Obowiązek rejestracji żywienia gości w agroturystyce

maj 13, 2013

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie przypomina właścicielom gospodarstw agroturystycznych o obowiązku rejestracji w państwowych powiatowych inspektoratach sanitarnych faktu żywienia turystów przebywających na wypoczynku.

Według ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (art. 3 ust. 3, pkt 55 (tekst jednolity, Dz.U. z 2010 r. nr 136, poz. 914) zakładem żywienia zbiorowego jest również gospodarstwo agroturystyczne, w którym przygotowywane są posiłki gościom. Artykuł 61 ustawy mówi, że zakłady, które zajmują się produkcją żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego podlegają obowiązkowi rejestracji oraz zatwierdzania przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

W związku z powyższym kwatery agroturystyczne prowadzące żywienie gości zobowiązane są do złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Obowiązek ten dotyczy również podmiotów prowadzących bezpośrednie dostawy produktów produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego tj. owoców, warzyw, grzybów, zbóż. Wzór wniosku o rejestrację określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. nr 106, poz. 730) – załącznik nr 2.

Art. 64, pkt. 1 Ustawy mówi, że wniosek należy złożyć w terminie, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności. Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Gospodarstwa agroturystyczne podlegają nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej, który sprawowany jest na podstawie art. 1 pkt 2, 5 i 6 w związku z art. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. nr 212, poz. 1263 ze zm.). Przestrzeganie wymagań sanitarnych nadzorowane jest przez właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Przestrzeganie tych wymagań w gospodarstwach agroturystycznych może być potwierdzane (na wniosek prowadzącego kwaterę) opinią Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Za równorzędny opinii można uznać protokół okresowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Warto wspomnieć, iż podmioty które nie dopełnią obowiązku rejestracji swojej działalności zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy podlegają karze pieniężnej.

 

Wniosek o wpis do rejestru w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
Adresy powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

Skip to content