Ubój zwierząt w gospodarstwie na użytek własny, a prawodawstwo

mar 12, 2012

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny budzi wiele pytań i wątpliwości. Reguluje ono kwestie dotyczące wymagań zdrowia zwierząt, z których pozyskuje się mięso, warunków, jakie powinny być spełnione przy uboju na terenie gospodarstwa, jakim badaniom powinno być poddane mięso, w tym mięso pozyskane w wyniku odstrzału zwierząt łownych oraz podano sposób znakowania mięsa.

Zgłoszenie informacji do powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju zwierząt, co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju (wyjątek stanowi drób lub zajęczaki) nie jest poddawane dyskusji. Informacja przekazana do PLW powinna zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierząt poddawanych ubojowi,
  • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres podmiotu prowadzącego gospodarstwo, w którym będzie dokonany ubój (jeżeli jest ono inne niż gospodarstwo, w którym zwierzęta były utrzymywane,
  • gatunek i liczbę poddawanych ubojowi,
  • numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi, jeżeli z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia,
  • miejsce i termin uboju,
  • imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju,
  • inne dane mające na celu ułatwienie kontaktu z informującym, w szczególności numer telefonu informującego.

Taka informacja może zawierać zgłoszenie mięsa do badania poubojowego. Gdy ubojowi poddawane są cielęta do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz, wyżej wymienione informacje przekazywane są w formie pisemnego powiadomienia, które dodatkowo zawiera oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka. Spośród wszystkich tych informacji należałoby wyjaśnić jakie uprawnienia powinna mieć osoba dokonująca uboju. Odpowiedź znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt. Unieruchamianie, ogłuszanie, wykrwawianie lub uśmiercanie zwierząt bez wykrwawiania przeprowadzają osoby, które ukończyły 18 lat, posiadają wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe, odbyły szkolenie teoretyczne oraz trzymiesięczną praktykę na stanowisku ubojowym, pod stałym nadzorem osoby posiadającej udokumentowany 3-letni staż pracy na stanowisku ubojowym. Kwalifikacje o szkoleniu teoretycznym i praktycznym należy potwierdzić odpowiednią dokumentacją.

Mięso pochodzące z uboju zwierząt przeznaczone na użytek własny nie może być sprzedawane. Wszelkie działania związane z kwestią formalną mają wpływać na wzrost bezpieczeństwa żywnościowego oraz pomóc w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Źródło:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U. Nr 207, poz. 1370)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz.U. Nr 205 poz. 2102 z pózn. zm.)

Oliwia Pawłowska

Skip to content