Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik działu: Marek Godlewski
tel. (86) 275 89 48, fax 86 275 89 51

Sekcja realizacji zamówień publicznych oraz organizacji zaopatrzenia i usług zewnętrznych:

Sekcja organizacyjnego wsparcia usług
tel. (86) 275 89 44

Sekcja organizacji imprez i utrzymania majątku PODR:

Zadania realizowane nieodpłatnie:

 • prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z administrowaniem pomieszczeniami biurowymi gospodarczymi, środkami transportu urządzeniami i sprzętem w siedzibie ośrodka doradztwa i zespołach doradztwa,
 • organizowanie przeglądów, konserwacji i remontów budynków, maszyn, pojazdów, mebli oraz innego majątku,
 • zaopatrzenie w przedmioty, materiały i sprzęt zgodnie z potrzebami mającymi pokrycie w planie wydatków,
 • prowadzenie zleconych przez Dyrekcję postępowań o zamówienia publiczne,
 • prowadzenie gospodarki transportowej a zwłaszcza,
  • koordynowanie zabezpieczenia potrzeb transportowych ośrodka doradztwa,
  • prowadzenie właściwej eksploatacji pojazdów,
  • organizowanie pracy kierowców,
  • prowadzenie dokumentacji,
 • zabezpieczenie czystości, ładu i porządku w administrowanych pomieszczeniach i otoczeniu ośrodka doradztwa,
 • organizowanie zabezpieczenia podległego mienia,
 • organizowanie pracy Ośrodka Szkoleniowego wraz z kuchnią, portiernią,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy kierowców i recepcjonistek,
 • organizowanie pracy kotłowni zakładowej,
 • współpraca z Działem Systemów produkcji rolnej, standardów jakościowych i doświadczalnictwa w zakresie obsługi potrzeb związanych z prowadzeniem doświadczeń polowych i prowadzenie gospodarstwa rolnego,
 • przygotowywanie inwestycji i prac remontowo-budowlanych,
 • sporządzanie kalkulacji kosztów podejmowanych działalności,
 • sporządzanie sprawozdawczości w zakresie właściwości działu, naliczanie i wnoszenie stosownych opłat,
 • rozliczanie usług doradczych świadczonych przez PODR w Szepietowie zgodnie z przyjętymi zasadami,
 • współpraca z innymi działami przy zawieraniu umów w sprawach dotyczących działalności nadzorowanych przez Dział Administracyjno – Gospodarczy,
 • analiza i opiniowanie merytoryczne faktur, rachunków w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych nadzorowanych przez dział,
 • współpraca z Działem Księgowości w przygotowaniu planu finansowego ośrodka doradztwa w zakresie działalności gospodarczych nadzorowanych przez dział,
 • prowadzenie małej poligrafii, druk wydawnictw ośrodka doradztwa. Współpraca w tym zakresie z Działem Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw. Zabezpieczenie organizacyjno-gospodarcze imprez targowo wystawienniczych,
 • odpowiedzialność za organizację i funkcjonowanie Centrum Innowacji Rolniczych. Koordynacja całokształtu działalności Centrum we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi ośrodka doradztwa,
 • współpraca z kierownikami innych działów i zespołów doradztwa w zakresie właściwości działu,

Usługi realizowane odpłatnie:

 • prowadzenie spraw związanych z zarobkowym wykorzystaniem i udostępnianiem pomieszczeń i innych składników majątkowych,
 • świadczenie na bazie Ośrodka Szkoleniowego usług hotelowych i gastronomicznych
 • organizowanie imprez targowo-wystawienniczych,
 • świadczenie usług transportowych,
 • realizacja zewnętrznych zamówień poligraficznych,
 • sprzedaż artykułów z działalności gospodarczej,
 • sprzedaż środków do produkcji rolnej (nasion, nawozów, środków ochrony roślin i innych środków i surowców).

Współpraca przy realizacji zadań z:

 • organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
 • Podlaską Izbą Rolniczą,
 • Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa,
 • Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Państwową Inspekcją Pracy,
 • Strażą Pożarną,
 • SANEPID-em,
 • Stacją Chemiczno-Rolniczą,
 • Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach,
 • Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie,
 • instytucjami i firmami zajmującymi się produkcją i dystrybucją maszyn i narzędzi rolniczych, nawozów, pestycydów i innych środków do produkcji rolnej,
 • instytutami i instytucjami zagranicznymi podobnym profilu działalności.
Skip to content