Zmiany w Działaniu: Rolnictwo ekologiczne od kampanii naboru wniosków 2017 r.

wrz 26, 2017

       Dotychczas płatność ekologiczną można było otrzymać do plantacji sadowniczych jedynie do drzew w okresie owocowania lub uprawianych na podkładkach karłowych lub półkarłowych. Obecnie wprowadzono także dodatkową możliwość – otrzymania płatności ekologicznej do nowo nasadzonych plantacji sadowniczych.

Wprowadzono minimalne wymagania jakościowe dla sadzonek na plantacjach sadowniczych a wymagania dla sadów owocujących pozostawiono bez zmian.

Wymogi dla nowo nasadzonych plantacji sadowniczych :

a)  zostały nasadzone do dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej

b) do nasadzeń użyte zostały: drzewa –materiał szkółkarski kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany; krzewy gatunków roślin objętych ustawą o nasiennictwie :(malina, porzeczka, agrest, jeżyna) materiał szkółkarski kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany; krzewy gatunków roślin nieobjętych ustawą o nasiennictwie( aronia ,dereń jadalny ,bez czarny, róża dzika ): materiał szkółkarski, który spełnia wymagania jakościowe w zakresie m.in. długości i średnicy pędu.

c) spełniony jest wymóg minimalnej obsady drzew i krzewów, sady są prowadzone jako uprawa jednorzędowa.

d) pielęgnacja: corocznie usuwane są odrosty i samosiewy formowanie korony drzew lub przycięcie krzewów po posadzeniu w celu wzmocnienia pędów.

e) nawożenie: stosowanie nawozów dopuszczonych w rolnictwie ekologicznym, zawierających N, P, K, Mg i Ca w dawkach określonych w planie działalności ekologicznej

f) ochrona roślin: zapobieganie i ochrona przed chorobami i szkodnikami, w przypadku takiej konieczności, przy użyciu środków dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

g) zapobieganie zachwaszczeniu plantacji i usuwanie chwastów: utrzymanie gleby w postaci czarnego ugoru lub zadarnienie przez regularne koszenie. Stosowanie innych zabezpieczeń przed rozprzestrzenianiem się chwastów (np. zastosowanie agrowłókniny ,ściółkowanie)

Rolnik może realizować jednocześnie więcej niż jedno zobowiązanie ekologiczne:

1) zobowiązania te mogą być podjęte w każdym roku ( a nie jak dotychczas -w pierwszym i drugim roku)-dotyczy to również rolników, którzy rozpoczęli działanie Rolnictwo ekologiczne w 2016 i 2017r.

2) w przypadku stwierdzenia, że rolnik nie posiada planu działalności ekologicznej, jest on zobowiązany do sporządzenia tego planu i złożenia kopii wymaganych stron planu do ARiMR najpóźniej w terminie składania wniosków o przyznanie kolejnej płatności ekologicznej

3) plan działalności ekologicznej zawiera szczegółowy opis sposobu realizacji zabiegów z uzasadnieniem takiego sposobu

Informacja żródłowa: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Aktualnosci/Zmiany-w-Dzialaniu-Rolnictwo-ekologiczne-PROW-2014-2020-od-kampanii-naboru-wnioskow-2017-

Ryszard Wiszowaty

PZDR Augustów

Skip to content