Czas na zalesianie

cze 6, 2016

Od 1 czerwca do 1 sierpnia br. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”.

Kto może skorzystać z pomocy?

O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy zdecydowali się posadzić las na swoich gruntach.

Jaka jest powierzchnia objęta pomocą?

Maksymalna powierzchnia do której można otrzymać pomoc wynosi 20 ha, a minimalna    0,1 ha.

Jakie są formy pomocy?

Pomoc na „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” będzie wypłacana w trzech różnych formach:

 • pierwsza obejmuje jednorazowe wypłacenie tzw. wsparcia na zalesianie (część inwestycyjna), o którą rolnicy będą mogli ubiegać się już w 2016 r.,
 • druga polega na wypłacaniu  przez 5 lat premii pielęgnacyjnej,
 • trzecia na wypłacaniu przez 12 lat premii zalesieniowej.

Wnioski o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej rolnicy będą mogli składać od 2017 r.

Kiedy należy wykonać zalesienie?

Zalesienie można wykonać jesienią tego roku lub wiosną roku 2017.

Co należy zrobić, aby skorzystać z pomocy ?

ü  sprawdzić w urzędzie gminy, czy na gruntach można będzie posadzić las,

ü  jeżeli nie ma do tego przeciwwskazań należy zwrócić się do nadleśniczego o przygotowanie planu zalesienia,

ü  dysponując takim planem rolnik może przystąpić do sadzenia lasu i ubiegania się w ARiMR o przyznanie wsparcia.

W tegorocznym naborze wprowadzono udogodnienia dla rolników przy uzyskaniu wsparcia na zalesienie.

DSC03285

Zmiany przepisów ułatwiające skorzystanie z działania:

 • możliwość otrzymania pomocy na zalesianie nieużytków
 • zmiana definicji kompleksu leśnego, który teraz może obejmować także elementy krajobrazu i powierzchnie nieuprawnione do płatności wskazane w planie zalesienia takie jak:
  • powierzchnie pod liniami przesyłowymi, których zalesienie nie zostało uzgodnione z właściwymi jednostkami zarządzającymi tymi liniami;
  • śródlądowe wody powierzchniowe oraz stawy na gruntach rolnych;
  • uprawy leśne lub inne istniejące lasy, dla których nie został złożony wniosek o wypłatę pomocy/płatności w ramach PROW 2004-2006 oraz PROW 2007-2013;
  • kamieniołomy, żwirownie lub wyrobiska po wykopie piasku, gliny lub torfu;
  • elementy krajobrazu tj.: rowy, nieutwardzone drogi dojazdowe, pasy zadrzewień,  żywopłoty, ściany tarasów, których szerokość przekracza 2 m;
 • w przypadku, gdy gmina na terenie, której są położone grunty przeznaczone do zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, rolnik może dołączyć do wniosku o sporządzenia planu zalesienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określającej grunty przeznaczone do zalesienia;
 • możliwości złożenia zmiany do wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie:
  • w wyniku, której nastąpi zwiększenie pomocy lub która wpłynie na spełnienie kryteriów wyboru operacji, najpóźniej 21 dni przed terminem podania do publicznej wiadomości, informacji o kolejności przysługiwania wsparcia na zalesienie (najpóźniej 21 dni przed 1 października),
  • do dnia poprzedzającego dzień, w którym rolnik został powiadomiony przez Agencję o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub wizyty;
 • zmniejszenia wsparcia na zalesienie, w przypadku gdy rolnik nie wypełni obowiązku poinformowania opinii publicznej, o korzystaniu przez niego z pomocy EFRROW, przez umieszczenie w widocznym miejscu w terminie 30 dni od dnia wykonania zalesienia tablicy informacyjnej – obowiązek dotyczy tylko takiej inwestycji, która przekroczy równowartość 50.000 euro;
 • brak obowiązku posiadania przez rolnika świadectw pochodzenia sadzonek.

Złożone wnioski zostaną poddane kontroli w ramach, której zostaną sprawdzone kryteria wyboru operacji.

Punkty będzie można otrzymać m.in. za zalesienie gruntów:

 • leżących w strefie ekologicznych korytarzy,
 • przylegających do lasu czy do śródlądowych wód powierzchniowych,
 • o nachyleniu powyżej 12 st.

Na podstawie liczby uzyskanych punktów zostanie sporządzona lista rankingowa podana do publicznej wiadomości 1 października br. na stronie Agencji.

Źródło:ARiMR

Gabriela Włostowska

Skip to content