoringu będą przechowywane do 4 lub 25 dni, po czym nagrania będą zastępowane danymi aktualnymi
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, w przypadku gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem; nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) przetwarzanie danych osobowych utrwalonych na nagraniach obrazu jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia
9) dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Skip to content