Bezdomność zwierząt zimą

sty 10, 2012

Kiedy na dworze pojawiają się pierwsze oznaki zimy i zaczyna dokuczać mroźne powietrze niezwykle istotny staje się problem bezdomnych zwierząt.

W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2011 nr 230, poz. 1373) określono obowiązek powiadomienia najbliższego schroniska dla zwierząt, straży gminnej lub Policji o napotkaniu porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi. Sprecyzowano również co rozumie się pod pojęciem „schronisko dla zwierząt”. Zgodnie z ustawą jest to miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2008 r. nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. nr 47, poz. 278, nr 60, poz. 372 i nr 78, poz. 513). Powiadomienie gminy w tym przypadku jest w pełni uzasadnione, ponieważ Rada gminy na mocy ustawy jest zobowiązana do opracowania w drodze uchwały, corocznie do 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program ten obejmuje:

  • zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
  • opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
  • odławianie zwierząt bezdomnych;
  • obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
  • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; usypianie ślepych miotów;
  • wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
  • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

W okresie zimy zatroszczmy się bardziej o zwierzęta porzucone i niechciane. Do czasu interwencji służb, w miarę swoich możliwości, zapewnijmy bezdomnym zwierzętom trochę ciepła w formie schronienia i pełnej miski.

Oliwia Pawłowska

Skip to content