Działanie Rolnictwo Ekologiczne

kwi 20, 2015

Działanie: Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020 to rodzaj wsparcia udzielanego rolnikom gospodarującym metodami ekologicznymi, w dużej części jest kontynuacją dotychczasowego Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne w ramach Programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013 (ostatni nabór w 2014 r.).

Działanie: Rolnictwo ekologiczne może być realizowane w ramach następujących pakietów oraz wariantów:

 
L.p.
Pakiety rolnictwa ekologicznego Warianty rolnictwa ekologicznego

Stawki płatności

zł/ha

1
Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji
966,00
2
Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji
1557,00
3
Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji
1325,00
4
Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji
4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji
4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji
1882,00
4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji
790,00
5
Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji
787,00
6
Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji
428,00
7
Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji
792,00
8
Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji
1 310,00
9
Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji
1 325,00
10
Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji:
10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji
10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji
1 501,00
10.2.Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji
11
Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji
559,00
12
Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji
428,00

Kto może zostać beneficjentem

Uczestnikami działania mogą być rolnicy oraz grupy rolników, którzy dobrowolnie podejmują się przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 i spełniają definicję rolnika aktywnego zawodowo.

Jakie są warunki przyznania płatności ekologicznej

Płatność ekologiczną przyznaje się rolnikowi, jeżeli:

 • został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • łączna powierzchnia posiadanych przez niego użytków rolnych wynosi co najmniej 1 ha;
 • realizuje 5-letnie zobowiązanie ekologiczne, w ramach określonego pakietu albo jego wariantu;
 • spełnia warunki przyznania płatności ekologicznej w ramach określonych pakietów lub ich wariantów określone w rozporządzeniu.

Rolnik o łącznej powierzchni posiadanych użytków rolnych poniżej 1 ha, może ubiegać się o przyznanie płatności ekologicznej z innym rolnikiem, gdy wspólnie spełniają warunek minimalnej powierzchni użytków rolnych (co najmniej 1 ha).

Jakie wymogi musi spełnić rolnik

Rolnik realizujący zobowiązanie ekologiczne:

 • posiada plan działalności ekologicznej;
 • nie może przekształcać występujących w gospodarstwie TUZ;
 • zachowuje elementy krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo, tworzące ostoje przyrody, określone w planie działalności ekologicznej;
 • prowadzi rejestr działalności ekologicznej zawierający wykaz: działań agrotechnicznych, w tym zastosowania nawozów i wykonania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin, wypasu zwierząt (jeżeli jest prowadzony);
 • przestrzega innych wymogów określonych dla pakietów i ich wariantów.

Od kiedy trwa zobowiązanie

Podjęte zobowiązanie realizowane jest od dnia 15 marca roku, w którym został złożony pierwszy wniosek o przyznanie płatności ekologicznej.
Płatności w ramach podjętego zobowiązania /zobowiązań są przyznawane corocznie przez okres 5 lat(przez cały okres trwania zobowiązania).

Czym jest zobowiązanie ekologiczne

Każdy realizowany pakiet w ramach działania lub wariant w ramach pakietu traktujemy jako oddzielne zobowiązanie.
Rolnik może realizować jednocześnie więcej niż jedno zobowiązanie ekologiczne, jeśli zostały podjęte w tym samym roku lub roku następnym. Płatność do tego samego obszaru może zostać przyznana z tytułu realizacji tylko jednego zobowiązania.
Jeżeli na danym obszarze jest realizowane zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, do tego obszaru nie przysługuje płatność ekologiczna.

Obszar objęty zobowiązaniem

UR zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej w ramach danego pakietu lub danego wariantu, objęte obszarem zatwierdzonym (tj. działki rolne zidentyfikowane w drodze kontroli administracyjnych lub kontroli na miejscu).

Wielkość tego obszaru oraz miejsce realizacji zobowiązania nie podlegają zmianie w trakcie jego realizacji.

Płatność do hektara – rodzaje zobowiązań

Płatność przyznawana jest w zależności od realizowanego zobowiązania (pakietu bądź wariantu) do hektara:

 • G.O.
  – Uprawy rolnicze (1,7)
  – Uprawy warzywne (2,8)
  – Uprawy zielarskie (3,9)
  – Uprawy paszowe (5,11)
  – Uprawy jagodowe (4.1.2, 10.1.2)
 • TUZ-u
  (pakiety 6 i 12);
 • Sadu
  Podstawowe uprawy sadownicze (4.1.1, 10.1.1)
  – Ekstensywne uprawy sadownicze (4.2, 10.2)

Dla wszystkich pakietów z wyjątkiem 6. i 12. płatność jest przyznawana do powierzchni, na której są uprawiane gatunki roślin określone na poziomie rozporządzenia krajowego.

Od czego zależy wysokość płatności

W ramach działania Rolnictwo ekologiczne płatności podlegają degresywności w zależności od powierzchni deklarowanej do płatności.
W 2015 roku stosowana będzie następująca degresywność:

 • 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
 • 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
 • 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.

Dopuszczalne zmiany

1). W ramach zobowiązania na GO dopuszczalna jest zmiana:

 • uprawianych roślin;
 • miejsca uprawy roślin;
 • pakietów lub wariantów.

Przeprowadzone zmiany nie mogą wpłynąć na spełnienie warunków przyznania płatności, zmianę wielkości obszaru objętego zobowiązaniem i zmianę miejsca realizacji tego zobowiązania.
W przypadku rośliny dwuletniej powyższe zmiany są dopuszczalne po upływie 2 lat uprawy tej rośliny.

Zmiany są niedopuszczalne w przypadku zobowiązania realizowanego w sadach i na TUZ!!!

2). W przypadku realizacji pakietu 5 lub 11 na gruntach ornych, na których jest uprawiana mieszanka wieloletnia traw albo mieszanka wieloletnia traw z motylkowatymi drobnonasiennymi, rolnik może zastąpić ten pakiet pakietem 6 lub 12, jeżeli grunty rolne, na których są uprawiane te mieszanki, stały się trwałymi użytkami zielonymi.

Wykorzystanie roślin na nawóz zielony

Dopuszczalna jest sytuacja jeśli w danym roku rośliny motylkowate drobnonasienne, trawy lub ich mieszanki uprawiane w plonie głównym w ramach pakietu 5 lub 11 (bez spełniania warunku minimalnej ilości zwierząt) zostaną wykorzystane jako nawóz zielony.
Możliwe tylko 1 raz w ciągu trwania zobowiązania na danym gruncie, działce rolnej.

Kontrola i certyfikacja

Wszystkie gospodarstwa uprawnione do wsparcia w ramach działania Rolnictwo ekologiczne podlegają kontroli wykonywanej przez upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednostki certyfikujące rolnictwo ekologiczne w zakresie prowadzenia w tym gospodarstwie produkcji rolnej, zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o rolnictwie ekologicznym i rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007. Kontrola wykonywana przez jednostki certyfikujące rolnictwo ekologiczne odbywa się corocznie i obejmuje wszystkie gospodarstwa w okresie konwersji oraz po okresie konwersji.

Rolnik może ubiegać się o rekompensatę kosztów przeprowadzanych kontroli w ramach tzw. kosztów transakcyjnych – z zastrzeżeniem, że kwota zwrotu nie może przekroczyć 20% rocznej stawki płatności.
W przypadku, gdy rolnik jest jednocześnie beneficjentem działania: „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych – wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości żywności” w ramach PROW 2014-2020 lub „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” w ramach PROW 2007-2013,koszty transakcyjne nie przysługują. 

 I. Płatność ekologiczna jest przyznawana:

 • w ramach wszystkich pakietów, jeżeli rolnik prowadzi produkcję rolną zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznymi, co jest potwierdzone informacjami zawartymi w wykazie z Jednostki certyfikującej rolnictwo ekologiczne;
 • w ramach pakietów: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 i 10, jeżeli rolnik wytworzył produkty rolnictwa ekologicznego, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym;
 • w ramach pakietu 5 i 11 (Uprawy paszowe na gruntach ornych), jeżeli rolnik lub małżonek rolnika jest posiadaczem zwierząt (gatunków: bydło domowe, daniele, gęsi, indyki, jelenie i jelenie sika, kaczki, konie, kozy, króliki, kury, owce, perlice, świnie):
  a) utrzymywanych zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym, których liczba, w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP), wynosi co najmniej 0,3 DJP na hektar gruntów ornych i  TUZ zadeklarowanych w ramach pakietu 5, 6, 11, 12 lub 
  b) których liczba wynosi co najmniej 0,3 DJP na hektar wszystkich gruntów ornych i TUZ zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej z wyłączeniem gruntów ornych zadeklarowanych w ramach pakietów: 2, 8 oraz wariantów: 4.1.2 i 10.1.2 
 • w ramach pakietu 6 i 12 (Trwałe użytki zielone), jeżeli rolnik lub małżonek rolnika jest posiadaczem zwierząt gatunków: bydło domowe, daniele, gęsi, jelenie i jelenie sika, konie, kozy, króliki, owce, których liczba wynosi co najmniej 0,3 DJP na hektar wszystkich TUZ zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej.
 • Warunki dodatkowe dla pakietów 5 i 11 oraz 6 i 12 – zaświadczenie w przypadku koniowatych składane przez rolnika do kierownika biura powiatowego ARiMR do dnia 31 października, zawierające: wykaz koni, które były wpisane lub zgłoszone do rejestru koniowatych, przez rolnika w okresie 15 marca do dnia 30 września danego roku, ze wskazaniem daty urodzenia tych koni.
 • w przypadku wariantu 10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji i 10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji, jeżeli rolnik zobowiązał się do utrzymania przez okres 2 lat po zakończeniu zobowiązania minimalnej obsady drzew na gruntach, do których zostanie mu przyznana ostatnia płatności ekologiczna z tytułu realizacji tego zobowiązania. Minimalna obsada drzew wskazana jest w załączniku nr 7 do rozporządzenia ekologicznego, w którym określona jest  minimalna obsada drzew, krzewów i niektórych upraw jagodowych w ramach pakietu 4 i pakietu 10, z tym że w przypadku sadów mających co najmniej 12 lat- min. obsada drzew wynosi 125 szt./ha i co najmniej 90 % tych drzew jest uprawianych nie krócej niż 12 lat.

  II. Wymogi dla poszczególnych pakietów i ich wariantów

1. Wymogi dla wszystkich pakietów:

 • co najmniej 30 % plonu przeznaczone jest do przetwórstwa lub przekazania do innych gospodarstw lub sprzedaży dotyczy pakietów: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 i 10;
 • plon jest przeznaczony do skarmiania zwierząt lub przekazania do innych gospodarstw lub sprzedaży w przypadku pakietów: 5, 6 ,11 i 12 (za wyjątkiem,kiedy rośliny motylkowate drobnonasienne, trawy lub ich mieszanki uprawiane w plonie głównym w ramach pakietu 5 lub 11 zostaną wykorzystane w danym roku jako nawóz zielony).
 • co jest potwierdzone w szczególności dokumentami, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli. 

2. Wymogi dodatkowe dla Pakietu 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji i Pakietu 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji:

 • coroczne wykonywanie na plantacji zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych, w szczególności usuwanie odrostów i samosiewów, zgodnie ze wskazaniami doradcy rolnośrodowiskowego, określonymi w planie działalności ekologicznej;
 • utrzymanie minimalnej obsady dla poszczególnych gatunków roślin, z tolerancją do 10%;
 • uprawianie gatunków drzew owocowych w okresie owocowania lub krzewów owocujących;
 • jest tyle drzew w okresie owocowania lub na podkładkach karłowych lub półkarłowych, ile jest wymagane do spełnienia minimalnej obsady drzew i krzewów określonej w załączniku nr 7 do rozporządzenia, a uprawa tych drzew jest prowadzona nie krócej niż rok, przy czym w przypadku sadów:
  a)na podkładkach karłowych lub półkarłowych,
  b)mających nie mniej niż 12 lat- minimalna obsada drzew wynosi 125 drzew na hektar, a co najmniej 90% tych drzew jest uprawianych nie krócej niż 12 lat;
 • jest tyle krzewów owocujących, ukorzenionych i spełniających wymagania dotyczące średnicy elitarnego i kwalifikowanego materiału szkółkarskiego, określone dla krzewów jagodowych w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego, ile jest wymagane do spełnienia minimalnej obsady drzew i krzewów określonej w załączniku nr 7 do rozporządzenia;
 • sady nie są prowadzone jako uprawa jednorzędowa.

3. Wymogi dodatkowe dla Pakietu 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji i Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji:

 • koszenie w terminie do dnia 31 lipca lub wypasanie w okresie wegetacyjnym na trwałych użytkach zielonych;
 • zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (siano powinno zostać usunięte z działki rolnej lub ułożone w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, w terminie do 2 tygodni po pokosie) lub pozostawienie rozdrobnionej biomasy.

 Anna Jankowska

Źródło: 

 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
 3. Materiały szkoleniowe ARiMR
Skip to content