Ubój zwierząt w gospodarstwie

gru 23, 2014

Ubój zwierząt w gospodarstwie jest dopuszczalny po spełnieniu określonych wymogów przez rolników wynikających z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21.10.2010 r. w sprawie wymagań wetery­naryjnych przy produ­kcji mięsa na użytek własny.

Zgodnie z rozporządzeniem na potrzeby własne można ubić drób, zajęczaki oraz świnie, cielęta do 6 miesiąca życia oraz owce i kozy. Zamiar przeprowadzenia uboju w gospodarstwie należy zgłosić do Powiatowego Lekarza Weterynarii na co najmniej 24 godziny przed planowanym ubojem (nie dotyczy drobiu i zajęczaków). Ubój świń można zgłosić telefonicznie, natomiast ubój owiec, kóz i cieląt należy zgłosić pisemnie. Ubojowi można poddać tylko zwierzęta zdrowe, które nie podlegają ograni­czeniom wynika­jącym ze zwalczania chorób zakaźnych oraz po upływie okresów karencji w przypadku zastosowania środków lecz­niczych u tych zwierząt. Ubój może wykonywać osoba, która ma w tym zakresie uprawnienia.

W przypadku uboju świń na terenach objętych ograniczeniami wynikającymi z choroby afrykańskiego pomoru świń jest dopuszczalne w gospodarstwach pod warunkiem, że zwierzę te były utrzymywane minimum przez 30 dni w tym gospodarstwie. Pozyskane mięso zostanie poddane badaniu poubojowemu, na koszt posiadacza mięsa. W przypadku uboju świń i nutrii obowiązuje nakaz zbadania mięsa w kierunku włośni. Natomiast przy uboju owiec, kóz i cieląt do 6 miesiąca życia obowiązuje nakaz zagospodarowania ubocznych produktów (odpadów) szczególnego ryzyka (SRM) poprzez przekazanie ich do upraw­nionych zakładów utyli­zacyj­nych za pokwitowaniem odbioru. Rolnik taką czynność wykonuje na koszt własny.

Fakt dokonania uboju zwierząt w gospodarstwie na potrzeby własne rolnik ma również obowiązek zgłosić w ARiMR w ciągu 30 dni po dokonaniu uboju w przy­padku świń i w ciągu 7 dni w przypadku owiec, kóz i cieląt do 6 miesiąca życia.

Grażyna Janicka

Skip to content