Zmiany w Programie rolnośrodowiskowym PROW 2007-2013 wprowadzone w 2016 roku

kwi 11, 2016

W dniu 15 marca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/344/1

 

W ramach ww. rozporządzenia uregulowano kilka kwestii:

1. W ramach Pakietu 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone, Pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 i Pakietu 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 umożliwiono pozostawianie, w dwóch kolejnych latach, innych powierzchni nieskoszonych na działce rolnej.

2. Rozszerzono listę gatunków roślin wspieranych w ramach wybranych wariantów Pakietu 2. Do wariantu 2.1 i 2.2 dodano cykorię siewną, lędźwian siewny i owies nagi, do wariantów 2.5. i 2.6 dodano cebulę siedmiolatkę, cykorie warzywną, dynię piżmową, sałatę kędzierzawą i rzymską, a do wariantu 2.7 i 2.8 drapacz lekarski, prawoślaz lekarski, szantę zwyczajną i rutę zwyczajną.

3. Uproszczono sposób deklarowania upraw we wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej – w ramach Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne należy deklarować powierzchnię działek rolnych ze wskazaniem realizowanych na tych działkach wariantów. Powyższa zasada nie będzie miała zastosowania w przypadku uprawy: roślin dwuletnich, roślin sadowniczych oraz mieszanek wieloletnich traw albo mieszanek wieloletnich traw z bobowatymi drobnonasiennymi. Daje to możliwość deklarowania upraw mieszanych i współrzędnych prowadzonych na działkach rolnych, które uwzględniają specyfikę rolnictwa ekologicznego i wykorzystują naturalne właściwości niektórych roślin w zwalczaniu chorób i szkodników.

Uwaga! Dopuszcza się również możliwość wypełniania wniosku w/g zasad obowiązujących w 2015 r. tj. ze wskazaniem rośliny uprawnej uprawianej na danej działce rolnej

 

4. Wprowadzono możliwość dokonywania zmiany rośliny na inną roślinę, po terminie składania wniosków tj. do momentu poinformowania rolnika przez ARiMR o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub o jakichkolwiek niezgodnościach w tym wniosku. Dotyczy upraw zadeklarowanych w pakietach: 1. Rolnictwo zrównoważone; 2. Rolnictwo ekologiczne (w przypadku upraw na gruntach ornych); 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie; 8. Ochrona gleb i wód.

 

5. Dostosowano obowiązujące przepisy dotyczące stosowania zmniejszeń lub zwrotów płatności w przypadku ponownego stwierdzenia tego samego uchybienia do przepisów UE z przepisami prawa unijnego, (art. 35 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/20141ustalono obniżone (mniej dotkliwe) wysokości zmniejszeń stosowanych do płatności rolnośrodowiskowych w ramach pakietów lub wariantów, dla zobowiązań rolnośrodowiskowych podjętych przed 15 marca 2014 r.

 

6. Rolnikom realizującym Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne zniesiono obowiązek prowadzenia dwóch odrębnych rejestrów. ARiMR uzna za właściwe, jeżeli w rejestrach prowadzonych na potrzeby jednostek certyfikujących będą zapisy wskazane w rozporządzeniu rolnośrodowiskowym.

 

Małgorzata Wróblewska

Skip to content