Dział Księgowości

Główny Księgowy – Anna Kozikowska – tel. 86 2758914

Zadania realizowane nieodpłatnie:

 • zorganizowanie i prowadzenie gospodarki finansowej w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z póź. zm.) oraz z uwzględnieniem innych obowiązujących przepisów finansowo-księgowych,
 • opisanie przyjętych zasad księgowości w formie instrukcji zakładowych i w miarę potrzeby ich aktualizowanie,
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia,
 • okresowe ustalanie i sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 • sporządzanie kalkulacji wynikowej i analiz finansowych w celu:
  • terminowego przekazywania informacji o działalności ekonomicznej Ośrodka Doradztwa,
   organizowania terminowego rozliczania osób odpowiedzialnych majątkowo,
   prawidłowego i terminowego dochodzenia roszczeń oraz egzekwowania należności,
  • dokonywanie rozliczeń przychodów i rozchodów Ośrodka Doradztwa w zakresie działalności bieżącej, inwestycyjnej, działalności gospodarczej oraz gospodarki zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
  • koordynacja funduszem świadczeń socjalnych,
 • sprawowanie kontroli wewnętrznej – wstępnej, bieżącej i następczej – polegającej na:
  • kontroli formalnej dokumentów związanych z wydawaniem środków pieniężnych i wartości materialnych,
  • organizowaniu obrotu pieniężnego na rachunkach bankowych,
  • kontroli formalnej związanej z obrotem majątkiem Ośrodka Doradztwa,
  • kontroli operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowania,
 • wykonywanie obsługi Ośrodka Doradztwa w zakresie:
  • naliczania wynagrodzeń, świadczeń, zasiłków chorobowych, rodzinnych itp. oraz prowadzenie
  • ewidencji dla wszystkich pracowników,
  • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • rozliczanie kosztów podróży służbowych,
  • prowadzenie rozliczeń zobowiązań i należności wobec ZUS,
  • obliczanie zgodnie z obowiązującymi przepisami podstawy przyznania emerytur i rent,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i rzeczowych,
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przewidzianej ustawą oraz jej archiwowanie zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • całokształt zagadnień związanych z prowadzeniem spraw płacowych,
 • prowadzenie kasy Ośrodka Doradztwa, dokonywanie wypłat gotówkowych i przyjmowanie wpłat gotówkowych oraz sporządzanie raportów kasowych,
 • wystawianie faktur z zakresu usług wykonywanych przez Ośrodek Doradztwa,
 • właściwe przygotowanie materiałów oraz opracowanie rocznego planu finansowego i bieżąca analiza jego realizacji,
 • współpraca z kierownikami innych Działów i Zespołów Doradztwa w zakresie właściwości działu.

Współpraca przy realizacji zadań z:

 • Podlaskim Urzędem Wojewódzkim,
 • Centrum Doradztwa Rolniczego,
 • Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • Urzędami Pracy.
Skip to content