Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw

maj 13, 2020

Operacje typu: Restrukturyzacja małych gospodarstw

WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY:
Premia może zostać przyznana rolnikowi, jeżeli m.in.:
• jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:
o gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub
o nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,
położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro;
• jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
• jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;
• przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do jego realizacji;
• nie przyznano mu albo przyznano, lecz nie wypłacono mu pomocy finansowej z powodu rezygnacji z tej pomocy, niedopełnienia przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy albo zawarta umowa o przyznaniu pomocy, lub niezłożenia wniosku o płatność:
a) w ramach działań ,,Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działania ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
b) na objęte programem operacje typu:
– „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” lub
– „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, lub
– „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”;
• w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.
Uznaje się, że rolnik prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli:
• działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych;
• jego:
o dochody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% jego wszystkich dochodów lub
o przychody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% wszystkich jego przychodów.
FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY:
Premia w wysokości 60 tys. zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro), płatna w II ratach:
• I rata – 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 tys. zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
• II rata – 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 tys. zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.).
Pomoc w tym zakresie przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.
W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.
PRZEZNACZENIE POMOCY:
Premia przyznawana jest na operację:
• obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
• polegającej na:
o przeprowadzeniu inwestycji w środki trwałe oraz
o udziale w szkoleniach, lub
o korzystaniu z usług doradczych, lub
o udziale w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych,
o realizacji innych działań niezbędnych do przeprowadzenia restrukturyzacji gospodarstwa;
• która ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa
o do co najmniej 10 tys. euro,
o co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej;
w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.
Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.
Inwestycje w środki trwałe:
• nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
• mogą dotyczyć zakupu wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia;
• w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.
Pomoc nie może zostać przeznaczona na działalność w zakresie:
• prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
• prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych.
KOLEJNOŚĆ PRZYSŁUGIWANIA POMOCY:
Zależy od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:
• rodzaj planowanej produkcji (od 1 do 3 pkt);
• kompleksowość biznesplanu (od 0,25 do 7 pkt);
• wpływ na realizację celów przekrojowych (od 1 do 10 pkt);
• docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:
o powyżej 20 tys. euro – 5 pkt,
o 16 – 20 tys. euro – 4 pkt,
o 12 – 16 tys. euro – 2 pkt;
• wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż 40 lat – 1 pkt;
• zmiana kierunku produkcji – 2 pkt;
• podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika oraz nie prowadzenie działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy – 2 pkt.
Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 7 punktów.
DECYZJA O PRZYZNANIU POMOCY:
Wydawana z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta, w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:
• rozpoczęcia realizacji biznesplanu;
• rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu, chyba że beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów – o ile warunek ten nie był spełniony w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy;
• złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ARiMR

Skip to content