Fotowoltaika a podatki

lis 16, 2021

Gospodarstwa rolne są dużymi odbiorcami energii. W związku z tym coraz częściej rolnicy zainteresowani są montażem instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków. Otrzymujemy szereg pytać dotyczących rozliczenia takich inwestycji pod kątem podatków – odpowiadamy na kilka z nich.

Prowadzę gospodarstwo rolne jako czynny podatnik VAT. Do tej pory energię rozliczałem proporcjonalnie tzn. 70% do gospodarstwa rolnego, a 30% do gospodarstwa domowego. Zamierzam założyć instalację fotowoltaiczną, która zostanie zamontowana na budynku inwentarskim, przy czym licznik znajdować się będzie w budynku mieszkalnym. Energia wytworzona przez instalację będzie wykorzystywana na potrzeby zarówno gospodarstwa rolnego jak i na potrzeby gospodarstwa domowego. Czy mam prawo odliczyć podatek VAT od zakupu takiej instalacji?

W sytuacji, gdy nabyte przez podatnika świadczenie w założeniu nie będzie służyć wyłącznie jego działalności opodatkowanej, może on odliczyć VAT zawarty w cenie towaru lub usługi wyłącznie w takim zakresie, w jakim świadczenie to wykorzystuje do czynności objętych VAT. W opisanej sytuacji zamierza Pan zakupić w ramach prowadzonej działalności instalację fotowoltaiczną, przy czym wie Pan, że instalacja ta wykorzystywana będzie w 30% na potrzeby prywatne, prawo do odliczenia VAT dotyczyć będzie wyłącznie 70% podatku VAT naliczonego w cenie inwestycji. Trzeba podkreślić, iż to na podatniku ciąży odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie, w jakiej części wytworzona instalacja fotowoltaiczna będzie wykorzystywana na potrzeby prywatne. W przypadku gdy instalacja fotowoltaiczna wykorzystywana będzie przede wszystkim do zasilania w energię budynków gospodarczych jej dostawa wraz z montażem powinna podlegać opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej – 23%.

Jestem rolnikiem, prowadzę gospodarstwo rolne. Chcę zamontować instalację fotowoltaiczną na budynku inwentarskim. Dowiedziałem się, że jako rolnik mogę otrzymać 25% zwrotu poniesionych wydatków przeznaczonych na budowę instalacji fotowoltaicznej.

Inwestycje w instalacje fotowoltaiczne w gospodarstwie rolnym i wykorzystywane do celów prowadzenia gospodarstwa pozwalają na skorzystanie z ulgi w podatku rolnym. Aby ją uzyskać, należy jednak spełnić kilka warunków. Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna m.in. z tytułu wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie urządzeń do wykorzystywania do celów produkcyjnych naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód), jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych. Ulga inwestycyjna jest przyznawana po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. W efekcie nie uzyska Pan środków z urzędu gminy, a jedynie będzie Pan płacił niższy podatek rolny. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat, a zatem jeśli podatek przez ten okres byłby niższy niż 25% poczynionych nakładów – to niewykorzystana część ulgi przepada. Co więcej, podatnik straci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele niż wykorzystanie do gospodarstwa rolnego. W praktyce oznacza to, że instalacja musi być sprofilowana na działanie w gospodarstwie i do celów gospodarstwa rolnego, a nie do używania dla celów prywatnych.

Prowadzę gospodarstwo rolne i pobieram rentę. Zamierzam założyć instalację fotowoltaiczną, która zostanie zamontowana na budynku mieszkalnym. Czy mogę skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Emeryci i renciści również płacą podatki, dzięki temu mają prawo do odliczenia ulgi termomodernizacyjnej. Prawo do odliczenia dotyczy wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wyłącznie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Mechanizm tej ulgi polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Z możliwości odliczenia mogą skorzystać podatnicy, którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej lub jednolitej 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przez budynek mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Podatnik będzie miał prawo do ulgi, jeśli budynek będzie miał status budynku mieszkalnego jednorodzinnego najpóźniej na dzień dokonania odliczenia. Ulga termomodernizacyjna przysługuje również w sytuacji, gdy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, w związku z brakiem technicznych możliwości np. montażu instalacji fotowoltaicznej na tym budynku, instalacja zostanie zamontowana na innym budynku (np. na garażu, budynku gospodarczym), ale będzie służyła budynkowi mieszkalnemu.

Artykuł: Fotowoltaika a podatki   – Wiadomości Rolnicze Nr 4/2021  strona 36

Anna Czarkowska

PODR Szepietowo

Skip to content