Dział Kadr i Organizacji Pracy

Kierownik działu: Wioletta Wojtkowska, tel. 86 2758923

Do zakresu działania Działu Kadr i Organizacji Pracy należą:

Zadania realizowane nieodpłatnie:

 • prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z realizacją określonej przez Dyrekcję organizacji zatrudnienia,
 • prawidłowe prowadzenie akt osobowych i innej dokumentacji pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie całokształtu spraw emerytalno – rentowych,
 • prowadzenie analityki umożliwiającej sporządzanie danych statystycznych i sprawozdań,
 • opracowywanie projektów regulaminów wewnątrz zakładowych oraz zarządzeń dyrektora dotyczących spraw pracowniczych,
 • prowadzenie spraw socjalno – bytowych,
 • prowadzenie analizy zatrudnienia i płac,
 • planowanie i kontrola realizacji urlopów wypoczynkowych przez pracowników,
 • nadzorowanie właściwego przyjmowania i przekazywania obowiązków pracownika,
 • gromadzenie stosownej dokumentacji dotyczącej kadr i spraw płacowych, a także prowadzenie rejestru obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych,
 • tworzenie z zakresu swego działania bazy danych i zarządzanie tą bazą,
 • obsługa sekretariatu Ośrodka Doradztwa
 • organizowanie wysyłki i odbioru korespondencji,
 • wydawanie druków ścisłego zarachowania, ewidencjonowanie i ich rozliczanie,
 • wydawanie pracownikom delegacji oraz prowadzenie obowiązującej w tym zakresie ewidencji,
 • prowadzenie ewidencji zarządzeń wewnętrznych Dyrektora i przechowywanie oryginałów tych akt,
 • zawiadamianie pracowników o terminie narad, ich zabezpieczenie organizacyjne oraz sporządzanie i przechowywanie protokołów poświadczających ich przebieg i ustalenia,
 • współpraca z kierownikami innych działów i zespołów doradztwa w zakresie właściwości działu.

Współpraca przy realizacji zadań z:

 • Podlaskim Urzędem Wojewódzkim,
 • Centrum Doradztwa Rolniczego,
 • Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • Urzędami Pracy.
Skip to content