Premiksy mieszają fachowcy

lip 13, 2011

Wybrane zagadnienia z Ustawy o środkach żywienia zwierząt z dnia 23 sierpnia 2001 r.

Ustawa określa zasady wytwarzania i stosowania pasz, dodatków paszowych i premiksów oraz obrotu nimi przez przedsiębiorców oraz gospodarstwa rolne.

Wytwarzanie mieszanek paszowych w gospodarstwie nieprzeznaczonych do obrotu zawierających premiksy z udziałem dodatków paszowych z grup tj. antybiotyków, kokcydiostatyków i innych produktów leczniczych oraz stymulatorów wzrostu wymaga zezwolenia wydanego przez właściwego powiatowego lekarza weterynarrii. Zezwolenie na wniosek zainteresowanego zawierające między innymi imię i nazwisko, adres wnioskodawcy, określenie rodzaju mieszanek paszowych oraz miejsca wytwarzania wydaje się niezwłocznie lecz nie później niż w terminie trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku do powiatowego lekarza weterynarii. W zakresie wytwarzania nieprzeznaczonych do obrotu mieszanek paszowych zawierających premiksy z udziałem dodatków paszowych z udziałem w/w grup procesem wytwarzania powinna kierować osoba która ukończyła zasadniczą szkołę rolniczą lub inną szkołę zawodową o specjalności przydatnej w produkcji rolnej lub uzyskała przygotowanie zawodowe poprzez prowadzenie gospodarstwa o profilu produkcji zwierzęcej przez co najmniej 5 lat.

Zasady stosowania dodatków paszowych i premiksów

1. Dodatki paszowe z grupy: antybiotyki, stymulatory wzrostu, kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne oraz witamina A, witamina D, miedź i selen mogą być dodawane do mieszanek paszowych wyłącznie w formie premiksu.

2. Zawartość dodatku paszowego w mieszance paszowej nie może być mniejsza niż 0,2% masy tej mieszanki paszowej.

3. W składzie mieszanki paszowej przeznaczonej dla określonego gatunku zwierząt lub zwierząt należących do jednego gatunku, przeznaczonych do określonego celu hodowlanego oraz należących do tego samego przedziału wiekowego lub wagowego zwanych „grupą technologiczną zwierząt” dodatki paszowe z grupy kokcydiostatyki oraz inne środki farmaceutyczne nie mogą być mieszane z antybiotykami, stymulatorami wzrostu w przypadku, gdy działanie antybiotyku lub stymulatora wzrostu wykazują również kokcydiostatyki.

4. Dodatki paszowe z grupy kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne o podobnym działaniu nie mogą być mieszane między sobą.

5. Dodatki paszowe z grupy antybiotyki i stymulatory wzrostu nie mogą być mieszane między
sobą i nie mogą być mieszane w ramach substancji z tej samej grupy.

6. W premiksach i w mieszankach paszowych mogą być mieszane dodatki paszowe pod warunkiem, że istnieje fizykochemiczna i biologiczna zgodność tych dodatków z materiałem paszowym wchodzącym w skład premiksu albo mieszanki paszowej.

7. Dopuszcza się zastosowanie dodatków paszowych z grupy antybiotyki, stymulatory wzrostu oraz kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne łącznie z dodatkami paszowymi z grupy mikroorganizmów pod warunkiem, że mieszanina taka jest dopuszczona w rejestrze dodatków paszowych, w części dotyczącej mikroorganizmów.

Środki żywienia zwierząt powinny być właściwej jakości , dostosowane do potrzeb żywieniowych zwierząt, dla których są przeznaczone i nie mogą szkodliwie wpływać na zdrowie zwierząt.

Wykaz substancji szkodliwie wpływających na zdrowie zwierząt, jakość środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i środowisko

1. Kał, mocz oraz treść przewodu pokarmowego uzyskana w wyniku jego opróżnienia lub usunięcia, niezależnie od formy, w jakiej występują, oraz procesów, jakim zostały poddane, i zastosowanym dodatkom.

2. Skóra poddana działaniu substancji garbujących i odpady skóry wygarbowanej.

3. Nasiona i inne materiały siewne przeznaczone do reprodukcji, które zostały poddane działaniu środków ochrony roślin, oraz uzyskane z nich produkty uboczne.

4. Drewno, trociny i inne odpady otrzymane z drewna poddanego działaniu środków przeznaczonych do ochrony drewna.

5. Pozostałości z procesu oczyszczania ścieków komunalnych lub przemysłowych niezależnie od źródła pochodzenia tych ścieków, jak i zastosowanych technik i technologii oczyszczania, z wyjątkiem pozostałości uzyskiwanych z wody pochodzącej z niezależnych rurociągów przedsiębiorstw produkujących środki spożywcze lub środki żywienia zwierząt, wykorzystywanej w procesie produkcji tych środków, lecz nie zawierającej substancji niedozwolonych w żywieniu ludzi lub zwierząt.

6. Odpady komunalne.

7. Nieprzetworzone termicznie odpady z zakładów zbiorowego żywienia, z wyjątkiem artykułów żywnościowych pochodzenia roślinnego nie wykazujących cech zepsucia, lecz które jedynie ze względu na upływ terminu przydatności do spożycia zostały zakwalifikowane jako nieprzydatne do spożycia dla ludzi.

8. Materiały, z których są wykonane opakowania lub ich części, stosowane do pakowania produktów w przemyśle rolno-spożywczym.

9. Produkty białkowe uzyskane z drożdży z rodzaju Candida, wyhodowanych na n-alkanach.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Źródło:
Ustawa o środkach żywienia zwierząt z dnia 23.08.2001 r.- Dz.U.01.123.1350
Przepisy wykonawcze do Ustawy – rozporządzenie: Dz.U.03.174.1688, Dz.U.03.165.1605, Dz.U.03.104.979, Dz.U.03.66.614, Dz.U.0362.570, Dz.U.03.62.569, Dz.U.03.50.431, Dz.U.03.49.418, Dz.U.03.44.384, Dz.U.03.35.299, Dz.U.03.33.277, Dz.U.03.5.56, Dz.U.02.223.1876, Dz.U.02.204.1726, Dz.U.02.204.1725, Dz.U.02.173.1418.

opracował : Tadeusz Kruszewski
Skip to content