Ochrona zwierząt – przepisy ogólne

wrz 17, 2013

 

Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, opiekę i ochronę”. Tak brzmią pierwsze słowa ustawy o ochronie zwierząt. Każde zwierze wymaga humanitarnego traktowania. Zabijanie zwierząt jest zabronione, chyba, że dotyczy to wyjątkowych sytuacji przewidzianych w ustawie, do których należy m. in: ubój i uśmiercanie zwierząt gospodarskich, dzikich ptaków i ssaków, które są utrzymywane przez człowieka ze względu na cel uzyskania mięsa i skór, zgodny z przepisami połów ryb, konieczność bezzwłocznego uśmiercenia czy też wystąpienie poważnego zagrożenia sanitarnego ludzi bądź zwierząt. Człowiek nie ma prawa znęcać się nad zwierzętami. Znęcaniem określane jest zadawanie lub świadome dopuszczanie do zadania bólu i cierpienia poprzez umyślne ranienie, okaleczanie zwierzęcia poprzez zabiegi i doświadczenia, które nie są zgodne z prawem. Zabrania się znakowania zwierząt stałocieplnych poprzez wypalanie lub wymrażanie oraz wszystkich zabiegów, które mają na celu zmianę wyglądu zwierzęcia, w tym przede wszystkim przycinania psom uszu i ogonów (kopiowanie). Zabronione jest bicie zwierząt, organizowanie walk zwierząt oraz przeciążanie zwierząt pociągowych nadmiernym ładunkiem, który nie odpowiada ich sile. Nie należy stosować uprzęży, stelaży, prętów które mogą powodować ból, uszkodzenia ciała lub spowodować obrażenia prowadzące do śmierci zwierzęcia. Nie można straszyć oraz drażnić zwierząt, stosować okrutnych metod w ich chowie i hodowli. Właściciel powinien zapewnić odpowiednie warunki bytowania zwierzęciu. W okresie letnim często spotykanym zjawiskiem, które również jest surowo zabronione, jest porzucanie przez właścicieli zwierzaków, w szczególności psów oraz kotów, które często stają problemem podczas organizacji wakacyjnych wyjazdów. Zakazane jest przeprowadzanie zabiegów i operacji chirurgicznych przez osoby, które nie posiadają do tego uprawnień. Na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia, zwierzę źle traktowane przez swojego właściciela czy opiekuna, może zostać czasowo mu odebrane i przekazane do schroniska dla zwierząt w przypadku zwierząt domowych, jeśli jest to zwierzę gospodarskie, do gospodarstwa rolnego wskazanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub w przypadku zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, filmowych czy sportowych, do ogrodu zoologicznego. Decyzja o przekazaniu jest podejmowana z urzędu po uzyskaniu informacji od Policji, lekarza weterynarii, straży gminnej lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej zajmującej się ochroną zwierząt. Podmiot, któremu ma zostać przekazane zwierzę, musi wyrazić na to zgodę. Jeśli zaistnieją okoliczności uniemożliwiające przekazanie zwierzęcia do któregoś z ww. miejsc, może zostać ono nieodpłatnie przekazane innej osobie prawnej, jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub też osobie fizycznej, która zapewni mu odpowiednią opiekę. W przypadku wystąpienia kosztów utrzymania zwierzęcia, transportu lub jego leczenia, pokrywa je właściciel zwierzęcia. Zwierzę zostaje zwrócone właścicielowi w przypadku braku orzeczenia przez sąd o jego konfiskacie lub w sytuacji, kiedy postępowanie karne wobec właściciela zostanie umorzone.

4 października obchodzony jest Światowy Dzień Zwierząt. Dbajmy o nasze zwierzęta, bo „stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś” (Antoine de Saint-Exupery).

Natalia Mieczkowska

Skip to content