Czy można zrezygnować z VAT i wrócić na ryczałt?

lis 16, 2021

Poczynione inwestycje w gospodarstwie rolnym skłaniają często rolników do rezygnacji ze statusu rolnika ryczałtowego i przejścia na zasady ogólne podatku VAT. Część z nich po pewnym czasie chce wrócić i dalej korzystać ze zwolnienia przysługującemu ryczałtowcom.

Zgodnie z ustawą o VAT podatnicy, którzy zrezygnowali ze zwolnienia od podatku VAT mogą po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie skorzystać ze zwolnienia i stać się rolnikiem ryczałtowym. Zwolnienie to obowiązuje po warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego, przed początkiem miesiąca lub kwartału, od którego podatnicy ci ponownie chcą skorzystać ze zwolnienia.

Pamiętaj o korekcie podatku

Oprócz zawiadomienia urzędu skarbowego powrót podatnika VAT czynnego do zwolnienia, niekiedy może wiązać się z obowiązkiem dokonania korekty uprzednio odliczonego podatku naliczonego. W takim przypadku zmieni się przeznaczenie towarów ze związku z działalnością opodatkowaną na związek z działalnością zwolnioną z VAT.

W sytuacji gdy wartość początkowa środka trwałego niebędącego nieruchomością przekracza 15 tys. zł, korekty podatku naliczonego dokonuje się w ciągu kolejnych 5 lat, z tym że w danym roku koryguje się 1/5 kwoty podatku naliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu tego środka. W przypadku środków trwałych będących nieruchomościami, okres korekty wynosi 10 lat i korekcie podlega co roku 1/10 odliczonego podatku naliczonego. Przy czym korekcie podlega tylko ta część podatku naliczonego, która pozostała do końca okresu korekty. Korekty tej dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty.

Jeśli wartość początkowa środka trwałego nie przekracza 15 tys. zł, a także w przypadku towarów innych niż środki trwałe, okres korekty wynosi 12 miesięcy, licząc od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania. Jeżeli więc nie upłynęło jeszcze 12 miesięcy, korekty dokonuje się jednorazowo w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła zmiana przeznaczenia . Natomiast po upływie 12 miesięcy podatnik nie koryguje wcześniej odliczonego podatku naliczonego.

Korekty podatku naliczonego podatnik ma obowiązek dokonać także w przypadku zmiany przeznaczenia towarów handlowych, surowców oraz materiałów i to bez względu na ich wartość oraz na to kiedy dokonał ich zakupu. Zgodnie z przepisami, jeśli podatnik nabył towary handlowe, surowce oraz materiały w celu wykorzystania do czynności opodatkowanych, a następnie podjął decyzję o powrocie do zwolnienia, jest on zobowiązany do dokonania korekty podatku w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana. Oznacza to, że jeśli podatnik na dzień powrotu do zwolnienia z VAT posiada zapasy towarów handlowych, surowców oraz materiałów, powinien skorygować cały odliczony podatek VAT przy ich nabyciu, bez względu na to, kiedy dokonał ich zakupu.

Pytania rolników

Z podatku VAT rozliczam się od 2013 roku. W lipcu 2014 roku zakończyłem budowę obory odliczając cały naliczony VAT w kwocie 50 000 złotych. W 2015 roku kupiłem ciągnik rolniczy odliczając podatek VAT w kwocie 34500, a w 2019 roku prasę zwijającą odliczając podatek VAT w kwocie 27600 zł. Od początku stycznia 2021 roku zrezygnowałem ze statusu czynnego podatnika VAT i rozpocząłem działalność zwolnioną. Czy muszę dokonać korekty podatku naliczonego?

Podatnik będzie musiał dokonać korekty podatku naliczonego od budynku obory i prasy zwijającej. Od budynku obory za lata 2021-2023 w deklaracjach składanych za styczeń w latach 2022-2024. W każdym roku będzie to kwota 5 tys. zł (1/10 kwoty odliczonego VAT). Od prasy zwijającej za lata 2021-2023 w deklaracjach składanych za styczeń w latach 2022-2024. W każdym roku będzie to kwota 5520 zł (1/5 kwoty odliczonego VAT). Nie dokonuje Pan korekty podatku naliczonego od ciągnika rolniczego, gdyż minęło 5 lat od jego nabycia. Warto podkreślić, iż takiej korekty dokonujemy raz w roku w deklaracji składanej za styczeń.

We wrześniu 2020 roku kupiłem laptopa na potrzeby prowadzonej działalności opodatkowanej VAT i odliczyłem VAT naliczony w kwocie 1500 zł. Od 1 stycznia 2021 roku zrezygnowałem z podatku VAT i jestem rolnikiem ryczałtowym. Czy muszę zwrócić podatek VAT od zakupu komputera?

Tak. W deklaracji za styczeń 2021 roku powinien Pan jednorazowo skorygować VAT w wysokości 1500 zł. Należy przy tym pamiętać, że pomimo tego, iż od stycznia 2021 r. korzysta Pan ze zwolnienia z VAT, powinien złożyć deklarację VAT za ten miesiąc ze względu na konieczność rozliczenia korekty podatku naliczonego. Jeśli wartość początkowa środka trwałego nie przekracza 15 tys. i nie minęło jeszcze 12 miesięcy od oddania do użytkowania. Korekty dokonuje się jednorazowo w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła zmiana przeznaczenia. Taka sytuacja jest u Pana.

Artykuł: Czy można zrezygnować z VAT i wrócić na ryczałt ? –  Wiadomości Rolnicze Nr 2/2021  strona 31

Anna Czarkowska

PODR Szepietowo

Skip to content