Lokalne Grupy Działania – szansą na rozwój przedsiębiorczości

wrz 16, 2016

Lokalne Grupy Działania z województwa podlaskiego mają w tej perspektywie finansowej duże możliwości działania. Społeczności lokalne mogą korzystać z działań ujętych w dwóch Programach – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) w ramach czterech funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR). Nowością jest fakt że każda Lokalna Grupa Działania musi 50 % środków z PROW przeznaczyć na przedsiębiorczość rozumianą jako tworzenie miejsc pracy. Środki skierowane będą do osób rozpoczynających lub rozwijających działalność gospodarczą. Osoby fizyczne, które chciałyby założyć po raz pierwszy działalność gospodarczą będą mogły otrzymać premię w wysokości do 100 tys. złotych (w zależności od zapisów konkretnej Strategii). Nie jest wymagany wkład własny (chociaż w niektórych Strategiach premiowany jest wkład własny) a pomoc ma formę dotacji. Miejsce pracy musi być utrzymane przez minimum 2 lata. Natomiast osoby, które już prowadzą działalność gospodarczą, a chciałyby ją rozwijać, mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 300 tys. zł. Poziom dofinansowania wynosi w tym przypadku 70 % kosztów kwalifikowalnych. Warunkiem jest utworzenie przynajmniej jednego miejsca pracy i utrzymanie go przez okres 3 lat. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy kwota wnioskowana wynosić będzie 25 tys. zł przy wydatkowaniu min. 50 tys. – wtedy nie ma obowiązku utworzenia dodatkowego miejsca pracy. 

Wszystkie środki przekazane Lokalnym Grupom Działania wykorzystywane będą zgodnie z zapisami zawartymi w Lokalnych Strategiach Rozwoju, które konsultowane były ze społeczeństwem na każdym etapie ich pisania. Skierowane będą zgodnie z potrzebami mieszkańców m.in. do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, na rzecz aktywizacji mieszkańców, edukacji przedszkolnej dzieci i młodzieży, promocję produktów lokalnych itp. Będą też działania skierowane do jednostek samorządu terytorialnego (drogi lokalne, obiekty turystyczne, obiekty zabytkowe).

Lokalne Grupy Działania funkcjonujące na obszarze województwa podlaskiego:
– Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Tygiel Doliny Bugu”,
– Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska,
– Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”,
– Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”,
– Lokalna Grupa Działania „Biebrzański Dar Natury”,
– Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi,
– Stowarzyszenie „Sąsiedzi”,
– Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski,
– Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Kraina Mlekiem Płynąca”,
– Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański,
– Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania,
– Lokalna Grupa Działania „Kanał Augustowski”
– Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Suwalsko-Augustowskie.

Wszyscy mieszkańcy obszarów wiejskich powinni zapoznać się ze Strategiami Lokalnych Grup Działania funkcjonujących na ich terenie. Dzięki temu, iż środki będą pochodzić z czterech różnych źródeł, każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

 

Marta Sofińska

Skip to content