Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

Kierownik działu: Robert Korczak

Sekcja metodyki doradztwa i szkoleń: tel. 86 275 89 40,

Sekcja wydawnictw i promocji: tel. 86 275 89 02, 86 275 89 01

Zadania realizowane nieodpłatnie:

 • rozpoznawanie oczekiwań edukacyjnych środowiska i dostosowanie do nich oferty szkoleniowej,
 • organizowanie i koordynowanie szkoleń, seminariów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
 • pomoc rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich w zdobywaniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
 • opracowywanie programów edukacyjnych umożliwiających zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • poszukiwanie źródeł wsparcia działalności szkoleniowej Ośrodka Doradztwa,
 • organizowanie procesu szkolenia i doskonalenia kadry doradczej,
 • opracowywanie materiałów informacyjno-szkoleniowych z zakresu doradztwa i szkoleń,
 • analiza potrzeb społeczności wiejskiej w zakresie doradztwa rolniczego i podejmowanie działań wynikających z potrzeb lokalnych,
 • przedkładanie wniosków i propozycji związanych z metodyką pracy doradczej.
 • współpraca z kierownikami innych działów i zespołów doradztwa w zakresie metodyki doradztwa, oświaty i szkoleń,
 • przygotowywanie do wydania i druku, broszur tematycznych, ulotek, folderów, plakatów i innych materiałów informacyjno-promocyjnych,
 • wykonywanie materiałów szkoleniowych pomocnych w pracy doradców,
 • wykonywanie zadań informacyjnych i promocyjnych wynikających z udziału ośrodka doradztwa w realizacji polityki państwa w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,
 • współpraca z działami Ośrodka Doradztwa w zakresie upowszechniania i przekazywania wszelkich informacji będących przedmiotem ich działalności,
 • obsługa i doskonalenie systemu informacji rolniczej dla potrzeb sprawnego funkcjonowania ośrodka doradztwa oraz prowadzenie biura obsługi klienta,
 • koordynacja przygotowania stron internetowych PODR oraz weryfikacja ich zawartości,
 • opracowywanie kalendarza imprez wojewódzkich i powiatowych,
 • popularyzacja i obsługa informacyjna targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego oraz działalność,
 • promowanie podlaskiej wsi, województwa, rolnictwa i ośrodka doradztwa; prezentowanie osiągnięć województwa i rolnictwa na stronie internetowej, na łamach własnych wydawnictw oraz w mediach lokalnych, regionalnych i krajowych a także podczas imprez,
 • prezentowanie liderów podlaskiego rolnictwa, osobowości pozytywnie oddziaływujących na środowisko wiejskie. Organizowanie konkursu “Podlaska Agroliga”. Promocja produktów lokalnych i regionalnych,
 • utrzymywanie kontaktów z mediami – współpraca z redakcjami czasopism rolniczych, radiem i telewizją, redakcjami ukazujących się w województwie podlaskim, pism lokalnych i samorządowych w celu docierania z informacją rolniczą do mieszkańców województwa podlaskiego i promocji podlaskiego rolnictwa,
 • prowadzenie fachowej biblioteki rolniczej. Gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych. Obsługiwanie użytkowników biblioteki w zakresie informacji bibliograficznej i rzeczowej. Współpraca z innymi bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej,
 • prowadzenie oraz aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej,
 • prenumerata czasopism pomocnych w pracy specjalistów poszczególnych branż i zespołów doradczych.

Usługi realizowane odpłatnie:

 • organizowanie i koordynowanie kursów przygotowujących do uzyskania tytułów zawodowych w zawodach przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej,
 • organizowanie i koordynowanie szkoleń z zakresu obrotu, konfekcjonowania lub stosowania środków ochrony roślin,
 • organizowanie i koordynowanie kursów dla operatorów kombajnów zbożowych,
 • organizowanie innych szkoleń i kursów nie związanych z realizacja zadań statutowych,
 • organizowanie we współpracy z działami merytorycznymi i Działem Administracyjno-Gospodarczym imprez targowo-wystawienniczych wpisanych w kalendzarz imprez Ośrodka Doradztwa,
 • przygotowywanie do wydania i druku miesięcznika “Wiadomości Rolnicze”.
 • prowadzenie prenumeraty “Wiadomości Rolniczych”,
 • prowadzenie usługowej działalności wydawniczej i reklamowej, przygotowywanie materiałów reklamowych i informacyjnych.

Współpraca przy realizacji zadań z:

 • Podlaskim Kuratorium Oświaty,
 • Podlaską Izbą Rolniczą,
 • Centrum Doradztwa Rolniczego i jednostkami doradztwa rolniczego,
 • szkołami i uczelniami wyższymi,
 • placówkami oświatowymi, centrami kształcenia ustawicznego, centrami kształcenia praktycznego,
 • Państwową Inspekcją Pracy (w zakresie wydawnictw),
 • Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa,
 • zagranicznymi instytucjami doradztwa rolniczego i instytucjami wspomagającymi rozwój rolnictwa,
 • Podlaskim Urzędem Wojewódzkim,
 • Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego,
 • samorządami powiatowymi i gminnymi,
 • Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa
 • uczelniami rolniczymi, takimi jak: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Wyższą Szkołą Menadżerską w Białymstoku,
 • szkołami rolniczymi woj. podlaskiego,
 • bibliotekami rolniczymi, Centralną Biblioteką Rolniczą, Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Białymstoku i w Łomży, bibliotekami instytutów branżowych i uczelni rolniczych,
 • środkami masowego przekazu – telewizją, radiem, prasą fachową i regionalną.
Skip to content