Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla byłych pracowników Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie, z siedzibą w: Szepietowo Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo; tel. 86 275 8910

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest za pomocą adresu e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia wymogów prawnych związanych z zakończonym stosunkiem pracy, na podstawie przepisów prawa pracy, księgowych i podatkowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, f (dochodzenie roszczeń, prowadzenie postępowań sądowych i windykacyjnych, zapewnienie właściwej jakości zarządzania pracownikami) oraz art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. a) podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
  2. b) osoby i podmioty współpracujące z Ośrodkiem Doradztwa w zakresie niezbędnym do realizacji przydzielonych im zadań (m. in. firma ubezpieczeniowa, na podstawie podpisanej
    z PODR polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej)
  3. c) odbiorcy danych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
  4. d) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu PODR w Szepietowie na podstawie zawartej z PODR w Szepietowie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w PODR w Szepietowie. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych.

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych było warunkiem zawarcia i realizacji umowy o pracę. Dane zostały przekazane przy zawieranej umowie o pracę oraz pozyskane przez pracodawcę w trakcie trwania stosunku pracy.

 

 

Skip to content