Szacunkowy plon kukurydzy w 2017 roku

lis 29, 2017

Kukurydza jako roślina jest ważnym gatunkiem w rolnictwie, stanowi bowiem podstawowe źródło paszy objętościowej dla przeżuwaczy oraz ważny komponent w produkcji pasz treściwych. W ostatnich latach jest również wykorzystywana do produkcji energii (biogaz, bioetanol). W województwie podlaskim następuje ciągły wzrost areału uprawy kukurydzy na kiszonkę. Kukurydza kiszonkowa wśród pozostałych roślin pastewnych ma największy udział w strukturze zasiewów gruntów ornych, który w roku ubiegłym w naszym województwie wyniósł 55,5%. Z kolei powierzchnia uprawy kukurydzy ziarnowej ustabilizowała się, a w ostatnim roku lekko wzrosła. Prognozy wskazują na to, iż kukurydzy ziarnowej w naszym województwie będzie przybywać, gdyż stanowi ona cenną paszę w żywieniu bydła. Uzasadnione jest bowiem zwiększenie udziału ziarna w mieszankach pasz treściwych, szczególnie przy intensywnej produkcji, ze względu na wysoką koncentrację energii oraz korzystny dla produkcji mleka sposób trawienia skrobi kukurydzianej przez bydło.
Z aktualnych szacunków wynika, iż powierzchnia uprawy kukurydzy na zielonkę w stosunku do roku 2016 zwiększyła się o ok. 5% i wyniosła ok. 121 250 ha. Natomiast powierzchnia kukurydzy na ziarno zwiększyła się o ok. 7% w porównaniu do minionego roku i szacowana jest na ok. 17 150 ha. Wzrost powierzchni uprawy kukurydzy na zielonkę związany jest ze zmianą kierunku produkcji z hodowli trzody chlewnej na bydło opasowe w gospodarstwach nie mogących spełniać kryteriów bioasekuracji, w związku z występującą chorobą ASF oraz dobrą koniunkturą w hodowli bydła mlecznego. Z kolei zwiększający się areał kukurydzy ziarnowej spowodowany jest wzrostem zapotrzebowania na te ziarno w żywieniu bydła.
Tegoroczna zimna wiosna, gdzie w miesiącu kwietniu średnia temperatura powietrza wyniosła zaledwie 6,5oC, połączona z dużymi opadami deszczu (68 mm) spowodowała, iż większość rolników siew kukurydzy wykonała w terminie późniejszym, niż w latach ubiegłych. Kukurydza w większości przypadków została zasiana w II dekadzie maja, gdyż ilość opadów zmalała do 3,5 mm a na termometrach pojawiło się ok. 13-15oC. Wschody kukurydzy nastąpiły dopiero w I dekadzie czerwca, do czego przyczynił się powolny wzrost temperatury powietrza w ostatniej dekadzie maja. Podczas wschodów kukurydzy na wielu plantacjach wystąpiło duże zachwaszczenie, spowodowane wystąpieniem zbyt niskich temperatur i małej wilgotności powierzchniowej warstwy gleby, podczas stosowania doglebowych herbicydów. II dekada oraz początek III dekady czerwca spowolniły wzrost i rozwój kukurydzy na skutek niskiej ilości opadów połączonych z temperaturą powietrza poniżej 20oC. Okresem w którym roślina nadrabiała zaległości był koniec czerwca i I dekada lipca, gdzie na pomoc przyszły obfite opady deszczu. Sytuacja ta uległa jeszcze znaczniejszej poprawie w okresie od III dekady lipca do II dekady sierpnia dzięki dużym opadom wynoszącym w sumie 79 mm i utrzymującej się wyższej temperaturze powietrza, już powyżej 20oC. Koniec sierpnia przyniósł spadek temperatury i opadów, lecz to nie wpłynęło na ilość i jakość plonów, ponieważ kukurydza była już po okresie wiechowania.
Okres zbioru kukurydzy był utrudniony, na co wpływały częste i obfite opady deszczu. Problem z poruszaniem się na wilgotnej glebie miał ciężki sprzęt rolniczy. Kukurydza zbierana na ziarno charakteryzowała się wysoką wilgotnością wynoszącą 35-40%. Zbiór kukurydzy na zielonkę rozpoczął się najwcześniej w III dekadzie sierpnia w powiecie wysokomazowieckim, gdyż na tym powiecie wystąpił opad gradu, który w znacznym stopniu zniszczył rośliny kukurydzy i rolnicy zmuszeni zostali do wcześniejszego zbioru. Na pozostałym terenie zbiór zielonki rozpoczął się z początkiem II dekady września.
Według szacunków w roku 2017 plon kukurydzy na zielonkę wyniósł średnio ok. 575 dt/ha i jest wyższy o 6% w stosunku do roku 2016. Plon kukurydzy przeznaczonej na ziarno szacuje się średnio na ok. 79,5 dt/ha, przy wilgotności wynoszącej ok. 34%
i porównując do roku ubiegłego jest on wyższy o 8%.
Najwyższe plony kukurydzy na zielonkę, zbierali rolnicy z powiatu białostockiego, hajnowskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego, a najsłabiej wypadł powiat bielski, moniecki, sejneński i sokólski. Kukurydza na ziarno najlepiej plonowała w powiecie bielskim, monieckim, siemiatyckim, sokólskim, wysokomazowieckim i zambrowskim, a najsłabszy plon wystąpił w powiatach: augustowskim, hajnowskim i sejneńskim.

 

Krzysztof  Kulik 

 

 

Skip to content