Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Kierownik działu: Anna Olędzka
tel. 86 275 89 35

Zadania realizowane nieodpłatnie:

 • popularyzowanie form i zasad rachunku ekonomicznego w rolnictwie,
 • wspieranie procesu restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw rolnych,
 • wdrażanie i popularyzowanie rachunkowości w gospodarstwach rolnych,
 • prowadzenie analiz kosztów w działalnościach rolniczych i działach specjalnych produkcji rolnej,
 • udzielanie pomocy instruktażowej rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej ze środków pochodzących z UE lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych,
 • prowadzenie doradztwa ekonomiczno-organizacyjnego dla gospodarstw rolnych,
 • upowszechnianie nowoczesnych i skutecznych metod zarządzania gospodarstwem,
 • analiza sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych i badanie koniunktury w rolnictwie,
 • upowszechnianie informacji na temat funkcjonowania i rozliczania podatków w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT,
 • realizacja szkoleń dla rolników w zakresie:
  • rozwiązywania problemów organizacyjno-ekonomicznych gospodarstw rolnych,
  • rachunkowości w gospodarstwach rolnych,
  • ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych,
  • zarządzania gospodarstwem rolnym,
 • bezpośrednie wsparcie Centrum Innowacji Rolniczych w zakresie wskazywania źródeł finansowania inwestycji związanych ze zmianą lub ulepszaniem technologii,
 • współpraca z instytucjami, uczelniami rolniczymi oraz partnerami zagranicznymi w zakresie działalności doradczej,
 • promocja pracy działu ekonomiki: artykuły, opracowania wyników pracy, informacje na łamach czasopism rolniczych o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym, w radiu, telewizji oraz w Internecie,
 • formułowanie wniosków i ocen zmierzających do poprawy funkcjonowania rolnictwa w województwie podlaskim,
 • doskonalenie zawodowe kadry doradczej z zakresu zagadnień ekonomicznych, podatkowych,
 • współpraca z kierownikami innych działów i powiatowych zespołów doradztwa rolniczego w zakresie ekonomiki,
 • uczestnictwo w krajowym systemie pozyskiwania i przetwarzania informacji rynkowych „Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej”, nadzorowanym przez Departament Informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • prowadzenie analiz rynku poprzez gromadzenie i udostępnianie informacji cenowych, podażowo – popytowych oraz dotyczących aktualnej i prognozowanej koniunktury w rolnictwie,

Usługi realizowane odpłatnie:

 • opracowywanie planów modernizacji gospodarstw oraz ocena ich możliwości inwestycyjnych,
 • opracowanie planów i innych dokumetów niezbednych do restrukturyzacji gospodarstw rolnych,
 • wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z UE lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych,
 • prowadzenie rachunkowości rolnej w systemie PL FADN na terenie województwa podlaskiego,
 • prowadzenie ksiąg podatkowych i dokumentacji niezbędnej przy rozliczaniu podatków, w szczególności podatku VAT,
 • sporządzanie analiz i opracowań ekonomicznych na zapotrzebowanie,
 • udział w komisji egzaminacyjnej na tytuł wykwalifikowanego robotnika i mistrza w zawodzie rolnik,

Współpraca przy realizacji zadań z:

 • Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa,
 • Podlaską Izbą Rolniczą,
 • Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowym Instytutem Badawczym,
 • Szkołą Główną Handlową w Warszawie,
 • bankami działającymi w otoczeniu rolnictwa a w szczególności z bankami spółdzielczymi.
Skip to content