Kopia z mapy zasadniczej – jako załącznik do wniosku o warunki zabudowy

sty 2, 2015

W przypadku braku miejscowych planów zagospodarowana przestrzennego, warunki lokalizacji inwestycji powinny zostać ustalone w decyzji o warunkach zabudowy, wydawanej przez wójta (burmistrza) gminy. Podstawowym załącznikiem do wniosku jest kopia z mapy zasadniczej dostępna w powiatowych ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Mapa taka w skali 1:1000 lub 1:500, wydawana jest na wniosek Inwestora i powinna obejmować teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać. Zakres mapy powinien obejmować swoim zakresem co najmniej trzykrotną szerokość frontu działki objętej wnioskiem, liczoną wokół działki od jej granic, nie mniej jednak niż 50 metrów. Jako front, przyjmuje się część działki przylegająca do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę. Mapę należy zamówić w dwóch egzemplarzach. Na jednej z nich lub jej kopii, należy nanieść szkicową koncepcję zabudowy i zagospodarowania terenu.

Oprócz kopii mapy zasadniczej w Starostwie Powiatowym należy wykupić wypis z rejestru gruntów na działkę planowaną do zainwestowania. Właścicieli działek sąsiednich w celu określenia stron postępowania ustali właściwy urząd gminy.

Kazimierz Szmurło

Skip to content