Gospodarstwa agroturystyczne podlegają nadzorowi Sanepidu

cze 9, 2009

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (art. 3 ust. 3, pkt 55 (Dz.U. nr 171, poz. 1225) gospodarstwo agroturystyczne, które przygotowuje posiłki gościom, tzn. zajmuje się produkcją żywności, jest zakładem żywienia zbiorowego.

W myśl art. 61 ustawy zakłady, które zajmują się produkcją żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego podlegają obowiązkowi rejestracji oraz zatwierdzania przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

W odniesieniu do gospodarstw agroturystycznych spełnieniem ww. obowiązku będzie rejestracja gospodarstwa. Wzór wniosku o rejestrację określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. nr 106, poz. 730). Wniosek należy złożyć w terminie, co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

Gospodarstwa agroturystyczne podlegają nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej gospodarstw agroturystycznych sprawowana jest na podstawie art. 1 pkt 2, 5 i 6 w związku z art. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 122, poz. 851 ze zm.). Przestrzeganie wymagań sanitarnych nadzorowane jest przez właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Przestrzeganie tych wymagań w gospodarstwach agroturystycznych może być potwierdzane (na wniosek prowadzącego kwaterę) opinią Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Za równorzędny opinii można uznać protokół okresowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Załączniki do wniosku
1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
2. Kopia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE
3. Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej
4. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych – dotyczy działalności w zakresie dostaw bezpośrednich
5. Wykaz urządzeń dystrybucyjnych

Katarzyna Śniecińska

Skip to content