Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania

maj 11, 2020

„Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Pomoc przyznaje się na operację w obszarze nawadniania w gospodarstwie – maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 – 2020 wynosi 100 tys. zł.

Limit pomocy z obszaru nawadniania w gospodarstwie nie łączy się z maksymalnymi limitami z obszarów A-D.

W obszarze nawadniania o pomoc mogą ubiegać się rolnicy którzy są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi:

 • gospodarstwa rolnego, o obejmującego co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha gruntów rolnych, sadów, łąk, trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami,
 • nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • w gospodarstwach których, prowadzona jest, w celach zarobkowych, działalność rolnicza w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych, należy udokumentować uzyskanie przychodu ze sprzedaży produktów rolnych w wysokości co najmniej 5 tys. zł.
 • położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Koszty kwalifikowane to:

 • wykonanie ujęcia wody na potrzeby nawadniania w gospodarstwie, w tym studni lub zbiorników,
 • zakup nowych maszyn i urządzeń, w szczególności do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, a także nowych instalacji do rozprowadzania wody oraz instalacji nowych systemów nawadniających i systemów do sterowania nawadniania,
 • budowa, zakup lub instalacja elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie, w tym zakup i instalacja urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych,
 • zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby nawadniania w gospodarstwie,
 • opłaty za patenty lub licencje,
 • koszty ogólne, tj. związane z przygotowaniem i realizacją operacji – w wysokości nieprzekraczającej 20% pozostałych kosztów kwalifikowanych.

Wysokość pomocy

Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji.
Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się „młody rolnik.

W przypadku obszaru nawadniania w gospodarstwie brak jest możliwości składania wniosku przez rolników którzy wspólnie chcieliby ubiegać się o pomoc.

 • Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu, na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł.
 • Do realizacji mogą być przyjęte operacje, w których planowana wysokość kosztów kwalifikowanych wynosi powyżej 15 tys. zł.

Gdzie można złożyć wniosek

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do takiego OR. Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej.

 Źródło: www.arimr.gov.pl

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z PODR Szepietowo lub wejście na stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

ARiMR

 

 

Skip to content