Zmiany w prawie budowlanym istotne dla inwestycji w rolnictwie

gru 10, 2019

Istotną zmianę dla rolników w prawie budowlanym wprowadza podpisana 14 października 2019 roku przez Prezydenta RP ustawa z dnia 11 września 2019r o zmianie ustawy „Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw” „Niektóre ustawy”, to między innymi- Ustawa z dnia 7 lipca 1994roku Prawo budowlane,:

Art.29  znowelizowanej ustawy Prawo budowlane, wprowadza możliwość budowy silosów na kiszonkę oraz szczelnych  zbiorników na gnojówkę i  gnojowicę, przy czym ustawodawca nie określił limitu pojemności, po złożeniu zgłoszenia o zamiarze wykonania tejże inwestycji w Starostwie Powiatowym. Dotychczas przy budowie zbiorników na gnojówkę i gnojowicę  o pojemności powyżej 25m3, obowiązywała administracyjna procedura  uzyskania pozwolenia na realizację tej inwestycji. Warto przypomnieć, że pozwolenia na budowę nie wymagają m.in. :

-budowa parterowych budynków gospodarczych o powierzchni do 35m2, przy rozpiętości  konstrukcji  nie większej niż 4,80

– budowa płyt do składowania obornika o dowolnej powierzchni  magazynowania,

– budowa silosów naziemnych na materiały sypkie do 30m3 i wysokości  do 7m- budowa suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21m2.

Wszystkie te obiekty, wymienione powyżej- mogą być budowane z uwzględnieniem procedury zgłoszenia, pod warunkiem zakwalifikowania ich  jako obiekty gospodarcze, związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej.

Nowelizacja ustawy wprowadza też  zmiany i ułatwienia w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Określa też, że odpowiednikiem dotychczasowego  projektu budowlanego będą trzy mniejsze projekty tj.:

-projekt zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie układ komunikacyjny, informacja o oddziaływaniu obiektu),

-projekt architektoniczno-budowlany(układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe)

-projekt techniczny(opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna).

Ubiegając się o pozwolenie na budowę, wystarcz w Starostwie Powiatowym złożyć projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany. Budowę będzie można rozpocząć po złożeniu zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych oraz złożeniu oświadczenia o zapewnieniu sporządzenia przez projektanta projektu technicznego, który ostatecznie trzeba będzie przedstawić na etapie złożenia informacji  o zakończeniu robót budowlanych, lub na etapie wystąpienia z wnioskiem o udzieleniu decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Ważną i niezwykle istotna zmianą w prawie budowlanym jest nowelizacja w ustawie  zapisu umożliwiającego kontynuacje i dokończenie budowy w przypadku zakupu przez inwestora niedokończonej inwestycji budowlanej, posiadającej  pozwolenie na budowę. Inwestor nie musi uzyskiwać nowego pozwolenia.

Nowelizacja weszła  w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeni w Dzienniku Ustaw.

Szerzej na temat zmian w dotychczasowym prawie budowlanym w Ustawie z dnia 11 września 2019r o zmianie ustawy „Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw”

Wiera Gawryluk

 

 

Skip to content