Zalesianie w ramach PROW 2014-2020

cze 16, 2015

Działanie PROW 2014-2020 „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” ma na celu zwiększanie obszarów leśnych poprzez zalesianie i tworzenie terenów zalesionych na gruntach rolnych oraz gruntach z sukcesją naturalną.

Pomoc przyznawana jest osobie fizycznej lub prawnej bądź grupie osób fizycznych lub prawnych, których gospodarstwo rolne położone jest na obszarze kraju oraz które prowadzą działalność rolniczą. Wsparcie na zalesienie przyznawane jest również jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw.

Pomoc na „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” będzie wypłacana w trzech różnych formach:

  1. Wsparcie na zalesienie – które jest wypłacane w pierwszym roku zalesienia i stanowi jednorazową, zryczałtowaną płatności z tytułu poniesionych kosztów wykonania zalesienia i ewentualnego jego ogrodzenia,w przeliczeniu na hektar gruntów
  2. Premia pielęgnacyjna – która wypłacana jest corocznie przez 5 lat i ma pokryć koszty poniesione na utrzymanie, pielęgnację i ewentualną ochronę przed zwierzyną, w przeliczeniu na hektar gruntów,
  3. Premia zalesieniowa – która wypłacana jest corocznie przez 12 lat i ma zrekompensować rolnikowi utracone dochody z działalności rolniczej, w przeliczeniu na hektar gruntów.

Wnioski o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej rolnicy będą mogli składać od 2016 r.

Pomoc na zalesianie nie przysługuje do gruntów położonych na:

  • obszarach Natura 2000 lub obszarach znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów,
  • obszarach rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarach ich otulin, chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów

Wysokość wsparcia, jakie będzie można otrzymać na „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”, zależy od powierzchni, na której zostanie posadzony las, rodzaju sadzonek oraz od tego, jak będą one chronione.

Maksymalna powierzchnia, do której będzie można otrzymać pomoc na zalesianie, wynosi 20 ha, a minimalna 0,1 ha. Aby otrzymać takie wsparcie, konieczne będzie posiadanie specjalnego planu zalesieniowego, opracowanego przez nadleśnictwo oraz dokonanie nasadzeń zgodnie z jego założeniami.

Złożone wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie w ramach tego działania zostaną poddane ocenie punktowej. Najwyższą ilość punktów będzie można otrzymać w przypadku posadzenia lasu w tzw. korytarzu ekologicznym lub na obszarach zagrożonych erozją wodną. Lista określająca kolejność przysługiwania pomocy na zalesianie zostanie podana przez do publicznej wiadomości na stronie Agencji nie później niż 15 października 2015 r.

Wysokość stawek pomocy na zalesienie:

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2015/P_WZSO/15_05_2015/lasy/Wysokosc_stawek_pomocy_na_zalesienia_15_05_2015.pdf

Gabriela Włostowska

Źródło: ARIMR

Skip to content