Premie dla młodych rolników

maj 11, 2020

O Premię dla młodych rolników może ubiegać się osoba fizyczna, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat oraz posiada kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadanego wykształcenia albo wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie, bądź zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Osoba ta musi również posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć prowadzenie w nim działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Warunki otrzymania pomocy
Jednym z warunków przyznania premii jest utworzenie gospodarstwa rolnego o odpowiedniej wielkości ekonomicznej (SO).Ponadto powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie musi być co najmniej równa średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, a w województwach o niższej średniej – co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie oraz nie większej niż 300 ha.
Pomoc przyznaje się, jeżeli w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan, planuje się prowadzenie działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roślin ozdobnych lub grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcji zwierzęcej typu przemysłowo-fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.
W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcom, którzy uzyskali największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 8 punktów.
Sposób wypłacania premii
Premia będzie wypłacana w dwóch ratach:
• I rata – 80% całkowitej wartości pomocy -wniosek o płatność I raty składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy,
• II rata – 20% całkowitej wartości pomocy -wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu.
Zgodnie z przepisami rolnik musi przeznaczyć całą kwotę premii na inwestycje związane z działalnością rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Istotne jest, że co najmniej 70% kwoty pomocy musi zostać przeznaczona na inwestycje w środki trwałe.
Źródło: Premie dla młodych rolników www.arimr.gov.pl
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z PODR Szepietowo lub wejście na stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

ARiMR

Skip to content