Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa

 

Kierownik działu: Łukasz Mioduszewski

Sekcja produkcji roślinnej i doświadczalnictwa: tel. 86 275 89 17
Sekcja produkcji zwierzęcej: tel. 86 275 89 16

Do zakresu działania Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa należą:

1. Zadania realizowane nieodpłatnie:

 • doradztwo dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, w zakresie systemów produkcji rolnej:
  – rolnictwa integrowanego,
  – rolnictwa konwencjonalnego,
 • doradztwo w zakresie standardów jakościowych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • upowszechniania zasad wzajemnej zgodności dla gospodarstw rolnych – cross compliance,
 • upowszechnianie zasad integrowanej ochrony roślin
 • unowocześniania metod produkcji roślinnej i zwierzęcej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • poprawy jakości produktów rolnych,
 • stosowania nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli oraz przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • rozwiązywania problemów technologicznych i organizacyjno-ekonomicznych gospodarstw rolnych, w szczególności związanych z dobrostanem zwierząt,
 • pomoc w ubieganiu się o przyznanie pomocy finansowej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych,
 • poprawy jakości artykułów rolno-spożywczych i ich przetwórstwa oraz wzmocnienia pozycji rolników na rynku,
 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników,
 • doskonalenie zawodowe własnych kadr doradczych,
 • prowadzenie działalności informacyjnej wspierającej rozwój systemów produkcji rolniczej,
 • upowszechnianie integrowanych metod produkcji rolniczej przyjaznych dla środowiska,
 • upowszechnianie wyników porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,
 • współdziałanie w realizacji zadań wynikających z ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych,
 • prowadzenie analizy w zakresie poziomu i jakości produkcji rolniczej i funkcjonowania gospodarstw rolnych,
 • wdrażanie modeli technologii produkcji odpowiadających warunkom glebowo-klimatycznym i organizacyjno-ekonomicznym, uwzględniających zrównoważony rozwój i ochronę środowiska, jak również jakość produktu rolniczego,
 • wdrażanie i upowszechnianie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie budownictwa i mechanizacji rolnictwa,
 • upowszechnianie mechanizmów funkcjonowania rynków rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,
 • edukacja rolników w zakresie Dobrej Praktyki Rolniczej i Dobrej Praktyki Higienicznej,
 • prowadzenie prac wdrożeniowo-upowszechnieniowych na polu doświadczalnym własnym i u rolników indywidualnych
 • monitorowanie stanu produkcji roślinnej i zwierzęcej na terenie województwa podlaskiego,
 • opracowywanie artykułów i publikacji oraz popularyzacja w mediach problematyki rolniczej, wynikającej z działalności realizowanej przez PODR,
 • współudział w organizowaniu pokazów i wystaw oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością wystawienniczą dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • współpraca z placówkami naukowymi, instytucjami z otoczenia rolnictwa, wyższymi uczelniami, zakładami przetwórczymi i produkującymi środki do produkcji rolnej w zakresie wdrażania do praktyki i upowszechniania badań naukowych realizowanych na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich,

2. Usługi realizowane odpłatnie:

 • wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych,

3. Współpraca przy realizacji zadań:

 • z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społeczno- zawodowymi rolników, a w szczególności z:
  • Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Podlaskim Urzędem Wojewódzkim,
  • Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego,
  • samorządami powiatowymi i gminnymi,
  • Podlaską Izbą Rolniczą,
  • Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy w Poznaniu,
  • Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie,
  • Polskim Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w Warszawie,
  • Podlaskim Związkiem Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Białymstoku,
  • Polskim Związkiem Hodowców Trzody Chlewnej “POLSUS” w Warszawie,
  • Podlaskim Związkiem Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej w Białymstoku,
  • Wojewódzkim Związkiem Hodowców Koni w Białymstoku,
  • Regionalnym Związkiem Hodowców Owiec i Kóz w Białymstoku,
  • Krajową Radą Drobiarstwa Izbą Gospodarczą w Warszawie,
  • Polskim Związkiem Hodowców Strusi,
  • Podlaskim Związkiem Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego.
 • z instytutami naukowo – badawczymi i rolniczymi uczelniami wyższymi, a w szczególności z:
  • Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach,
  • Instytutem Ochrony Roślin w Poznaniu,
  • Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie,
  • Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach
  • Instytutem Zootechniki w Balicach k. Krakowa,
  • Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego w Warszawie,
  • Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej,
  • SGGW w Warszawie,
  • Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie,
  • Politechniką Białostocką,
  • Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży,
  • Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach,
  • Stacjami Doświadczalnymi Oceny Odmian w Krzyżewie, Marianowie i Łyskach,
 • z instytucjami i firmami zajmującymi się problematyką rolnictwa i obszarów wiejskich, a zwłaszcza z:
  • Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie,
  • Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Białymstoku,
  • Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku,
  • Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa,
  • Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  • Stacją Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Bydgoszczy,
  • Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Białymstoku,
  • Polską Izbą Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
Skip to content