Utwardzenie placu manewrowego – bez pozwolenia

lut 10, 2016

Zgodnie z art. 29. Ust.2 z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane/tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1409/ z późniejszymi zmianami:

roboty budowlane związane z utwardzaniem powierzchni gruntu na działkach budowlanych, mogą być realizowane bez pozwolenia na budowę. Dodatkowo odstąpiono od wymogu zgłoszenia realizacji w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego właściwemu organowi administracyjnemu. Powyższa zmiana prawa budowlanego to dobra wiadomość dla rolników planujących budowę placów manewrowych i dróg wewnętrznych we własnych gospodarstwach na terenie siedliska w zabudowie zagrodowej. To szybka możliwość poprawy warunków higieniczno- sanitarnych w gospodarstwie poprzez realizację w/w przedsięwzięć inwestycyjnych z udziałem środków finansowych Europejskiego Funduszu Rolnego. Ale należy pamiętać, że obecnie pomoc taka przyznawana w ramach PROW 2014-2020, działanie: Modernizacja gospodarstw rolnych jest wyłącznie dla osób fizycznych, które spełniają następujące kryteria a mianowicie:

– jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego obejmującego co najmniej 1ha i nie więcej niż 300ha gruntów ornych, sadów, łąk i pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub pod rowami, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zwanych dalej „gospodarstwem” ,

– w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-zarobkowych,

– ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”,

– kieruje gospodarstwem, jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest osobą pełnoletnią.

Dodatkowo na etapie składania wniosku o przyznanie pomocy w celu określenia kosztów kwalifikowalnych powyższego przedsięwzięcia objętych pomocą finansową typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” należy dołączyć:

– opis planowanych do wykonania robót budowlanych,

– szkic zagospodarowania działki z wyznaczonymi utwardzeniami,

– kosztorys wykonania robót budowlanych z przedmiarem,

– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Z uproszczonej procedury administracyjnej dotyczącej budowy placów manewrowych i dróg wewnętrznych skorzystał Andrzej Koc zamieszkały Koce Schaby gmina Ciechanowiec specjalizujący się w produkcji surowego mleka krowiego. Zakres robót, wskazany w załączonej części graficznej polegał na:

– rozbiórce istniejących utwardzeń żwirowych i gruntowych,

– wyprofilowaniu podłoża z zachowaniem naturalnych kierunków spływu wód opadowych,

– założeniu krawężników betonowych,

-wykonaniu warstw odsączających i podbudowy z kruszyw naturalnych,

-wykonaniu nawierzchni asfaltowej – podkładu gr. 4 cm i warstwy ścieralnej gr. 3cm.

Wykonane roboty z udziałem środków unijnych umożliwiły nie tylko poprawę w zakresie infrastruktury drogowej ale też poprawę sytuacji w zakresie warunków higieny i bezpieczeństwa produkcji. Usprawniają dojazd do obiektów inwentarskich i magazynu mleka umożliwiając jednocześnie dostęp do infrastruktury technicznej. Znacząco poprawiły organizację pracy przy załadunku i wywózce nawozów naturalnych /obornik i gnojówka/ z płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę bezpośrednio na pole. Dodatkowo usprawniły dotychczasową pracę przy pobieraniu kiszonki za pomocą wycinaczy z poziomych betonowych silosów i jej załadunek do miksera. W związku z powyższym budowa dróg wewnętrznych i placów manewrowych przed magazynem mleka i w sąsiedztwie budynku obory i towarzyszącej jej infrastruktury była niezbędna i ekonomicznie uzasadniona.

Kazimierz Szmurło

Skip to content