Plonowanie mieszanek lucerny z trawami

wrz 29, 2004

W produkcji pasz objętościowych na gruntach ornych duże znaczenie powinna odgrywać lucerna, która jest jedną z najwartościowszych roślin pastewnych w naszej strefie klimatycznej. Wysokobiałkowe pasze z lucerny charakteryzuje korzystny skład mineralny, zawartość aminokwasów egzogennych, soli mineralnych, mikroelemenów i witamin. Oszczędności w nawożeniu azotowym oraz pozostawienie dużej masy resztek pożniwnych zasobnych w składniki pokarmowe czynią tę roślinę bardzo pożądaną w płodozmianie (szczególnie w naszym województwie o dużym udziale zbóż w strukturze zasiewów).

Większe znaczenie w warunkach woj. podlaskiego powinny mieć jednak mieszanki lucerny z trawami. Uprawa ich dostarcza wyższych plonów paszy niż wysiew oddzielnie lucerny bądź traw. Pasza uzyskana z mieszanek ma bardziej urozmaicony skład chemiczny a tym samym wyższą wartość żywieniową. Mieszanki lucerny z trawami dostarczają wartościowej paszy dla przeżuwaczy (bydło, owca), nie mogą być stosowane w żywieniu zwierząt jednożołądkowych (trzoda chlewna i drób) z uwagi na wyższą zawartość włókna.

Pod uprawę lucerny z trawami należy przeznaczyć gleby kompleksów pszennych ale również kompleksu żytniego bardzo dobrego (klasa IIIb i IVa) i żytniego dobrego (kl IVb i IVa) w warunkach gdy pH gleby jest zbliżone do obojętnego.

Mieszanki te powinne być uprawiane w zmianowaniu na 2-3-letnie użytkowanie. Najlepszym stanowiskiem dla mieszanek są okopowe na oborniku, ale też zboża.

Dział Doświadczalnictwa Terenowego PODR rozpoczął prowadzenie doświadczeń, których celem jest ocena plonowania, trwałości i wartości pokarmowej wielogatunkowych mieszanek lucerny z kupkówką pospolitą, kostrzewą łąkową i festulolium (krzyżówka życicy wielokwiatowej z kostrzewą łąkową) przy zastosowaniu dwóch poziomów nawożenia azotem. Obiektem badań są 2 mieszanki lucerny (odmiana Kometa) z trawami:
1. lucerna 50% + kupkówka pospolita 40% + festulolium 10%
2. lucerna 50% + kostrzewa łąkowa 40% + festulolium 10%
przy dwóch poziomach nawożenia azotem – 40 kg N/ha i 100 kg N/ha.

Potrzeba prowadzenia tych badań w naszym województwie wynika z faktu dużego udziału zbóż w strukturze zasiewów (poprawienie płodozmianu) oraz ze stale rozwijającej się hodowli bydła, która wymaga wysokojakościowych pasz.

Uzyskany łączny plon siana w t/ha I i II pokosu w roku 2004 średnio z 5 doświadczeń przedstawia tabela.

nawożenie N
lucerna + kupkówka
+ festulolium
lucerna + kostrzewa
+ festulolium
N – 40
9,2
8,9
N – 100
10,6
10,1

Zbiory III pokosu traw i wstępne pomiary wskazują, że plony będą wahały się od 10 t/ha z.m. do 17 t/ha z.m. (ok 2,0-3,5 t/ha siana).

Uprawa lucerny w mieszankach dwugatunkowych z trawami powinna być korzystniejsza ze względu na wyższy i jakościowo lepszy plon oraz mniejsze wymagania nawożenia w porównaniu do zasiewów traw.

mgr inż. Jerzy Kuźmicki

Skip to content