Wymagania dostosowawcze gospodarstw, z których zwierzęta lub środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego są wprowadzane na rynek

kwi 25, 2018

Akt prawny: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2003 roku; w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych, jakie muszą spełniać gospodarstwa w przypadku, gdy zwierzęta lub środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego z tych gospodarstw są wprowadzane na rynek (Dziennik Ustaw Nr 168 Poz. 1643)

I. W gospodarstwie, z którego zwierzęta lub środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego są wprowadzane na rynek, powinny znajdować się:

  • Wydzielone miejsce do składowania środków dezynfekcyjnych, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych;
  • Wydzielone miejsce do składowania obornika;
  • Miejsce zapewniające właściwe warunki do przetrzymywania lekarstw i produktów weterynaryjnych, zabezpieczone przed dostępem osób niepożądanych;
  • Odzież i obuwie przeznaczone tylko do obowiązkowego użycia w gospodarstwie;
  • Maty dezynfekcyjne w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wjazdów do gospodarstwa w przypadku wystąpienia zagrożenia epizootycznego;
  • Środki dezynfekcyjne w ilości niezbędnej do przeprowadzenia doraźnej dezynfekcji.

II. Budynki, w których utrzymywane są zwierzęta, powinny być:

  • Zabezpieczone przed dostępem zwierząt innych niż utrzymywane w gospodarstwie;
  • Utrzymywane w czystości;
  • Przy wejściach do budynków, w których utrzymywane są zwierzęta, powinny znajdować się tablice z napisem „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

mgr inż. Stanisław Nowowiejski

Skip to content