Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach PROW w latach 2014-2020

maj 11, 2020

W dniu 21 sierpnia 2015 roku zostało podpisane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW 2014-2020 D.U. z dnia 11 września 2015 poz. 1371.

Na podstawie tego rozporządzenia pomoc przyznawana jest osobie fizycznej i prawnej, spółce osobowej, wspólnikom spółki cywilnej, osobom fizycznym, które wspólnie ubiegają się o przyznanie pomocy.

Osobie fizycznym przyznaje się, która:

 • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:
 1. gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r;
 2. nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej;
 • prowadzi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej produkcję rośliną lub zwierzęcą;
 • kieruje gospodarstwem;
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • jest pełnoletnia;
 • ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowych systemie ewidencji producentów rolnych;
 • gospodarstwo prowadzone jest w celach zarobkowych.

 Uznaje się, że osoba fizyczna prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, która w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy uzyskała udokumentowaną fakturą przychody ze sprzedaży produktów rolnych w wysokości co najmniej 5 tys. zł.

Celem wsparcia jest zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw w następujących obszarach:

– rozwój produkcji prosiąt,

– rozwój produkcji mleka,

– rozwój produkcji bydła mięsnego,

– inne operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzaniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

Restrukturyzacja gospodarstwa prowadzi do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10% w odniesieniu do roku bazowego w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy. Beneficjent prowadzi w gospodarstwie uproszczoną rachunkowość od dnia przyznanie pomocy.

Pomoc przyznaje się, jeżeli wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro.

W przypadku inwestycji dotyczących rozwoju mleka krowiego pomoc może być przyznana, jeżeli w gospodarstwie jest co najmniej 25 krów mlecznych albo utrzymywanych jest minimum 15 krów mlecznych i w wyniku realizacji operacji do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną osiągnięty zostanie próg co najmniej 25 krów mlecznych. W gospodarstwach prowadzonych przez osoby fizyczne, które nie ukończyły 40 lat i kierują gospodarstwem nie dłużej niż 5 lat i utrzymują mniej niż 15 krów, albo nie utrzymują żadnej krowy, to wyniku realizacji operacji do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną powinny posiadać co najmniej 25 krów mleczych.

W przypadku inwestycji, których celem jest rozwój produkcji prosiąt, to minimalna liczba loch po zrealizowaniu operacji ma wynosić co najmniej 50 szt.

Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne operacji poniesionych przez beneficjenta w wysokości nie większej niż:

–    60% kosztów operacji dla młodych rolników i inwestycji zbiorowych,

–    50% kosztów operacji w przypadku innych beneficjentów.

Maksymalna wielkość pomocy dla beneficjenta, na jedno gospodarstwo (w tym na realizację projektów zbiorowych), w okresie realizacji Programu:

–    900 tys. zł na rozwój prosiąt,

–    500 tys. zł na inwestycje związane z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej, w tym przygotowywania do sprzedaży produktów rolnych, budowę albo zakup elementów infrastruktury techniczne wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej,

–    200 tys. pozostałe.

Powyższe limity nie łączą się. Wsparcie wyłącznie dla operacji o kosztach kwalifikowanych powyżej 50 tys. zł.

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów:

 • budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych;
 • zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie itp.;
 • zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat;
 • wyposażenia pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty grodzenia lub budowy wiat;
 • instalacji lub budowy budynków lub budowli, zakupu maszyn lub urządzeń służących ochronie środowiska, w tym do składowania odchodów zwierzęcych lub odpadów, mycia lub czyszczenia sprzętu, oczyszczania ścieków powstających w wyniku prowadzenia działalności rolniczej;
 • zakupu, instalacji lub budowy innych niż wymienione w pkt 5 elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym zakup i instalacja urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych;
 • zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu prowadzonej działalności rolniczej;
 • opłat za patenty lub licencje;
 • rat zapłaconych z tytułu wykonywania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;
 • kosztów ogólnych (kosztorysów, operatów, projektów technologicznych itp.)

Pomoc przyznaje się, jeżeli:

 1. operacja będzie realizowana w nie więcej niż dwóch etapach;
 2. złożenie wniosku o płatność pośrednio nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
 3. zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie:

–   36 miesięcy od dnia zawarcia umowy w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach,

–   24 miesięcy od dnia zawarcia umowy w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie

–   nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.

Pomoc nie obejmuje następujących kosztów:

–      nabycia nieruchomości;

–      nabycia maszyn tego samego rodzaju lub przeznaczenia jak rzeczy nabyte w ramach PROW 2007-2014;

–      podatku od towarów i usług (VAT);

–      nabycia rzeczy używanych;

–      leasingu zwrotnego, kosztów związanych z umową leasingu, w szczególności marży finansującego oraz ubezpieczenia;

–      kosztów dostosowania do norm lub wymogów unijnych;

–      nabycia zwierząt;

–      kosztów poniesionych w związku z realizacją inwestycji odtworzeniowych;

–      zaopatrzenia gospodarstw w wodę

–      inwestycji budowlanych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, oraz inwestycji związanych z zakładaniem sadów lub plantacji wieloletnich lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, innych niż położone na gruntach stanowiących własność lub współwłasność podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub przedmiot użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobów Własności Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji.

 Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. Dz.U. z dnia 11 września poz. 1371.

 Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z PODR Szepietowo lub wejście na stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

 

ARiMR

Skip to content