Wymogi poszczególnych pakietów/wariantów – beneficjenci z 2014roku

mar 21, 2014

Pakiet1. Rolnictwo zrównoważone

Rolnik zobowiązany jest realizować wymogi określone dla tego pakietu na obszarze całego gospodarstwa rolnego, a więc wszystkich gruntach rolnych deklarowanych we wniosku w danym roku do płatności.

Wymogi dla pakietu:

 • przestrzeganie prawidłowego doboru i następstwa roślin uprawianych w plonie głównym, przy zastosowaniu co najmniej trzech gatunków roślin, każdego z innej grupy roślin, z wyłączeniem roślin wieloletnich2) opracowanie co roku planu nawozowego na podstawie bilansu azotu oraz aktualnej chemicznej analizy gleby, z określeniem zawartości P, K, Mg i potrzeb wapnowania gleby, oraz realizacja tego planu;
 • koszenie w terminie do dnia 31 lipca lub wypasanie w okresie wegetacyjnym na trwałych użytkach zielonych oraz usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn, ze względu na które dotrzymanie dwutygodniowego terminu nie było możliwe;
 • nieprzekraczanie maksymalnej dawki azotu pochodzącego z nawozów naturalnych, kompostów i nawozów mineralnych wynoszącej:
  –150 kg/ha na gruntach ornych,
  –120 kg/ha na trwałych użytkach zielonych
  – lecz nie więcej niż maksymalna dawka azotu takiego pochodzenia, określona w programie działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych na obszarze szczególnie narażonym, na którym jest położone, chociażby w części, gospodarstwo rolne rolnika, pomniejszona o 10% na gruntach ornych i 40% na trwałych użytkach zielonych;
 • niestosowanie osadów ściekowych.

Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne:

Wszystkie warianty:

 • prowadzenie przez rolnika produkcji rolnej zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym, przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi w trybie przepisów tego rozporządzenia, w szczególności w zakresie uprawy roślin.

Wszystkie warianty (z wyłączeniem wariantu 2.3 i 2.4)

 • prowadzenie produkcji rolnej zgodnie z najlepszą wiedzą i kulturą rolną, przy zachowaniu należytej dbałości o stan fitosanitarny roślin i ochronę gleby;
 • obowiązek wprowadzenia na rynek co najmniej 50% wielkości produkcji ekologicznej poszczególnych produktów rolnictwa ekologicznego, w terminie do dnia 31 października roku następującego po roku, w którym zostały wytworzone te produkty, potwierdzone dokumentami stanowiącymi dokumentację księgową, o której mowa w art. 66 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania.

Wariant 2.3. Trwałe użytki zielone (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.4. Trwałe użytki zielone (w okresie przestawiania):

 • posiadanie przez rolnika w okresie od dnia 15 marca do dnia 30 września roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej zwierząt bydła, koni, owiec lub kóz – minimalna obsada 0,5 DJP/ha (analogicznie, jak w roku 2013);
 • koszenie do dnia 31 lipca lub wypasanie w okresie wegetacyjnym na trwałych użytkach zielonych oraz usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn, ze względu na które dotrzymanie dwutygodniowego terminu nie było możliwe.

Wariant 2.9 Uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania), wariant 2.10 Uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania), wariant 2.11 Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania), wariant 2.12 Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania)

 • zobowiązanie rolnika do utrzymania minimalnej obsady drzew na gruntach, do których zostanie mu przyznana ostatnia płatność rolnośrodowiskowa z tytułu realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie tych wariantów, przez 2 lata od dnia zakończenia realizacji tego zobowiązania – obligatoryjnie dołącza „Oświadczenie o utrzymaniu minimalnej obsady drzew na gruntach, do których zostanie rolnikowi przyznana ostatnia płatność rolnośrodowiskowa z tytułu realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne Warianty 2.9 i 2.10 przez 2 lata od dnia zakończenia realizacji tego zobowiązania”;
 • płatność do drzew w okresie owocowania lub do upraw na podkładkach karłowych lub półkarłowych i musi być ich tyle ile jest wymagane do spełnienia warunku minimalnej obsady, a uprawa tych drzew prowadzona jest nie krócej niż 1 rok. W przypadku krzewów muszą być one owocujące ukorzenione i spełniające wymagania dotyczące średnicy elitarnego i kwalifikowanego materiału szkółkarskiego, w liczbie wymaganej do spełnienia warunku minimalnej obsady;
 • Wymóg minimalnej obsady drzew i krzewów (tabela 3).

Tabela nr 3.Minimalna obsada drzew i krzewów w ramach wariantu 2.9. – 2.12. (Pakiet 2 Rolnictwo ekologiczne).

L.p.
Wariant 2.9. Uprawy sadownicze i jagodowe (z
certyfikatem zgodności)
i wariant 2.10. Uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania)
Minimalna obsada szt./ha
Lp.
Wariant 2.9. Uprawy sadownicze i jagodowe (z
certyfikatem zgodności)
i wariant 2.10. Uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania)
Minimalna obsada szt./ha
 1.
 
agrest (porzeczka agrest)
 2000
 1.
 
aronia czarnoowocowa
 1500
 2.
 
borówka wysoka i średnia
 2500
 2.
 bez czarny
 600
 3.
 brzoskwinia
 600
 3.
 borówka brusznica
 20000
 4.
czereśnia
 500
 4.
 borówka niska
 4000
 5.
 grusza domowa
 600
 5.
 dereń jadalny
 600
 6.
 jabłoń domowa
 800
 6.
 jagoda kamczacka (suchodrzew jadalny)
 3000
 7.
 jeżyna
 2500
 7.
 pigwa pospolita
 800
 8.
 malina
 4000
 8.
 róża dzika
 1000
 9.
 morela
 500
 9.
 róża pomarszczona (wielkoowocowa)
 2000
 10.
 porzeczka
 2000
 10.
 śliwa japońska
 600
 11.
 poziomka
 30000
 
 
 
 12.
 śliwa domowa
 600
 
 
 
 13.
 truskawka
 30000
 
 
 
 14.
 winorośl
 1500
 
 
 
 15.
 wiśnia pospolita
800 
 
 
 

 Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 i Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000

Wymogi dla wszystkich wariantów pakietu:

 • zakaz przeorywania, wałowania i podsiewu;
 • zakaz włókowania w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 września;
 • zakaz stosowania ścieków i osadów ściekowych;
 • zakaz budowy i rozbudowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych tworzących system melioracji wodnych, z wyłączeniem urządzeń mających na celu utrzymanie lub poprawę wartości przyrodniczej (nie dotyczy bieżącej konserwacji);
 • niestosowanie środków ochrony roślin, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych chwastów z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy herbicydowych), po uzgodnieniu z podmiotem, o którym mowa w §2 ust.2.

Wymogi dodatkowe dla wariantu 5.1. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków

 • zakaz wapnowania, chyba że wapnowanie nie wpłynie negatywnie na realizację celu pakietu;
 • zakaz nawożenia, przy czym na obszarach innych niż obszary nawożone przez namuły rzeczne dopuszcza się nawożenie azotem i nieprzekraczanie maksymalnej dawki azotu wynoszącej 60 kg/ha w danym roku, lecz nie więcej niż maksymalna dawka azotu, określona w programie działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych na obszarze szczególnie narażonym, na którym jest położone, chociażby w części, gospodarstwo rolne rolnika, pomniejszona o 40%;
 • niestosowanie jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca;
 • w przypadku użytkowania:

a) kośnego trwałych użytków zielonych:

 • koszenie w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września; wysokość koszenia 5–15 cm,
 • pozostawienie 5–10% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, a w przypadku występowania wodniczki Acrocephalus paludicola – 30–50%, przy czym w każdym roku powinno to dotyczyć innej części tej działki,
 • usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu, na które termin ten nie był przestrzegany,
 • zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni trwałych użytków zielonych.

b) pastwiskowego trwałych użytków zielonych:

 • wypasanie w sezonie pastwiskowym trwającym od dnia 1 maja do dnia 15 października – na obszarach poniżej 300 m n.p.m. oraz od dnia 20 maja do dnia 1 października – na obszarach powyżej 300 m n.p.m., przy obsadzie zwierząt wynoszącej nie więcej niż 0,5 DJP/ha w okresie do dnia 20 lipca, a od dnia 20 lipca wynoszącej 0,5–1 DJP/ha, i obciążeniu pastwiska wynoszącym nie więcej niż 5t/ha (10 DJP/ha), przy czym wypasanie na terenach zalewowych rozpoczyna się nie wcześniej niż w terminie 2 tygodni po ustąpieniu wód, z wyłączeniem wypasania koników polskich i koni huculskich, które jest dopuszczalne przez cały rok przy obsadzie zwierząt wynoszącej nie więcej niż 0,5 DJP/ha i obciążeniu pastwiska wynoszącym nie więcej niż 5t/ha (10 DJP/ha),
 • niewykaszanie niedojadów poza okresem od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września.

c) kośno-pastwiskowego trwałych użytków zielonych:

 • koszenie w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września; wysokość koszenia 5–15 cm,
 • pozostawienie 5–10% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, a w przypadku występowania wodniczki Acrocephalus paludicola – 30–50%, przy czym w każdym roku powinno to dotyczyć innej części tej działki,
 • usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu, na które termin ten nie był przestrzegany,
 • zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni trwałych użytków zielonych,
 • wypasanie w sezonie pastwiskowym trwającym od dnia 1 maja do dnia 15 października – na obszarach poniżej 300 m n.p.m. oraz od dnia 20 maja do dnia 1 października – na obszarach powyżej 300 m n.p.m., przy obsadzie zwierząt wynoszącej nie więcej niż 0,2 DJP/ha i obciążeniu pastwiska wynoszącym nie więcej niż 5t/ha (10 DJP/ha), przy czym wypasanie na terenach zalewowych rozpoczyna się nie wcześniej niż w terminie 2 tygodni po ustąpieniu wód, z wyłączeniem wypasania koników polskich i koni huculskich, które jest dopuszczalne przez cały rok przy obsadzie zwierząt wynoszącej nie więcej niż 0,2 DJP/ha i obciążeniu pastwiska wynoszącym nie więcej niż 5t/ha (10 DJP/ha),
 • niewykaszanie niedojadów poza okresem od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września.

Wymogi dodatkowe dla wariantu 4.2. Mechowiska i wariantu 5.2. Mechowiska:

 • koszenie w terminie od dnia 15 lipca do dnia 30 września w sposób nieniszczący runi roślinnej i pokrywy glebowej; wysokość koszenia 5–15 cm;
 • stosowanie jednego z następujących schematów koszenia działek rolnych przez cały okres realizacji wariantu:
  • pozostawienie 50% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, przy czym w każdym roku powinno to dotyczyć innej części tej działki niż w poprzednim roku, albo
  • pozostawienie całej powierzchni działki rolnej nieskoszonej na przemian z koszeniem w kolejnym roku całej jej powierzchni, albo
  • pozostawienie 50% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, na przemian z koszeniem w kolejnym roku całej jej powierzchni, przy czym pozostawienie w danym roku 50% powierzchni działki rolnej nieskoszonej powinno dotyczyć innej części tej działki niż dwa lata wcześniej;
  • usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu, na które termin ten nie był przestrzegany;
  • zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni trwałych użytków zielonych;
  • zakaz wypasania;
  • zakaz nawożenia.

Wymogi dodatkowe dla wariantu 4.3. Szuwary wielkoturzycowe i wariantu 5.3. Szuwary wielkoturzycowe:

 • koszenie w terminie od dnia 15 lipca do dnia 30 września w sposób nieniszczący runi roślinnej i pokrywy glebowej; wysokość koszenia 5–15 cm;
 • koszenie 20% powierzchni działki rolnej, przy czym w każdym roku powinno to dotyczyć innej części tej działki; raz na pięć lat dopuszcza się koszenie całej powierzchni;
 • usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu, na które termin ten nie był przestrzegany;
 • zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni trwałych użytków zielonych;
 • dopuszcza się wypasanie przy obsadzie zwierząt wynoszącej nie więcej niż 0,2 DJP/ha i obciążeniu pastwiska wynoszącym nie więcej niż 2,5 t/ha (5DJP/ha) do dnia 15 października, a na terenach zalewowych dodatkowo nie wcześniej niż w terminie 2 tygodni po ustąpieniu wód;
 • zakaz nawożenia.

Wymogi dodatkowe dla wariantu 4.4. Łąki trzęślicowe i selernicowe i wariantu 5.4. Łąki trzęślicowe i selernicowe:

 • koszenie w terminie od dnia 15 września do dnia 30 października w sposób nieniszczący runi roślinnej i pokrywy glebowej; wysokość koszenia 5–15 cm;
 • pozostawienie 50% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, przy czym w każdym roku powinno to dotyczyć innej części tej działki; raz na dwa lata dopuszcza się koszenie całej powierzchni;
 • usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu, na które termin ten nie był przestrzegany;
 • zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni trwałych użytków zielonych;
 • zakaz wypasania;
 • zakaz nawożenia.

Wymogi dodatkowe dla wariantu 4.5. Murawy ciepłolubne i wariantu 5.5. Murawy ciepłolubne w przypadku użytkowania:

 • kośnego trwałych użytków zielonych:
  • koszenie w terminie od dnia 15 lipca do dnia 30 września w sposób nieniszczący runi roślinnej i pokrywy glebowej, nie więcej niż jeden pokos w roku; wysokość koszenia do 10 cm,
  • pozostawienie 15–20% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, przy czym w każdym roku powinno to dotyczyć innej części tej działki,
  • usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu, na które termin ten nie był przestrzegany,
  • zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka powierzchni koszonej trwałych użytków zielonych,
  • zakaz nawożenia;
 • pastwiskowego trwałych użytków zielonych:
  • wypasanie w sezonie pastwiskowym trwającym od dnia 1 maja do dnia 15 października – na obszarach poniżej 300 m n. p. m. oraz od dnia 20 maja do dnia 1 października – na obszarach powyżej 300 m n.p.m., przy obsadzie zwierząt 0,4–0,6 DJP/ha, przy maksymalnym obciążeniu pastwiska do 5 DJP ha (2,5 t/ha),
  • zakaz nawożenia,
  • dopuszcza się koszenie w terminie od dnia 15 lipca do dnia 30 września w sposób nieniszczący runi roślinnej i pokrywy glebowej, nie więcej niż jeden pokos w roku; wysokość koszenia do 10 cm,
  • pozostawienie 15–20% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, przy czym w każdym roku powinno to dotyczyć innej części tej działki,
  • usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu, na które termin ten nie był przestrzegany,
  • zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka powierzchni koszonej trwałych użytków zielonych.

Wymogi dodatkowe dla wariantu 4.6. Półnaturalne łąki wilgotne i wariantu 5.6. Półnaturalne łąki wilgotne oraz dla wariantu 4.7. Półnaturalne łąki świeże i wariantu 5.7. Półnaturalne łąki świeże:

 • koszenie w terminie od dnia 15 czerwca do dnia 30 września w sposób nieniszczący runi roślinnej i pokrywy glebowej, nie więcej niż dwa pokosy w roku; wysokość koszenia 5–15 cm;
 • pozostawienie 5–10% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, przy czym w każdym roku powinno to dotyczyć innej części tej działki;
 • usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu, na które termin ten nie był przestrzegany;
 • zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka powierzchni koszonej trwałych użytków zielonych;
 • dopuszcza się wypasanie wolne lub kwaterowe przy obsadzie zwierząt wynoszącej nie więcej niż 1 DJP/ha i obciążeniu pastwiska wynoszącym nie więcej niż 5t/ha (10 DJP/ha) od dnia 21 lipca do dnia 15 października, a na terenach zalewowych dodatkowo nie wcześniej niż w terminie 2 tygodni po ustąpieniu wód;
 • zakaz nawożenia, przy czym dopuszcza się nawożenie azotem i nieprzekraczanie maksymalnej dawki azotu wynoszącej 60 kg/ha w danym roku, lecz nie więcej niż maksymalna dawka azotu, określona w programie działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych na obszarze szczególnie narażonym, na którym położone jest, chociażby w części, gospodarstwo rolne rolnika, pomniejszona o 40%.

Wymogi dodatkowe dla wariantu 4.8. Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe oraz wariantu 5.8. Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe:

 • wypasanie w sezonie pastwiskowym trwającym od dnia 1 maja do dnia 15 października – na obszarach poniżej 300 m n.p.m. oraz od dnia 20 maja do dnia 1 października – na obszarach powyżej 300 m n.p.m., przy obsadzie zwierząt wynoszącej 0,4–0,6 DJP/ha i obciążeniu pastwiska wynoszącym nie więcej niż 2,5 t/ha (5 DJP/ha), przy czym wypasanie na terenach zalewowych rozpoczyna się nie wcześniej niż w terminie 2 tygodni po ustąpieniu wód;
 • zakaz nawożenia.

Wymogi dodatkowe dla wariantu 4.9. Słonorośla oraz wariantu 5.9. Słonorośla:

 • w przypadku użytkowania pastwiskowego trwałych użytków zielonych:
  • wypasanie w sezonie pastwiskowym od dnia 1 maja do dnia 15 października – na obszarach poniżej 300 m n.p.m. oraz od dnia 20 maja do dnia 1 października – na obszarach powyżej 300 m n.p.m., przy obsadzie zwierząt wynoszącej 0,5–1 DJP/ha, przy czym wypasanie na terenach zalewowych rozpoczyna się nie wcześniej niż w terminie 2 tygodni po ustąpieniu wód,
  • w sytuacji licznego występowania trzciny wypasanie kwaterowe, które powinno zaczynać się od kwater z dużym udziałem trzciny i stopniowo przechodzić na typowe słonawy,
 • w przypadku użytkowania kośnego trwałych użytków zielonych:
  • koszenie w terminie od dnia 1 lipca do dnia 31 października w sposób nieniszczący runi roślinnej i pokrywy glebowej, nie więcej niż jeden pokos w roku; wysokość koszenia 5–15 cm,
  • dopuszcza się pozostawienie runa bez skoszenia raz na 5 lat,
  • usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu, na które termin ten nie był przestrzegany,
  • zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz powierzchni koszonej trwałych użytków zielonych;
 • w przypadku użytkowania kośno-pastwiskowego trwałych użytków zielonych:
  • wypasanie w sezonie pastwiskowym od dnia 1 maja do dnia 15 października – na obszarach poniżej 300 m n.p.m. oraz od dnia 20 maja do dnia 1 października – na obszarach powyżej 300 m n.p.m., przy obsadzie zwierząt wynoszącej 0,5–1 DJP/ha, przy czym wypasanie na terenach zalewowych rozpoczyna się nie wcześniej niż w terminie 2 tygodni po ustąpieniu wód,
  • w sytuacji licznego występowania trzciny wypasanie kwaterowe, które powinno zaczynać się od kwater z dużym udziałem trzciny i stopniowo przechodzić na typowe słonawy,
  • koszenie w terminie od dnia 1 lipca do dnia 31 października w sposób nieniszczący runi roślinnej i pokrywy glebowej, nie więcej niż jeden pokos w roku; wysokość koszenia 5–15 cm,
  • dopuszcza się pozostawienie runa bez skoszenia raz na 5 lat,
  • usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu, na które termin ten nie był przestrzegany,
  • zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz powierzchni koszonej trwałych użytków zielonych;
 • zakaz nawożenia.

Wymogi dodatkowe dla wariantu 4.10. Użytki przyrodnicze i wariantu 5.10. Użytki przyrodnicze:

 • zachowanie użytków przyrodniczych w stanie niepogorszonym;
 • usuwanie odpadów;
 • dokonywanie zabiegów pielęgnacyjnych mających na celu ochronę użytku przyrodniczego;
 • zakaz nawożenia;
 • zakaz odwadniania i wydobywania torfu – w przypadku torfowisk;
 • zakaz wydobywania piasku i zalesiania – w przypadku muraw napiaskowych;
 • zakaz usuwania kęp i odwadniania – w przypadku szuwarów kępowych;
 • wykaszanie w terminie do dnia 31 października albo niewykaszanie w przypadkach określonych w planie działalności rolnośrodowiskowej.

Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie.

Wymogi dla wariantu 6.1. Produkcja towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych:

1) uprawa roślin warzywnych z kwalifikowanego materiału siewnego odmian regionalnych zarejestrowanych w krajowym rejestrze lub uprawa roślin odmian dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych zarejestrowanych w krajowym rejestrze:
a) w pierwszym i czwartym roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego, a w drugim, trzecim i piątym roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego – z materiału siewnego uzyskanego ze zbioru z poprzedniego roku,
b) w przypadku zmiany uprawianej odmiany roślin lub
2) uprawa gatunków roślin wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Wymogi dla wariantu 6.2. Produkcja nasienna towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych:

1)
wytwarzanie materiału siewnego roślin warzywnych odmian regionalnych zarejestrowanych w krajowym rejestrze lub roślin odmian dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych zarejestrowanych w krajowym rejestrze zgodnie z przepisami o nasiennictwie lub
2) wytwarzanie materiału siewnego gatunków roślin wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, spełniającego następujące wymagania jakościowe w zakresie minimalnej czystości analitycznej, maksymalnej zawartości nasion innych gatunków oraz minimalnej zdolności kiełkowania:

Tabela I. Wymagania jakościowe dla nasion lokalnych odmian zbóż

Lp.
Gatunki
Minimalna czystość analityczna (nasiona czyste)
Maksymalna zawartość nasion innych gatunków (nasiona innych gatunków roślin)
Minimalna zdolność kiełkowania (siewki normalne + nasiona twarde)
% wagowy
szt./500g
% liczbowy
1
2
3
4
5
1.
Triticum dicoccum
Pszenica płaskurka
98
601)
85
2.
Triticum monococcum
Pszenica samopsza
98
601)2)
85
3.
Panicum miliaceum
Proso
97
4001)
80
4.
Avena strigosa
Owies szorstki
98
101)2)
85
5.
Secale cereale var. multicaule
Krzyca
98
60
85
1)Niedopuszczalna obecność nasion owsa głuchego (Avena fatua) i owsa płonnego (Avena sterilis).
2)Wielkość próby do badań wynosi 1.000 g.

Tabela II. Wymagania jakościowe dla nasion pozostałych lokalnych odmian roślin uprawnych 

Lp.

Gatunki

Minimalna czystość analityczna (nasiona czyste)

Maksymalna zawartość nasion innych gatunków (nasiona innych gatunków roślin)

Minimalna zdolność kiełkowania (siewki normalne i nasiona twarde)

   

% wagowy

% liczbowy

1

2

3

4

5

1

Camelina sativa
Lnicznik siewny

98

0,3

80

2

Lotus uliginosus 1)2)
Komonica błotna

75

1,81)

752)

3

Melilotus alba Medik 1)3)Nostrzyk biały

96

2,51)

803)

4

Lactuca sativa var. angustana
Sałata łodygowa (szparagowa, głąbiki krakowskie)

95

0,5

75

5

Lathyrus sativus
Lędźwian siewny

98

1,5

80

6

Lens culinaris
Soczewica jadalna

98

1,5

80

7

Pastinaca sativa
Pasternak

97

0,5

70

1)Niedopuszczalna obecność nasion kanianki (Cuscuta).
2)Do 40% nasion twardych uznaje się za zdolne do kiełkowania.
3)Do 30% nasion twardych uznaje się za zdolne do kiełkowania.

Wymogi dla wariantu 6.3. Produkcja nasienna na zlecenie banku genów

 • rozmnażanie materiału siewnego roślin lub utrzymanie drzew owocowych zgodnie z umową, o której mowa w § 24 ust.1 pkt 2, w tym prowadzenie dokumentacji uprawy, udostępnianie jej jednostce koordynującej lub realizującej zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych i przekazywanie tej jednostce wytworzonego materiału siewnego o wymaganej jakości.

Wymogi dla wariantu 6.4. Sady tradycyjne:

 • możliwość uzupełnienia sadu do 40% obsady wszystkich drzew, co najmniej o trzy gatunki lub odmiany drzew wymienione w załączniku nr 4 do rozporządzenia, lub odmiany drzew tradycyjnie uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 1950 r. (powiększenie wymaga zwiększenia liczby odmian lub gatunków); obowiązek rozmnażania drzew na silnie rosnących podkładkach oraz prowadzenie ich jako wysokopienne drzewa o minimalnej wysokości pnia 1,20 m, w rozstawie nie mniejszej niż 4 x 6 m i nie większej niż 10 x 10 m;
 • wykonywanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, takich jak: cięcie sanitarne drzew i prześwietlające nadmiernie zagęszczone korony, usuwanie odrostów i samosiewów, bielenie pni starych drzew i zabezpieczanie pni młodych drzew przed ogryzaniem przez gryzonie, utrzymanie ogólnego porządku w sadzie;
 • koszenie i usuwanie trawy lub wypasanie.

Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.

Wymogi dla pakietu:

 • Utrzymywaniewpisanych do księgi hodowlanej krów, klaczy, lochy lub owiec matek ras wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia rolnośrodowiskowego, objętych programem ochrony zasobów genetycznych.
 • Utrzymywanie minimalnej liczby zwierząt w stadzie:
  • 4 krowy tej samej rasy;
  • 2 klacze tej samej rasy;
  • 5 owiec matek rasy olkuskiej, 15 owiec matek rasy cakiel podhalański, 30 owiec matek rasy merynos polski w starym typie albo 10owiec matek pozostałych ras;
  • 10 loch rasy puławskiej;
  • 8 loch rasy złotnickiej białej, a w przypadku stada objętego programem ochrony zasobów genetycznych przed dniem 1 stycznia 2006 r. − 6 loch;
  • 8 loch rasy złotnickiej pstrej, a w przypadku stada objętego programem ochrony zasobów genetycznych przed dniem 1 stycznia 2006 r. − 3 lochy.
  • 70 loch rasy puławskiej lub do 100 loch rasy złotnickiej białej, lub do 100 loch rasy złotnickiej pstrej, utrzymywanych w jednym stadzie .
 • Wymogi dla wariantu 7.3. Zachowanie lokalnych ras owiec – liczba maciorek przypadających na tryka nie może przekraczać 30 sztuk.

Pakiet 8. Ochrona gleb i wód.

Pakiet składa się z 3 wariantów: wsiewki poplonowe, międzyplony ścierniskowe, międzyplony ozime,

Wymogi dla wszystkich wariantów:

 • zakaz uprawy w międzyplonie lub wsiewce poplonowej roślin, do których uprawy może zostać przyznana specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, jeżeli w plonie głównym uprawiana była ta sama roślina;
 • utrzymywanie minimalnej okrywy roślinnej wymaganej przepisami w sprawie minimalnych norm na gruntach rolnych, na których nie jest realizowany ten pakiet, w przypadku gdy grunty te oraz grunty, na których jest realizowany ten pakiet, znajdują się na obszarach zagrożonych erozją wodną, których wykaz jest określony w przepisach w sprawie minimalnych norm.;

Wymogi dla wariantu 8.1. Wsiewki poplonowe:

1) wsiewanie roślin jako wsiewki poplonowej w rosnące rośliny ozime lub razem z siewem roślin jarych i utrzymanie ich przez okres zimy;
2) sprzątnięcie słomy po żniwach;
3) niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca;
4) przyoranie biomasy wsiewki poplonowej, z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym;
5) niestosowanie ścieków i osadów ściekowych na wsiewkę poplonową.

Wymogi dla wariantu 8.2. Międzyplon ozimy:

1) wykonanie po zbiorze plonu głównego siewu roślin ozimych jako międzyplonu ozimego do dnia 30 września;
2) niestosowanie pod międzyplon ozimy innych nawozów niż naturalne, przy czym jest dopuszczalne stosowanie wapna, jeżeli nie wpłynie to negatywnie na realizację celu pakietu;
3) niestosowanie ścieków i osadów ściekowych na międzyplon ozimy;
4) przyoranie biomasy międzyplonu ozimego, z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym;
5) zakaz spasania międzyplonu ozimego poza okresem wiosny;
6) niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca;
7) zakaz uprawy w plonie głównym rośliny, która była uprawiana w międzyplonie ozimym, lub formy jarej takiej rośliny;
8) w przypadku uprawy międzyplonu ozimego w międzyrzędziach chmielnika, powierzchnia uprawy tego międzyplonu powinna stanowić około 67% łącznej powierzchni plantacji chmielu.

Wymogi dla wariantu 8.3. Międzyplon ścierniskowy:

1) wykonanie po zbiorze plonu głównego siewu roślin jarych jako międzyplonu ścierniskowego do dnia 30  września;
2) niestosowanie pod międzyplon ścierniskowy innych nawozów niż naturalne, przy czym jest dopuszczalne stosowanie wapna, jeżeli nie wpłynie to negatywnie na realizację celu pakietu;
3) niestosowanie ścieków i osadów ściekowych na międzyplon ścierniskowy;
4) przyoranie biomasy międzyplonu ścierniskowego, z wyjątkiem uprawy gleby w systemie bezorkowym;
5) możliwość spasania biomasy międzyplonu ścierniskowego w okresie jesieni;
6) niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca;
7) zakaz uprawy w plonie głównym rośliny, która była uprawiana w międzyplonie ścierniskowym;
8) w przypadku uprawy międzyplonu ścierniskowego w międzyrzędziach chmielnika, powierzchnia uprawy tego międzyplonu powinna stanowić około 67% łącznej powierzchni plantacji chmielu.

Pakiet 9. Strefy buforowe

 • utrzymanie miedzy śródpolnej o szerokości:
  • około 2 metrów – w przypadku wariantu 9.3,
  • około 5 metrów – w przypadku wariantu 9.4;
 • wykaszanie raz w roku lub co 2 lata, nie później niż do dnia 30 września, przy zachowaniu istniejących drzew i krzewów; w przypadku żywopłotów – pielęgnacja;
 • zakaz stosowania nawozów i środków ochrony roślin.

Szczegółowe informacji na temat zasad realizacji programu udzielają doradcy rolnośrodowiskowi w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego. Można znaleźć je również na stronach internetowych: www.minrol.gov.pl; www.arimr.gov.pl

Małgorzata Wróblewska

Skip to content