Rachunkowość Polski FADN spełnia wymogi rachunkowości PROW 2014-2020

gru 4, 2015

Rachunkowość w gospodarstwach rolnych prowadzona według zasad systemu Polski FADN jest potwierdzeniem spełnienia wymogu prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie.

Kto zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie

Zgodnie z przepisami rozporządzeniem MRiRW z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U., poz. 1371), beneficjenci zobowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie w sposób i zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 982).
Jeżeli jednak beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów, nie musi prowadzić wymienionej ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie.
Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów powinno odbywać się przez 5 lat od dnia przyznania pomocy.

Mając na uwadze zasady prowadzenia rachunkowości w gospodarstwach rolnych według systemu Polski FADN, w celu spełnienia opisanego powyżej zobowiązania niezbędne jest:

  • prowadzenie książek rachunkowych zgodnie z zasadami FADN,
  • przechowywanie książek rachunkowych na stałe w miejscu zamieszkania albo siedzibie beneficjenta, (a jeżeli prowadzenie zostało zlecone – w miejscu ich prowadzenia) przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy,
  • przechowywanie dowodów, na podstawie których dokonywane są wpisy w książkach rachunkowych przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Anna Olędzka

Skip to content