Chów kurcząt brojlerów

paź 9, 2011

Z dniem 30 czerwca 2010 r. weszły w życie nowe przepisy prawne dotyczące chowu kurcząt brojlerów dodane do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

W myśl tych przepisów kurczęta brojlery to ptaki z gatunku Gallus gallus utrzymywane w celu pozyskania mięsa. Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie zwierząt opiekunowie kurcząt brojlerów muszą posiadać wiedzę w zakresie chowu i hodowli zwierząt, zdobytą podczas kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych lub na uczelniach wyższych na kierunku weterynaria, zootechnika lub rolnictwo, bądź też na specjalistycznych szkoleniach w zakresie warunków utrzymania zwierząt gospodarskich przeprowadzanych przez osoby upoważnione do prowadzenia takich kursów i mają zaświadczenie potwierdzające ukończenie takiego szkolenia.

Posiadacz kurnika lub opiekunowie prowadzą dla każdego kurnika, w którym są utrzymywane kurczęta brojlery, dokumentację zawierającą informację o liczbie wprowadzonych kurcząt, powierzchni użytkowej, upadkach i ich przyczynach oraz nazwę mieszańca kurcząt brojlerów. Dokumentacja ta jest przechowywana przez 3 lata od wstawienia zwierząt w kurniku i udostępniana powiatowemu lekarzowi weterynarii.

Przepisów nie stosuje się do gospodarstw:

–  gdy liczba utrzymywanych kurcząt brojlerów jest mniejsza niż 500 sztuk,

–  utrzymujących wyłącznie stada hodowlane,

–  stad hodowlanych w gospodarstwach utrzymujących zarówno stada hodowlane, jak i stada reprodukcyjne,

–  zakładów wylęgowych,

–  kurcząt utrzymywanych w systemie ekstensywnego chowu ściółkowego z dostępem do wolnego wybiegu,

–  kurcząt utrzymywanych zgodnie z metodami produkcji ekologicznej.

Oliwia Pawłowska

Skip to content