Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

kierownik działu: Mariusz Cylwik

Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska: tel. 86 275 89 19

Do zakresu działania Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska należą:

1. Zadania realizowane nieodpłatnie:

 • doradztwo dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, w zakresie rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego,
 • poprawy jakości produktów rolnych,
 • rozwiązywania problemów technologicznych i organizacyjno-ekonomicznych gospodarstw rolnych, w szczególności związanych z ekologią, ochroną środowiska i dobrostanem zwierząt,
 • ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych,
 • poprawy jakości artykułów rolno-spożywczych i ich przetwórstwa oraz  wzmocnienia pozycji rolników na rynku,
 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników,
 • promocja odnawialnych źródeł energii oraz skutecznego zagospodarowania odpadów na obszarach wiejskich,
 • upowszechnianie integrowanych i ekologicznych metod produkcji rolniczej przyjaznych dla środowiska,
 • podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego wsi; ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego,
 • współdziałanie w realizacji zadań wynikających z programów rolnośrodowiskowych oraz programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych,
 • prowadzenie analizy w zakresie poziomu i jakości produkcji rolniczej i funkcjonowania gospodarstw rolnych,
 • wdrażanie modeli technologii produkcji odpowiadających warunkom glebowo-klimatycznym i organizacyjno-ekonomicznym, uwzględniających zrównoważony rozwój i ochronę środowiska, jak również jakość produktu rolniczego,
 • upowszechnianie przepisów prawnych dotyczących rolnictwa i ochrony środowiska na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem cross-compliance,
 • upowszechnianie postępu w celu ograniczenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz promocji systemów produkcji przyjaznej dla środowiska,
 • upowszechnianie rozwiązań inwestycyjnych na rzecz ochrony środowiska oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • opracowywanie artykułów i publikacji oraz popularyzacja w mediach problematyki rolniczej, wynikającej z działalności realizowanej przez PODR,
 • współpraca z placówkami naukowymi, instytucjami z otoczenia rolnictwa, wyższymi uczelniami, zakładami przetwórczymi i produkującymi środki do produkcji rolnej w zakresie wdrażania do praktyki i upowszechniania badań naukowych realizowanych na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich,

2. Usługi realizowane odpłatnie:

 • wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych,

3. Współpraca przy realizacji zadań:

 • z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społeczno- zawodowymi rolników, a w szczególności z:
  • Podlaskim Urzędem Wojewódzkim,
  • Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego,
  • samorządami powiatowymi i gminnymi,
  • Podlaską Izbą Rolniczą,
  • Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy w Poznaniu,
  • Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie,
  • Polskim Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w Warszawie,
  • Podlaskim Związkiem Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Białymstoku,
  • Polskim Związkiem Hodowców Trzody Chlewnej “POLSUS” w Warszawie,
  • Podlaskim Związkiem Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej w Białymstoku,
  • Wojewódzkim Związkiem Hodowców Koni w Białymstoku,
  • Regionalnym Związkiem Hodowców Owiec i Kóz w Białymstoku,
  • Polskim Związkiem Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu w Warszawie,
  • Polskim Związkiem Hodowców Strusi,
 • z instytutami naukowo – badawczymi i rolniczymi uczelniami wyższymi, a w szczególności z:
  • Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach,
  • Instytutem Ochrony Roślin w Poznaniu,
  • Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie,
  • Instytutem Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach,
  • Instytutem Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie,
  • Instytutem Zootechniki w Krakowie,
  • Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego w Warszawie,
  • Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej,
  • SGGW w Warszawie,
  • Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie,
  • Politechniką Białostocką,
  • Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży,
  • Akademią Podlaską w Siedlcach,
  • Stacjami Doświadczalnymi Oceny Odmian w Krzyżewie, Marianowie i Łyskach,
 • z instytucjami i firmami zajmującymi się problematyką rolnictwa i obszarów wiejskich, a zwłaszcza z:
  • Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie,
  • Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Białymstoku,
  • Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku,
  • Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa,
  • Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  • Stacją Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Bydgoszczy,
  • Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Białymstoku,
 • z parkami:
  • Biebrzańskim Parkiem Narodowym,
  • Narwiańskim Parkiem Narodowym,
  • Wigierskim Parkiem Narodowym,
  • Białowieskim Parkiem Narodowym,
  • Suwalskim Parkiem Krajobrazowym,
  • Parkiem Krajobrazowym Doliny Narwi,
  • Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej.

 

Skip to content