Pomoc bezdomnym zwierzętom

gru 7, 2015

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.
Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt zabrania się  odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt, chyba że zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się wyłącznie na podstawie uchwały Rady Gminy, ale zanim to nastąpi informacje o bezdomnym zwierzęciu należy zgłosić w Urzędzie Gminy. W następstwie zgłoszenia, gmina zawiadamia niezwłocznie schronisko dla zwierząt, z którym ma podpisaną umowę. Obowiązek podpisania umowy przez gminę wynika z ustawy o ochronie zwierząt.
Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, opracowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Program obejmuje:

  • zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
  • opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
  • odławianie bezdomnych zwierząt;
  • obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
  • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
  • usypianie ślepych miotów;
  • wskazanie gospodarstwa rolnego, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
  • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Małgorzata Bobek

 

Skip to content